Udržateľnosť

Užitočné informácie pre udržateľné podnikanie

Udržateľnosť

Užitočné informácie pre udržateľné podnikanie

Sme moderná energetická spoločnosť a aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj sú súčasť nášho podnikania. Pomáhame zákazníkom na ich ceste k udržateľnému podnikaniu.

Zachovať pre ďalšie generácie krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, vnímame ako povinnosť každého jedného z nás. 

V roku 2022 sme získali Slovensko-nemeckú cenu za udržateľnosť za projekt na využívanie odpadového tepla a hospodárneho nakladania s vodou v rámci komplexného technologického riešenia pre športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku. Cenu udelila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) v rámci iniciatívy #PartnerForSustainability.

Energetický mix a emisný faktor

Emisný faktor v g CO2/kWh

Klasický energetický mix

Zelená energia - domácnosti a SB podniky

Zelená energia - Korporátne spoločnosti

160,505
4,18
6,418

Energetický mix

Klasický energetický mix

Zelená energia - domácnosti a SB podniky

Zelená energia - Korporátne spoločnosti

Jadrové    57,23 %
Vodné    18,35 %
Plyn    8,63 %
Ostatné fosílne    1,88 %
Biomasa    3,15 %
Slnečné    2,94 %
Hnedé uhlie    3,12 %
Ropné produkty    1,58 %
Čierne uhlie    2,73 %
Ostatné obnoviteľné    0,36 %
Veterné    0,02 %
Vodné 100 %
Vodné 97,04%
Slnečné 2,96%

Reporty udržateľnosti

Prvá Správa o udržateľnosti Skupiny VSE Holding

Správa prináša zverejnenia nefinančných informácií týkajúcich sa environmentálnych, sociálnych a riadiacich otázok (ESG). Jej cieľom je transparentne informovať zainteresované strany o vplyve nášho podnikania na klímu a životné prostredie, zamestnancov, komunitu, dodávateľov a spoločnosť. Správa sa venuje kľúčovým oblastiam pôsobnosti spoločností Skupiny VSE Holding a sumarizuje našu výkonnosť v oblasti ESG za rok 2022. Zároveň potvrdzuje náš prístup k udržateľnosti a jej význam pre aktivity Skupiny VSE Holding.
Správu otvoríte kliknutím na odkaz nižšie:
Správa o udržateľnosti Skupiny VSE Holding 2022

 

Audity

Uhlíková stopa 2021

V októbri 2021 bol ukončený projekt „Uhlíková stopa spoločnosti VSE Holding pre dve administratívne budovy v Košiciach“, ktorý pre nás realizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

ESG politiky

Východoslovenská energetika a.s. je súčasťou Skupiny VSE Holding, ktorá sa zaviazala presadzovať princípy zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania. K dosiahnutiu tohto zámeru nám pomáhajú už vyhlásené dokumenty.

Na ďalších dokumentoch a politikách pracujeme.
 

Kódex správania

Kódex správania Skupiny VSE Holding definuje základné princípy etického podnikania a stanovuje štandardy pre naše každodenné konanie, napomáha porozumeniu firemnej kultúry a spôsobu našej práce. Kódex správania Skupiny VSE Holding pokrýva záujmy a aktivity všetkých spoločností našej Skupiny a tiež všetky oblasti, v ktorých sú zamestnanci či spolupracujúce osoby vnímané ako zástupcovia spoločností Skupiny VSE Holding.
Kódex správania Skupiny VSE Holding reflektuje ciele strategickej medzinárodnej iniciatívy OSN Global Compact a jej desať všeobecne uznávaných princípov v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít Skupiny VSE Holding. Predstavujú záväzok a ciele na zlepšovanie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov pracujúcich pre všetky spoločnosti Skupiny VSE Holding považujeme za prioritu.  Certifikácia
V oblasti nákupu a predaja elektriny zaviedla a používa naša dcérska spoločnosť VSE a.s. systém manažérstva kvality (ISO 9001), systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001), Anti-Bribery Management System (ISO 37001) a systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) pri procese nákupu a predaja elektrickej energie a plynu korporátnym zákazníkom. 

Charta Diverzity Slovensko

Skupina VSE Holding je od roku 2017 signatárom a ambasádorom Charty diverzity Slovensko, ktorá je iniciatívou združenia Business Leaders Forum a jej administrátorom je Nadácia Pontis.
Skupina VSE Holding si je plne vedomá dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku a hlási sa k princípom integrovať do života firmy zásady a postupy zohľadňujúce diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku, zvyšovať povedomie o témach diverzity a inklúzie a o jej prínosoch na pracovisku.
•    Pre viac informácii navštívtestránky Charty diverzity Slovensko.

 

Program ochrany ľudských práv

Skupina VSE Holding uznáva iniciatívy Globálneho kompaktu Organizácie Spojených národov (OSN; Global Compact Initiative) a dodržiava jej desať zásad udržateľnosti. Náš záväzok dodržiavať ľudské práva zahŕňa aj uznanie Medzinárodnej listiny ľudských práv a Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci a jej následných opatrení.
•    Program ochrany ľudských práv Skupiny VSE Holding


​​​​​​​