Výkup elektriny z fotovoltiky

Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu

Výkup elektriny z fotovoltiky

Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu

Fotovoltiky pre podniky od VSE

Výkup elektriny z fotovoltiky

Vznikajú vám pri výrobe elektriny cez fotovoltiku prebytky? Ak ste podnikateľ alebo firma, predajte ju VSE. Pomôžeme vám legalizovať vaše dodávky prebytkov elektriny do siete, všetko v súlade s legislatívou

Aké sú podmienky výkupu elektriny z fotovoltiky?

Placeholder
Ste firma alebo živnostník – podnikateľ
Placeholder
Odoberáte elektrinu od VSE alebo iného dodávateľa 
Placeholder
Máte alebo plánujete fotovoltiku pre vlastnú spotrebu
Placeholder
Vznikajú vám pri výrobe elektriny prebytky

Aj keď ste podnikateľ alebo živnostník, výroba elektriny z OZE (obnoviteľného zdroja energie) v malom alebo lokálnom zdroji (nekomerčný výkup) nie je viazaná na predmet podnikania. Výrobca v lokálnom zdroji (s výkonom nad 10,8 kW) má však ohlasovaciu povinnosť voči ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). 

Výkup elektriny od domácnosti nie je zatiaľ možný. Pre tie, ktoré vyrábajú viac elektriny, ako spotrebujú, je ideálnavirtuálna batéria od VSE. Umožní vám skladovať nadbytočnú elektrinu, ktorú v čase, keď nevyrábate dostatok energie pre vlastnú spotrebu využijete.

Každý výrobca elektriny, ktorý dodáva elektrinu do sústavy ako „prebytok“, musí mať uzavretú zmluvu s obchodníkom s elektrinou. Ten si s výrobcom dohodne okrem ceny za odkúpené prebytky elektriny aj zodpovednosť za odchýlku, ktorá odzrkadľuje rozdiel medzi predpokladanou dodávkou elektriny a skutočnosťou.

Pre koho je výkup elektriny z fotovoltiky určený?

Výkup elektriny z fotovoltiky s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja je určený lenpre podnikateľov (FO a PO), ktorí ju vyrábajú z obnoviteľných zdrojov energie.Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku vám odporúčame riešiť už počas prípravy projektu na fotovoltiku. Hoci nie je stanovený limit predaja elektriny z fotovoltiky, jej výkon má byť prispôsobený tak, aby pokryl vlastnú spotrebu. 

Ak ju výkon výrazne prevyšuje, nemôžeme tento typ zmluvy ponúknuť. Ide totiž o „komerčný výkup“, ktorý má iné podmienky. Napríklad musíte denne nahlasovať plán výroby či máte ohlasovaciu povinnosť voči ÚRSO.

Placeholder
Firma
(právnická osoba)
Placeholder
Podnikateľ – živnostník
(fyzická osoba)

Kedy je výkup elektriny z fotovoltiky naozaj potrebný?

Napríklad:Ste malý až stredný podnik, ktorý ročne spotrebuje 9 400 kwh. Pretože v ten rok bolo viac slnečných dní, váš fotovoltický systém vyprodukoval 10 000 kWh. Za odchýlku 600 kwh preberá zodpovednosť VSE a vyplatí vám za ňu sumu, ktorú ste si v zmluve vopred dohodli. 

Ako vybaviť výkup elektriny a aké dokumenty na to potrebujete?

Zmluvu o prevzatí odchýlkyzačnite riešiť už počas prípravy projektu fotovoltikyalebo hneď, ako ste sa pripojili do distribučnej siete. Aké máte možnosti? 

Online vybavenie

1. Napíšte nám na adresu info@vse.sk
K správe so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy pripojte:
 • scan celej uzatvorenej zmluvy o pripojení zdroja do distribučnej sústavy, ktorú ste uzatvorili s distribučnou spoločnosťou,
 • excel s údajmi pre prípravu Zmluvy, ktorý si stiahneteTU.

2. Po prijatí e-mailu vám pripravím návrh zmluvy, ktorý vám odošleme na vašu korešpondenčnú adresu na podpis.


3. Ak súhlasíte s podmienkami, zmluvu podpíšte a pošlite nám ju späť.My zatiaľ:

 • zabezpečíme komunikáciu s distribučnou spoločnosťou a požiadame ju o zaradenie zdroja do našej bilančnej skupiny,
 • vás upovedomíme o zaradení zdroja do našej bilančnej skupiny a súčasne vám doručíme jedno vyhotovenie zmluvy podpísané našou spoločnosťou.

