Fotovoltiku mám nainštalovanú, ešte nevyrábam elektrinu cez fotovoltiku a nedodávam ju do siete

Distribútor

Placeholder
Prihlásenie a pripojenie fotovoltiky

VSE

Placeholder
1. Konzultácia s poradcom VSE

VSE

Placeholder
2. Podpis zmluvy s VSE

Distribútor

Placeholder
Vyjadrenie distribútora o zaradení do bilančnej skupiny

VSE

Placeholder
3. Aktívna služba Virtuálna batéria

1. Konzultácia s poradcom

Nechajte nám na vás kontakt. Náš predajca sa s vami skontaktuje a prejdete si odporúčaný balík a riešenie podľa situácie vo vašej domácnosti.

Na konzultáciu s poradcom VSE si pripravte skeny alebo fotografie zmlúv a potvrdenia od distribučnej spoločnosti: 
 • Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy. 
 • Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. 
 • (Upozornenie: môže to byť aj jedna spoločná zmluva).
 • Potvrdenie od distribútora, že fotovoltický zdroj môže byť spustený (na základe vyplneného „Oznámenia o prevádzke“ zaslaného distribútorovi).

Na základe predložených zmlúv a ostatných podkladov overíme, či je proces pripojenia ukončený. Údaje doplníme do zmluvy na službu Virtuálnej batérie, najmä: 
 • Číslo odberného miesta
 • EIC kód odberného miesta
 • EIC kód výrobného zariadenia
 • Výkon fotovoltického zariadenia
 • Adresa inštalovaného fotovoltického zariadenia
 • Kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa)

2. Podpis zmluvy a dokumentov s VSE

S VSE podpíšete Zmluvu o pôžičke a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (t.j. zmluvu na vybraný balík Virtuálnej batérie).  

Zaradenie do bilančnej skupiny VSE  - postup u distribútora 

Upozornenie

Podajte u svojho distribútoratlačivo, ktoré slúži nazaradenie do bilančnej skupiny⁽³⁾.Tlačivo nájdete na webovej stránke jednotlivých distribútorov (podľa postupu nižšie). Je potrebné ho vyplniť, doručiť k nám a po potvrdení VSE požadovaným spôsobom podať u vášho distribútora. 

Postup, ak je váš distribútor:

 • Východoslovenská distribučná, a.s.

  Ak je vašim distribútorom Východoslovenská distribučná, a.s., v tomto kroku sa nevyžaduje podanie dokumentu. 

Vyjadrenie distribútora:

Ak boli splnené všetky podmienky distribučnej spoločnosti ku pripojeniu výrobného zdroja, čakáme na vyjadrenie distribútora. Buďte trpezlivý, môže to trvať od 30-60 dní. 

3. Aktívna služba Virtuálna batéria

Vaša Virtuálna batéria je po splnení všetkých podmienok funkčná najskôr od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po zaradení do bilančnej skupiny VSE na dodávku elektriny do distribučnej sústavy. 

Po aktivácii Virtuálnej batérie vám príde uvítací email s platobnými podmienkami a informáciou o novom termíne fakturácie.

Po prvom mesiaci využívania služby budete okolo 15. dňa v mesiaci dostávať pravidelný mesačný prehľad o využívaní elektriny z Virtuálnej batérie (okrem mesiaca marec, v ktorom prebieha vyúčtovanie).

Upozornenie

 Pri aktivácii odovzdávacieho miesta⁽¹⁾ dochádza k zmene termínu fakturácie, preto vám bude vystavená mimoriadna faktúra k doterajšej spotrebe. Mesačne budete platiť preddavkové platby (zálohy) a termín vyúčtovania pri Virtuálnej batérii je vždy v mesiaci apríl (zúčtovacie obdobie k 31.3.). 

Okrem toho saspravidlamenia aj fakturačné údaje za dodávku elektriny. Skontrolujte si a prípadne nastavte správny variabilný symbol a výšku platieb. Tieto informácie budete mať uvedené aj v uvítacom emaile.  

Slovník pojmov

1. Odovzdávacie miesto
miesto (evidované distribučnou spoločnosťou), ktorým sa vyrobená a domácnosťou nespotrebovaná elektrina odovzdáva do distribučnej sústavy. 

2. Bilančná skupina
skupina zákazníkov u jedného dodávateľa elektriny, o ktorých dodávateľ elektriny vidí údaje o dodávke elektriny do distribučnej sústavy, resp.  údaje o spotrebe elektriny z distribučnej sústavy  (v 15-minútových intervaloch)

3. Zaradenie do bilančnej skupiny
proces, po ktorom dodávateľ elektriny získa prístup k údajom odberného alebo odovzdávacieho miesta. 

4. Malý zdroj
fotovoltické zariadenie na výrobu do 10,8 kW

5. Zodpovednosť za odchýlku 
zodpovednosť za rozdiel medzi dohodnutým a skutočne do distribučnej sústavy odovzdaným množstvom elektriny 

6. Zmena odpočtového a fakturačného cyklu
s Virtuálnou batériou budete mať vyúčtovanie spotreby elektriny vždy v apríli. Napr. ak ste mali vyúčtovanie v januári, po novom budete mať v apríli

7. Subjekt zúčtovania
dodávateľ (VSE, ZSE, SSE, SPP alebo iný obchodník s energiami), ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku za výrobcu

8. Výrobca elektriny
to ste vy ako zákazník, ktorý má odovzdávací EIC kód, uvedený na zmluve o pripojení
Placeholder
Prečo Virtuálna batéria od VSE?
Elektrinu vyrobenú v rámci jedného obdobia vám prenesieme do ďalšieho obdobia = batériu nenulujeme