Dodávateľ poslednej inštancie

Všeobecné:

 • Informácie ako zaplatiť vám zašleme v uvítacom liste, na ktorom nájdete výšku vašich zálohových platieb na 3 mesiace (počas trvania DPI). Ako spôsob platby počas trvania DPI, máte nastavený poštový poukaz, ktorý bude súčasťou uvítacieho listu.
  Počas trvania DPI nie je možné meniť výšku nastavených zálohových platieb ani spôsob platby.

Elektrina:

 • S cieľom ochrany odberateľov energií a zabezpečenia plynulej a neprerušenej dodávky elektriny, najmä v prípade, ak pôvodný dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť na dodávku elektriny bez zavinenia koncového odberateľa, bol zavedený špecifický inštitút tzv. Dodávateľa poslednej inštancie. Povinnosťou Dodávateľa poslednej inštancie je dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení k sústave, ak:

  1. dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny títo odberatelia nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom, alebo
  2. ich dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu (§ 18 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o energetike“)) do odberného miesta, ak:
   • dodávateľ nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny; podrobnosti upravuje Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá trhu“),
   • dodávateľ nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú Pravidlá trhu,
   • bolo dodávateľovi zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území podľa § 6 ods. 10 zákona o energetike.
 • Dodávateľ poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa osobitného predpisu.

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom o energetike oznámil koncovým odberateľom elektriny, že na území Slovenskej republiky sú dodávateľmi poslednej inštancie tieto spoločnosti:

  1. na území Západného Slovenska – spoločnosť ZSE Energia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
  2. na území Stredného Slovenska – spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47 Žilina,
  3. na území Východného Slovenska – spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.
 • O začiatku dodávky poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) je odberateľov elektriny povinný informovať prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený a to v lehotách bližšie určených Pravidlami trhu. Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku DPI má obsahovať aj poučenie o dôvodoch vzniku DPI, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia.

 • Podľa zákona o energetike, ak dôjde k jednej z vyššie uvedených možností, t. j. ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu (§ 18 ods. 6) odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

 • O termíne začatia DPI informuje dotknutých odberateľov elektriny prevádzkovateľ sústavy.

 • V zmysle Zákona o energetike, odberateľ, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, je povinný uhradiť cenu za DPI a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávateľa poslednej inštancie.

  Ak odberateľ elektriny počas trvania DPI alebo po uplynutí DPI riadne neuhrádza platby za DPI alebo za dodávku elektriny, je dodávateľ poslednej inštancie oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta daného odberateľa.

 • DPI trvá podľa zákona o energetike najviac počas 3 mesiacov.

  • Odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. V takomto prípade sa dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny končí DPI do daného odberného miesta.
  • DPI sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.
  • Ak nenastala ani jedna z vyššie uvedených situácií, DPI zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. V takomto prípade ak odberateľ elektriny po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval DPI, ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte a cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny.

  Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení DPI naďalej odoberá elektrinu od dodávateľa, ktorý mu zabezpečoval DPI, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel medzi cenou za DPI a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení DPI.

 • Môže to byť tak dodávateľ elektriny, ktorý Vám zabezpečoval DPI ako aj iný dodávateľ.

Plyn:

 • Dodávka plynu poslednej inštancie predstavuje osobitý inštitút v prostredí energetiky, ktorý chráni odberateľov energií v prípade, ak pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť na dodávku plynu bez zavinenia koncového odberateľa. Účelom je zabezpečiť plynulú a neprerušenú dodávku plynu. Dodávka poslednej inštancie (DPI) chráni všetkých odberateľov plynu, domácnosti, malé i veľké podniky. Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečenie dodávky energie/plynu najmä v prípade zlyhania pôvodného dodávateľa, a teda dodáva energiu namiesto neho. Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

  • došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa;
  • pôvodný dodávateľ stratí povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom území;
  • pôvodný dodávateľ pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, nezabezpečí prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.

  Inštitút dodávateľa poslednej inštancie v oblasti dodávky plynu podlieha zákonu č. 251/2012 Z. z. o energetike a bližšie je popísaný vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

  Na celom území Slovenska je na základe rozhodnutia ÚRSO dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP).

 • DPI sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil právnu alebo obchodnú spôsobilosť dodávať plyn a dodávateľovi poslednej inštancie bola táto skutočnosť oznámená. Ak dodávateľ poslednej inštancie zistí u odberateľa plynu neoprávnený odber plynu podľa § 82 zákona o energetike, môže odmietnuť dodávku plynu poslednej inštancie.

  Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej medzi PDS a užívateľom distribučnej siete alebo z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch môže ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

  PDS (SPP – distribúcia, a.s.), do ktorého siete je pripojený koncový odberateľ plynu oznámi dotknutému odberateľovi plynu a dodávateľovi poslednej inštancie najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej s pôvodným dodávateľom alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že:

  • dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu, alebo
  • došlo k zrušeniu povolenia na dodávku plynu alebo zániku oprávnenia dodávať plyn na vymedzenom území alebo
  • došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa osobitného predpisu. PDS oznámi dotknutému odberateľovi plynu a dodávateľovi poslednej inštancie tieto informácie:

  • deň, od ktorého začína dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie;
  • dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie;
  • zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky plynu;
  • dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie;
  • poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa rozhodnutia ÚRSO a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.

  Ku dňu začatia DPI určí PDS spotrebu plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované pôvodným dodávateľom plynu, na základe odpočtu. Takto určená spotreba plynu je základom na vystavenie konečnej faktúry za dodávku plynu a súvisiace služby pre pôvodného dodávateľa plynu.

 • DPI trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej inštancie. DPI sa môže skončiť aj skôr v prípade, že odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu. Ak odberateľ plynu počas trvania DPI alebo po uplynutí DPI riadne neuhrádza platby za dodávku plynu poslednej inštancie alebo za dodávku plynu, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ plynu oprávnený požiadať príslušného PDS o prerušenie distribúcie plynu do odberného miesta daného odberateľa plynu.

 • Podmienkou skončenia DPI, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania, je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu. Ak odberateľ plynu nemá zabezpečenú distribúciu plynu do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia DPI je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s účinnosťou ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu.