Informácia zo zákona o energetike

určená pre zraniteľných odberateľov

Spracovali sme pre Vás dôležité informácie zo zákona o energetike č. 251/2012 Z.z, čím plníme našu každoročnú informačnú povinnosť voči našim zákazníkom. V nasledujúcom texte nájdete zhrnutie toho najdôležitejšieho v zjednodušenej podobe.

V súvislosti s týmito informáciami nie sú z Vašej strany potrebné žiadne kroky.

1. Termíny spojené so zmenou dodávateľa

Tak ako doposiaľ, má zákazník právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny a plynu. V prípade, ak sa rozhodne zmeniť dodávateľa energií, je potrebné najneskôr do 31. marca daného roka:

 • vypovedať Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu pôvodnému dodávateľovi;
 • a zároveň uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom.
Príklad:

Zmluva s pôvodným dodávateľom tak zanikne k 31.12. daného roka a dodávka podľa Zmluvy s novým dodávateľom začne od 1.1. nasledujúceho roka.

2. Možnosť využívať produkty s neregulovanou cenou elektriny a plynu  

Tzv. zraniteľní odberatelia majú nárok na cenu regulovanú štátom. Aktuálne znenie zákona  o energetike im však umožňuje odoberať elektrinu a plyn za cenu neregulovanú štátom. 

Tieto produkty sú výhodné v situácii, keď je trhová cena nižšia než cena regulovaná štátom. 

Prechod na neregulované ceny prebieha podľa termínov stanovených v zákone. 
Príklad: Ak sa rozhodnete využívať neregulovaný produkt, do 31.3.2024 je potrebné vystúpiť z regulovaného segmentu. Súčasne je do 31.3.2024 potrebné uzatvoriť s dodávateľom novú zmluvu s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácii s dodávkou od 1.1.2025. Opätovné prihlásenie sa do regulácie je možné až pre dodávku so začiatkom od 1.1.2026.

a)    Naše neregulované produkty pre domácnosti 
•    Dynamická tarifa pre elektrinu  

b)    Naše neregulované produkty pre firmy a organizácie 
•    Dynamická tarifa pre elektrinu  
•    Cenníkelektrinyaplynuna dobu určitú : Zmluva sa uzatvára v dĺžke trvania 12 mesiacov. O ukončenie zmluvy je potrebné požiadať najskôr 6 mesiacov a  najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby trvania zmluvy. Inak sa za rovnakých podmienok predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov. 

Čo zahŕňa kontrola klimatizácie od VSE?

 • Čistota a stav filtrov vnútornej jednotky.
 • Kontrola a čistenie vonkajšej jednotky (kondenzátora).
 • Kontrola úrovne chemickej chladiacej látky.
 • Funkčnosť a stav ovládacích prvkov, napríklad termostatu.
 • Kontrola elektroinštalácie a elektrických komponentov.
 • Preskúšanie kondenzátorového systému a odvodu vody.
 • Skúška efektívnosti chladiaceho výkonu.
 • Kontrola stavu chladiaceho potrubia.
 • Revízia a testovanie klimatizácie v prevádzke.
 • Právo na zmenu dodávateľa elektriny a plynu a poučenie o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa

  Koncový odberateľ elektriny má právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny do svojho odberného miestapripojeného do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavya na výber alebo zmenu agregátora.

  Koncový odberateľ plynu má právo na výber alebo zmenu dodávateľa plynu do svojho odberného miestapripojeného do prepravnej siete alebo distribučnej siete.

  Podmienkouna uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynuje uzatvorenie zmluvyo dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu.

  Právo na výber alebo zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynusa vykoná registráciou odberného miestakoncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Registráciu odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu bezodplatne vykoná prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa elektriny pripojené, alebo prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto koncového odberateľa plynu pripojené, na žiadosť koncového odberateľa elektriny alebo koncového odberateľa plynu.

  Koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynumôže požiadať o registráciuodberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynupriamo alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľaelektriny alebo dodávateľa plynu. Žiadosť o registráciu odberného miesta na dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu sa podáva prevádzkovateľovi sústavy alebo prevádzkovateľovi siete podľa prvej vety. Registrácie odberných miest na dodávateľov elektriny eviduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Registrácie odberných miest na dodávateľov plynu eviduje prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete podľa prvej vety.

  Uplatnením práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynunezaniká právo pôvodného dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu na náhradu škody, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu uplatnil právo na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu napriek tomu, že najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu neukončil zmluvný vzťah zo zmluvy uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu alebo tento zmluvný vzťah nezanikol z iného dôvodu.

  Podmienky a postup pri zmene dodávateľaelektriny, agregátora a dodávateľa plynu vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom elektriny, agregátorom a dodávateľom plynu upravujú pravidlá trhu. Úrad určí podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu tak, aby od 1. januára 2026 bolo možné vykonať technický proces zmeny dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu v ktorýkoľvek pracovný deň najneskôr do 24 hodín od podania žiadosti.
 • Poučenie o nevyhnutnosti oznámiť ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr do 31. marca

  Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka,právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu 2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marcapožiada dodávateľaelektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok.

  Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.
 • Ponuky dodávok elektriny a plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii

  V zmysle zákona o energetike má zraniteľný odberateľ nárok na zmluvu o dodávke elektriny a plynu za cenu regulovanú úradom.

  Na základe vlastného rozhodnutia má odberateľ možnosť vybrať si aj dodávku za cenu neregulovanú úradoma uzavrieť s dodávateľom takúto zmluvu.

  Tu opäť platí, ak si odberateľ zvolí možnosť dodávky za cenu neregulovanú úradom, je potrebné do 31.3.2024 prejaviť vôľu vystúpiť z regulovaného segmentu a súčasne do 31.3.2024 uzatvoriť zmluvu s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácií s dodávkou od 1.1.2025. Od 1.1.2025 sa tak odberateľ stane odberateľom s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácii.

  Upozornenie:Opätovné prihlásenie do regulácie je možné až pre dodávku so začiatkom od 1.1.2025 (za predpokladu, že do 31.3.2024 prejaví odberateľ vôľu opäť vstúpiť do regulácie, splní podmienky na jej priznanie a uzatvorí zmluvu o dodávke za cenu regulovanú úradom).
 • Dynamická cena elektriny

  Súčasťou ponuky produktov s neregulovanou cenou je Dynamická cena elektriny: 
  -    Produkt pre domácnosti  
  -    Produkt pre firmy a organizácie  
 • Ďalšie cenovo neregulované produkty pre firmy a organizácie

  1. Cenník elektriny na dobu určitú
  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke trvania 12 mesiacov. Dĺžka trvania Zmluvy sa predlžuje za rovnakých podmienok o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberateľ nedoručí písomné oznámenie Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr 3 mesiace, najskôr však 6 mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo pred uplynutím každej ďalšej predĺženej doby trvania Zmluvy.

  2. Cenník plynu na dobu určitú
  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke trvania 12 mesiacov. Dĺžka trvania Zmluvy sa predlžuje za rovnakých podmienok o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberateľ nedoručí písomné oznámenie Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr 3 mesiace, najskôr však 6 mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo pred uplynutím každej ďalšej predĺženej doby trvania Zmluvy.