Ceny elektriny

pre malé podniky, firmy a organizácie:

Ceny elektriny:

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné. Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0251/2019/E (platné od 1.1.2019).

Koncová cena za elektrinu sa skladá z:

  • ceny za dodávku elektriny, ktorú zabezpečuje spoločnosť VSE,
  • ceny za regulované položky, ktorá zahŕňa aj cenu za distribúciu elektriny zabezpečovanú PDS.