Dynamická tarifa

Informácia o dynamickej cene elektriny

Dynamickou cenou elektriny sa rozumie cena elektriny, ktorej výška odráža zmeny cien na denných a vnútrodenných trhoch s elektrinou v časových intervaloch zodpovedajúcich najmenej frekvencii vysporiadania obchodov na týchto trhoch. V podmienkach slovenského trhu s elektrinou sú to hodinové intervaly. Na Slovensku je krátkodobý trh organizovaný spoločnosťou OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Výhody a riziká zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou

VÝHODY


Možnosť znížiť cenu odobratej elektriny.

Vhodným presunom spotreby elektriny na hodiny s nižšou cenou a nepoužívaním niektorých spotrebičov v špičke (teda v čase najvyšších cien).

Príkladom je odloženie prevádzky práčky, umývačky, sušičky, elektrického vykurovacieho zariadenia alebo nabíjania vášho elektromobilu mimo časov s vyššími cenami.

Predpokladom sú stabilné trhové ceny.
 

RIZIKÁ


Hlavným rizikom je zmena trhovej ceny.

V súčasných trhových podmienkach je cena niekoľkonásobne vyššia ako cena regulovaná cez ÚRSO.
 

Na trhu panuje neistota a negatívne informácie majú okamžitý dopad v podobe skokových rastov ceny, kým pri pozitívnych správach trh naopak reaguje opatrne a len pomaly koriguje ceny smerom nadol.

Pre zákazníka s dynamickou cenou to predstavuje neistotu vo výške ceny a teda vo výslednej platbe za dodávku elektriny.

Mechanizmus tvorby dynamickej ceny elektriny

Jednotková cena dodanej elektriny v príslušnom mesiaci v EUR/MWh je vypočítaná na základe váženého priemeru (Pavg) hodinových cien na krátkodobom trhu (CKT), kde váhou je skutočná dodávka elektriny v príslušnej obchodnej hodine, nasledovne:
pričom:
k- predstavuje poradové číslo obchodnej hodiny v príslušnom mesiaci.
CKTk- je cena elektriny na krátkodobom trhu (SPOT) pre príslušnú obchodnú hodinu v obchodnej oblasti SEPS zverejňovaná informačným portálom XMtrade®/ISOT na: http://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt.aspx. V prípade, že pre určitú vyhodnocovanú hodinu nebude informačným portálom XMtrade®/ISOT zverejnená cena, pre danú vyhodnocovanú hodinu sa namiesto takejto ceny použije najvyššia hodnota zo štvrťhodinových cien odchýlky v rámci danej vyhodnocovanej hodiny dodávky, stanovených podľa pravidiel uvedených v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.
A- je koeficient dodávateľa vo výške EUR/MWh.
SD- je skutočná dodávka v príslušnom mesiaci.
SDk- je skutočná dodávka v príslušnej (k-tej) obchodnej hodine

pričom:

  • k- predstavuje poradové číslo obchodnej hodiny v príslušnom mesiaci.
  • CKTk - je cena elektriny na krátkodobom trhu (SPOT) pre príslušnú obchodnú hodinu v obchodnej oblasti SEPS zverejňovaná informačným portálom XMtrade®/ISOT na: http://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt.aspx. V prípade, že pre určitú vyhodnocovanú hodinu nebude informačným portálom XMtrade®/ISOT zverejnená cena, pre danú vyhodnocovanú hodinu sa namiesto takejto ceny použije najvyššia hodnota zo štvrťhodinových cien odchýlky v rámci danej vyhodnocovanej hodiny dodávky, stanovených podľa pravidiel uvedených v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.
  • A– je koeficient dodávateľa vo výške EUR/MWh.
  • SD – je skutočná dodávka v príslušnom mesiaci.
  • SDk – je skutočná dodávka v príslušnej (k-tej) obchodnej hodine.

Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s dynamickou cenou

Zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenou uzatvára dodávateľ elektriny s koncovým odberateľom elektriny, ktorý:

1. o ňu požiada,
2. a zároveň má na odbernom mieste (OM) nainštalovaný inteligentný merací systém (IMS).
 

Znamená to, že dodávateľ elektriny je povinný zmluvu o dodávke elektriny uzatvoriť za predpokladu, že na OM už je inštalovaný IMS. Podanie žiadosti o inštaláciu IMS prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (PDS) nie je považované za inštaláciu.

Ak odberateľ elektriny v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy nemá nárok na bezplatnú inštaláciu IMS, odberateľ elektriny uhrádza náklady na inštaláciu IMS v rozsahu podľa prevádzkového poriadku PDS. V prípade záujmu o inštaláciu IMS je potrebné kontaktovať PDS, pričom podľa typu zákazníka bude inštalácia bezplatná alebo spoplatnená.

Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu IMS, je PDS povinný zabezpečiť inštaláciu IMS do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového odberateľa elektriny.

 UPOZORNENIE:
V prípade, ak má zákazník uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny s dynamickou cenou a rozhodne sa vrátiť k využívaniu regulovaných cien, je túto zmenu možné realizovať k 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka za predpokladu, že odoberateľ do 31. 3. aktuálneho roka urobí prejav vôle podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy na dodávku elektriny za regulovanú cenu.

Príklad: Zákazník uzatvorí zmluvu o využívaní dynamickej ceny k 1.2.2023. Následne vypovie túto zmluvu napríklad k 30.6.2023. Keďže v lehote do 31.3. 2023 nepodal žiadosť o uzatvorenie zmluvy za regulovanú cenu, môže regulovanú cenu opätovne využívať k 1.1.2025.