V predchádzajúcom období došlo k zmene v zákone o energetike č. 251/2012 Z. z.

V súvislosti s týmito zmenami nie sú zo strany zákazníkov potrebné žiadne kroky.

Sme však povinní informovať odberateľov elektriny a plynu o úpravách zákona. V nasledujúcom texte sú spracované v zjednodušenej podobe.

 

 • 1. Menia sa termíny spojené so zmenou dodávateľa

  Tak ako doposiaľ, má zákazník právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny a plynu. V prípade, ak sa rozhodne zmeniť dodávateľa energií, je potrebné najneskôr do 31. marca daného roka:

  • vypovedať Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu pôvodnému dodávateľovi
  • a zároveň do tohto termínu uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom

​​​

       Zmluva s pôvodným dodávateľom tak zanikne k 31.12. daného roka a dodávka podľa Zmluvy s novým dodávateľom začne od 1.1. nasledujúceho roka.

 • 2. Vzniká možnosť využívať produkty s neregulovanou cenou elektriny a plynu

  Tzv. zraniteľní odberatelia majú nárok na cenu regulovanú štátom. Zmeny v zákone o energetike im umožňujú odoberať elektrinu a plyn za cenu neregulovanú štátom.

  Tieto produkty sú výhodné v situácii, keď je trhová cena nižšia než cena regulovaná štátom. 

  Prechod na neregulované ceny prebieha podľa termínov stanovených v zákone.
  Príklad: Ak sa rozhodnete využívať neregulovaný produkt, do 31.3.2023 je potrebné vystúpiť z regulovaného segmentu. Súčasne je do 31.3.2023 potrebné uzatvoriť s dodávateľom novú zmluvu s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácii s dodávkou od 1.1.2024. Opätovné prihlásenie sa do regulácie je možné až pre dodávku so začiatkom od 1.1.2025.

Naše neregulované produkty pre domácnosti

Naše neregulované produkty pre firmy a organizácie

 • Dynamická tarifa pre elektrinu
 • Cenník elektriny a plynu na dobu určitú:

  Zmluva sa uzatvára v dĺžke trvania 12 mesiacov. O ukončenie zmluvy je potrebné požiadať najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby trvania zmluvy. Inak sa za rovnakých podmienok predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov.

 • Cenník elektriny na dobu neurčitú:

  Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas, preto je možné zmluvu kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou výpovednou lehotou. Tá plynie od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej doručení.

Pre podrobnosti a podmienky využitia nových možností kliknite sem

S pozdravom
Vaše VSE