Vyrábam a dodávam elektrinu do siete

Fotovoltiku mám nainštalovanú, elektrinu už vyrábam a dodávam do siete

VSE

Placeholder

1.
Konzultácia
s poradcom VSE
 

VSE

Placeholder

2.
Podpis zmluvy s VSE
 

Distribútor

Placeholder

Vyjadrenie distribútora o zmene bilančnej skupiny

VSE

Placeholder

3.
Aktívna služba
Virtuálna batéria

1. Konzultácia s poradcom VSE

Nechajte nám na vás kontakt. Náš predajca sa s vami skontaktuje a prejdete si odporúčaný balík a riešenie podľa situácie vo vašej domácnosti.

Na konzultáciu s poradcom VSE si pripravte skeny alebo fotografie zmlúv a potvrdenia od distribučnej spoločnosti: 
  • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy. 
  • Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 

Upozornenie

Môže to byť aj jedna spoločná zmluva - Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
  • Potvrdenie od distribútora, že fotovoltický zdroj mohol byť spustený (na základe vyplneného „Oznámenia o prevádzke“ zaslaného distribútorovi).
  • Zmluvu, na základe ktorej máte doposiaľ riešenú zodpovednosť za odchýlku v zmysle platnej legislatívy (§27 ods. 2 písm. c zákona 251/2012 Z.z.) 

Na základe predložených zmlúv a ostatných podkladov doplníme údaje do zmluvy na službu Virtuálnej batérie, najmä:
  • Číslo odberného miesta
  • EIC kód odberného miesta
  • EIC kód výrobného zariadenia
  • Výkonfotovoltického zariadenia
  • Adresa inštalovaného fotovoltického zariadenia
  • Kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa)

Upozornenie

Preradenie vášho výrobného zdroja môže byť zamietnuté zo strany obchodníka, ktorý vás má v bilančnej skupine. Stáva sa to v prípade, že nie je sfinalizovaný proces ukončenia vášho zmluvného vzťahu, preto je nevyhnutné pozrieť si zmluvné podmienky existujúcej zmluvy na prevzatie zodpovednosti za odchýlku a prípadne podať pred podpisom zmluvy na  Virtuálnu batériu výpoveď na ukončenie zmluvného vzťahu

2. Podpis zmluvy s VSE

S VSE podpíšete Zmluvu o pôžičke a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (t.j. zmluvu na vybraný balík Virtuálnej batérie).

Zmena bilančnej skupiny – zaradenie/preradenie do bilančnej skupiny VSE (postup u distribútora)

Požiadavku na zaradenie/preradenie do bilančnej skupiny VSE podáme za vás.

Upozornenie

Proces preradenia trvá minimálne 21 dní.

Vyjadrenie distribútora:

Ak boli splnené všetky podmienky na zaradenie/preradenie, distribútor informuje VSE o zaradení/preradení do bilančnej skupiny. Buďte trpezlivý, vyjadrenie distribútora pri preradení môže trvať minimálne 21 dní. 

Upozornenie

Požiadavka VSE na zaradenie/preradenie vášho výrobného zdroja môže byť zamietnutá zo strany predchádzajúceho obchodníka. Stáva sa to v prípade, že nie je ukončený predchádzajúci zmluvný vzťah.

3. Aktívna služba Virtuálna batéria

Vaša Virtuálna batéria je po splnení všetkých podmienok funkčná najskôr od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po preradení do bilančnej skupiny VSE na dodávku elektriny do distribučnej sústavy. 

Po aktivácii Virtuálnej batérie vám príde uvítací email s platobnými podmienkami a informáciou o novom termíne fakturácie. Po prvom mesiaci využívania služby budete okolo 15. dňa v mesiaci dostávať pravidelný mesačný prehľad o využívaní elektriny z Virtuálnej batérie (okrem mesiaca marec, v ktorom prebieha vyúčtovanie).

Upozornenie

Pri aktivácii odovzdávacieho miesta⁽¹⁾ dochádza k zmene termínu fakturácie na mieste odbernom, preto bude vystavená mimoriadna faktúra k doterajšej spotrebe. 

Pri zriadení služby Virtuálna batéria dochádza u väčšiny zákazníkov k zmene fakturačných údajov za dodávku elektriny a v súvislosti so službou Virtuálna batéria

Termín vyúčtovania pri Virtuálnej batérii je vždy v mesiaci apríl (zúčtovacie obdobie k 31.3.).

Slovník pojmov

1. Odovzdávacie miesto
miesto (evidované distribučnou spoločnosťou), ktorým sa vyrobená a domácnosťou nespotrebovaná elektrina odovzdáva do distribučnej sústavy. 

2. Bilančná skupina
skupina zákazníkov u jedného dodávateľa elektriny, o ktorých dodávateľ elektriny vidí údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy, resp.  údaje o spotrebe elektriny z distribučnej sústavy  (v 15-minútových intervaloch)

3. Zaradenie do bilančnej skupiny
proces, po ktorom dodávateľ elektriny získa prístup k údajom odberného alebo odovzdávacieho miesta. 

4. Malý zdroj
fotovoltické zariadenie na výrobu do 10,8 kW

5. Zodpovednosť za odchýlku 
zodpovednosť za rozdiel medzi dohodnutým a skutočne do distribučnej sústavy odovzdaným množstvom elektriny 

6. Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
s Virtuálnou batériou budete mať vyúčtovanie spotreby elektriny vždy v apríli. Napr. ak ste mali vyúčtovanie v januári, po novom budete mať v apríli

7. Subjekt zúčtovania
dodávateľ (VSE, ZSE, SSE, SPP alebo iný obchodník s energiami), ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku za výrobcu

8. Výrobca elektriny
to ste vy ako zákazník, ktorý má odovzdávací EIC kód, uvedený na zmluve o pripojení

9. Odberné miesto
miesto (evidované distribučnou spoločnosťou), kde sa elektrina dodáva domácnosti z distribučnej sústavy.
 
Placeholder
Prečo Virtuálna batéria od VSE?
Elektrinu vyrobenú v rámci jedného obdobia vám prenesieme do ďalšieho obdobia = batériu nenulujeme