Cez zákaznícke centrum

1. Rezervujte si termín stretnutia cez náš online portál. 

2. Nezabudnite si priniesť originál alebo kópiu celej uzatvorenej zmluvyo pripojení zdroja do distribučnej sústavy, ktorú ste uzatvorili s distribučnou spoločnosťou.

3. Zmluvu podpíše zástupca spoločnostioprávnený konať v mene vašej spoločnosti.

Po podpise zmluvy za vašu spoločnosť:
 • spustíme proces prihlásenia vášho zdroja do našej bilančnej skupiny,
 • vás budeme informovať o zaradení zdroja do našej bilančnej skupiny a súčasne vám doručíme jedno vyhotovenie zmluvy podpísané našou spoločnosťou.

Cez pridelenú obsluhu

Ak patríte medziKAM, SME a TOP SB zákazníkovs pridelenou obsluhou,oslovte svojho predajcua požiadajte o uzatvorenie zmluvy.

Predajca vám v spolupráci s vami pripraví zmluvu. 

Medzitým si pripravte:
 • scan celej uzatvorenej zmluvy o pripojení zdroja do distribučnej sústavy, ktorú ste uzatvorili s distribučnou spoločnosťou,
 • excel s údajmi pre prípravu zmluvy o výkupe prebytkov elektriny, ktorý nájdeteTU.

Na akú dobu sa uzatvára zmluva?

Zmluvu uzatvárame na dobu určitú – vždy do 31. decembra roku, v ktorom bola podpísaná. Každý rok sa automaticky predlžuje, ak do 3 mesiacov nedoručíte výpoveď. 

Aký je postup predaja elektriny z fotovoltiky?

1. Po uzatvorení zmluvy vám každý rok v januári nasledujúceho roka vystavíme samostatnúfaktúru za výkup prebytkov elektrinya samostatnúfaktúru za prevzatie zodpovednosti za odchýlku

2. Obidve faktúry vám odošleme aj spolu s  požiadavkou, aby ste neuhrádzali faktúru za „odchýlku“. VSE vykoná zápočet pohľadávky a zaplatí saldo nákladov (čiže platba za komoditu mínus platba za odchýlku).

Aká je výkupná cena elektriny z fotovoltiky od VSE?

Výkupnú cenu elektriny z fotovoltiky nájdetena našom webepod „cenník výkupu elektriny

Aké výhody prináša predaj elektriny z fotovoltiky?

Placeholder
Zníženie nákladov za energie
Placeholder
Ochrana životného prostredia
Placeholder
Elektrina sa v sieti „nestratí“
Placeholder
Legalizácia príjmov z predaja elektriny

Najčastejšie otázky

Pred uzatvorením zmluvy

 • Je VSE, a. s. povinná vykupovať prebytky z fotovoltiky?

  VSE a.s. nie je viazaná žiadnou legislatívnou povinnosťou vykupovať tieto typy zdrojov. Prebytky z výroby elektriny vykupujeme preto, aby sme pomohli našim zákazníkom legalizovať ich zdroje z pohľadu súčasnej platnej legislatívy a dodávku elektriny z nich.
 • Projekt inštalácie a prevádzkovanie zdroja elektriny rieši externý projektant, ktorý mi poskytol zmluvu. Môžem ju použiť?

  Neodporúčame vám to, pretože projektanti a sprostredkovatelia fotovoltických riešení môžu mať k dispozícii zastaralú verziu zmluvy.

  Akceptujeme aktuálnu verziu zmluvy a príloh, ktorú vám na požiadanie pripravíme. Zároveň je dôležité, aby ste začali riešiť zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku ešte na začiatku pripájania zdroja alebo hneď po uzatvorení zmluvy o pripojení zdroja do distribučnej siete.
 • Môžem predávať prebytky aj vtedy, keď fotovoltický systém vyrába výrazne viac, ako využijem na vlastnú spotrebu?

  Najlepšie je, keď je výkon vášho zdroja nastavený podľa vašej plánovanej spotreby. Znamená to, že objem prebytkov dodaných do siete je minimálny a nespôsobí z hľadiska nákladov na odchýlky významnú finančnú škodu. 

  V prípade, že inštalovaný výkon plánovaného zdroja je výrazne vyšší, tento typ zmluvy nemôžeme ponúknuť. Ide totiž o „komerčný výkup“, kde má výrobca individuálnu zmluvu a je zaťažený povinnosťami, akými sú denné nahlasovanie plánu výroby atď.

