Mám fotovoltiku - elektrinu už vyrábam a dodávam do siete

VSE

Placeholder
1. Konzultácia s poradcom VSE

VSE

Placeholder
2. Podpis zmluvy s VSE

Distribútor

Placeholder
Vyjadrenie distribútora o zmene bilančnej skupiny

VSE

Placeholder
3. Aktívna služba Virtuálna batéria

1. Konzultácia s poradcom VSE

Nechajte nám na vás kontakt. Náš predajca sa s vami skontaktuje a prejdete si odporúčaný balík a riešenie podľa situácie vo vašej domácnosti.

Na konzultáciu s poradcom VSE si pripravte skeny alebo fotografie zmlúv a potvrdenia od distribučnej spoločnosti: 
 • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy. 
 • Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 
 • (Upozornenie: môže to byť aj jedna spoločná zmluva).
 • Potvrdenie od distribútora, že fotovoltický zdroj môže byť spustený (na základe vyplneného „Oznámenia o prevádzke“ zaslaného distribútorovi).
 • Zmluvu, na základe ktorej máte doposiaľ riešenú zodpovednosť za odchýlku v zmysle platnej legislatívy (§27 ods. 2 písm. c zákona 251/2012 Z.z.) 

Na základe predložených zmlúv a ostatných podkladov doplníme údaje do zmluvy na službu Virtuálnej batérie, najmä:
 • Číslo odberného miesta
 • EIC kód odberného miesta
 • EIC kód výrobného zariadenia
 • Výkon fotovoltického zariadenia
 • Adresa inštalovaného fotovoltického zariadenia
 • Kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa)

2. Podpis zmluvy s VSE

S VSE podpíšete Zmluvu o pôžičke a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (t.j. zmluvu na vybraný balík Virtuálnej batérie).

Zmena bilančnej skupiny – preradenie do bilančnej skupiny VSE (postup u distribútora)

Upozornenie

Podajte u svojho distribútoratlačivo, ktoré slúži nazmenubilančnej skupiny⁽²⁾. Tlačivo nájdete na webovej stránke jednotlivých distribútorov (podľa postupu nižšie). Je potrebné ho vyplniť, doručiť k nám a po potvrdení VSE požadovaným spôsobom podať u vášho distribútora (okrem VSD). 

Postup, ak je váš distribútor:

 • Západoslovenská distribučná, a.s.

  Vyplňte a podajte elektronicky u distribútora tlačivo „Potvrdenie pre účely zmeny bilančnej skupiny odovzdávacieho miesta“.
  Tlačivo vyplňte 2x: V prvom tlačive v Časti 1 vyznačte Vyradenie z bilančnej skupiny a doplňte pôvodný subjekt zúčtovania, ktorý za vás doteraz preberal zodpovednosť za odchýlku. V druhom tlačive označte v Časti 1 Zaradenie do bilančnej skupiny, kde novým subjektom zúčtovania bude VSE. Toto druhé tlačivo vám potvrdí v Časti 2 náš predajca za VSE. Od podania tlačív po vyjadrenie distribúcie môže ubehnúť aj 60 dní*. 

  *Doba spracovania u distribútora je uvedená orientačne. 

Vyjadrenie distribútora:

Ak ste splnili všetky podmienky, čakáme na vyjadrenie distribútora. Buďte trpezlivý, môže to trvať aj 30-60 dní. Distribútor nám (VSE) oznámi, že odovzdávacie miesto je preradené do bilančnej skupiny VSE. 

3. Aktívna služba Virtuálna batéria

Vaša Virtuálna batéria je po splnení všetkých podmienok funkčná najskôr od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po zaradení do bilančnej skupiny VSE na dodávku elektriny do distribučnej sústavy. 

Po aktivácii Virtuálnej batérie vám príde uvítací email s platobnými podmienkami a informáciou o novom termíne fakturácie. Po prvom mesiaci využívania služby budete okolo 15. dňa v mesiaci dostávať pravidelný mesačný prehľad o využívaní elektriny z Virtuálnej batérie (okrem mesiaca marec, v ktorom prebieha vyúčtovanie).

Upozornenie

 Pri aktivácii odovzdávacieho miesta dochádza k zmene termínu fakturácie, preto vám bude vystavená mimoriadna faktúra k doterajšej spotrebe. Mesačne budete platiť preddavkové platby (zálohy) a termín vyúčtovania pri Virtuálnej batérii je vždy v mesiaci apríl (zúčtovacie obdobie k 31.3.). 

Okrem toho saspravidlamenia aj fakturačné údaje za dodávku elektriny. Skontrolujte si a prípadne nastavte správny variabilný symbol a výšku platieb. Tieto informácie budete mať uvedené aj v uvítacom emaile.  

Slovník pojmov

1. Odovzdávacie miesto
miesto (evidované distribučnou spoločnosťou), ktorým sa vyrobená a domácnosťou nespotrebovaná elektrina odovzdáva do distribučnej sústavy. 

2. Bilančná skupina
skupina zákazníkov u jedného dodávateľa elektriny, o ktorých dodávateľ elektriny vidí údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy, resp.  údaje o spotrebe elektriny z distribučnej sústavy  (v 15-minútových intervaloch)

3. Zaradenie do bilančnej skupiny
proces, po ktorom dodávateľ elektriny získa prístup k údajom odberného alebo odovzdávacieho miesta. 

4. Malý zdroj
fotovoltické zariadenie na výrobu do 10,8 kW

5. Zodpovednosť za odchýlku 
zodpovednosť za rozdiel medzi dohodnutým a skutočne do distribučnej sústavy odovzdaným množstvom elektriny 

6. Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
s Virtuálnou batériou budete mať vyúčtovanie spotreby elektriny vždy v apríli. Napr. ak ste mali vyúčtovanie v januári, po novom budete mať v apríli

7. Subjekt zúčtovania
dodávateľ (VSE, ZSE, SSE, SPP alebo iný obchodník s energiami), ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku za výrobcu

8. Výrobca elektriny
to ste vy ako zákazník, ktorý má odovzdávací EIC kód, uvedený na zmluve o pripojení
 
Placeholder
Prečo Virtuálna batéria od VSE?
Elektrinu vyrobenú v rámci jedného obdobia vám prenesieme do ďalšieho obdobia = batériu nenulujeme