  Uzatvorenie zmluvy o výkupe elektriny z komerčného zdroja (nie lokálny zdroje elektriny) podlieha individuálnemu posúdeniu zo strany VSE. Pre posúdenie kontaktujte portfoliomanagement@vseas.sk
   
 • Počas uzatvorenia zmluvy

 • Ako určím ročné predpokladané množstvo dodanej elektriny pre VSE v MWh?

  Ak potrebujete zistiť, aké množstvo vyrobenej elektriny odovzdáte do siete pre VSE, a.s., urobíte sa jednoduchý rozdiel medzi celkovým objemom vyrobenej elektriny zo zdroja a vlastnou spotrebou elektriny. Údaj je však orientačný.
 • Ako dlho trvá celý proces uzatvárania zmluvy a začatia výkupu prebytkov elektriny z fotovoltiky?

  Proces samotného pripojenia výrobného zdroja vyžaduje najmä poskytnutie kvalitnej dokumentácie distribučnej spoločnosti, ktorá pripája výrobný zdroj do distribučnej sústavy.

  Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja, ktorú uzatvoríte s našou spoločnosťou, je len jedným z krokov, ktoré treba absolvovať.

  Z praxe:Ak je súčinnosť jednotlivých aktérov v reťazciProjektant – Distribučná spoločnosť – Výrobca (Vy) – Výkupca prebytkov (VSE, a.s.)na požadovanej úrovni a nevzniknú žiadne neočakávané prekážky, celý proces pripojenia zdroja môže trvaťpribližne tri mesiace.
 • Po podpísaní zmluvy mám svojmu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy poslať potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja?

  Nemusíte nič vybavovať. Keď bude zmluva podpísaná od obidvoch strán, jej scan pošleme prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. 

  Pokiaľ prevádzkovateľ distribučnej sústavy trvá na potvrdení prevzatia zodpovednosti za odchýlku zdroja – potvrdíme ho ako nový subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku vášho zdroja.
 • Po uzatvorení zmluvy

 • Ak zmluvu uzatvoríme a nadobudne platnosť, dostanem zaplatené za každú MWh od začiatku uzatvorenia?

  Nie je to tak. Hoci zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, no účinnosť nadobúda až po pripojení zdroja do distribučnej sústavy.

  VSE začne pre účely fakturácie započítavať dodané prebytky elektriny až potom, keď bude zdroj výrobcu elektriny priradený príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy Východoslovenskej energetike (o čom bude VSE informovaná distribútorom). 

  Pripojenie zdroja do distribučnej sústavy nastane, až keď splníte všetky podmienky a zaradíte sa do odovzdávacieho miesta výrobcu (zdroja elektriny) do bilančnej skupiny VSE, a.s. 

  Pre viac informácií kliknite podľa distribučného územia, v ktorom bude výrobný zdroj pripojený:
  Informácie pre výrobcov elektriny (východné Slovensko) VSD →TU, tiež Fotovoltická poradňa VSD →TU
  Informácie pre výrobcov elektriny (stredné Slovensko) SSD →TU,
  Informácie pre výrobcov elektriny (západné Slovensko) ZSD →TU.
 • Ako prebieha fakturácia výkupu elektriny?

  Fakturáciu vám zašleme do 15 dní odo dňa prijatia výpovede a ukončenia uzatvorenej zmluvy o výkupe prebytkov elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja.
 • Platím za vyrobenú/dodanú elektrinu distribučné poplatky?

  Zmluva o výkupe prebytkov elektriny z malých a lokálnych zdrojov uzatvorená medzi výrobcom a VSE, a.s. tieto náležitosti nerieši. Jej účelom je iba legalizácia dodávky do siete a riešenie prevzatia zodpovednosti za odchýlku zdroja, ktorá je požadovaná v procese pripájania zdroja.

  S pripojením a výrobou elektriny vo VSE však môže vzniknúť niekoľko platobných povinností – za pripojenie zdroja, za prístup do sústavy, TPS a TSS (za vyrobenú elektrinu okrem vlastnej spotreby výrobcu pri výrobe), odvod do národného jadrového fondu. V niektorých prípadoch aj spotrebná daň z elektriny. 

  Povinnosť platiť jednotlivé položky a ich výška je závislá od rôznych okolností (napr. napäťová úroveň sústavy, veľkosť zdroja, pomer rezervovanej kapacity na odbernom a odovzdávacom mieste) a môže byť rôzna v závislosti od distribučného územia.