Štandardy kvality

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality

Dodávateľ elektriny je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ elektriny nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 10 Vyhlášky.

Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:

a) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

b) odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa odseku 1 písm. a) a vystavenie opravného účtovného dokladu v lehote
1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa sústavy, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo 
2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

c) odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke elektriny, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ elektriny nedohodne s odberateľom elektriny na tom, že preplatok má byť započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe,

d) požiadanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy o obnovenie distribúcie elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 1 pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,

e) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúcemu sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania; pri podaní týkajúceho sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena a),

f) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, v lehote 3 pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,

g) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe koncovému odberateľovi elektriny v lehote piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému koncovému odberateľovi elektriny od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe, pričom sa kompenzačná platba uhradí spôsobom dohodnutým v zmluve o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,

h) oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa výšky zálohových platieb alebo zmeny sadzby odberu elektriny v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania.

Vyhodnocovanie štandardov kvality dodávateľ elektriny zverejňuje na svojom webovom sídle www.vse.sk. v časti: O spoločnosti – Údaje a fakty.

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality

Dodávateľ plynu je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 8 v spojení s § 12 Vyhlášky.
 

Štandardmi kvality dodávky plynu odberateľom sú:

a) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,

b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,

c) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,

d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),

e) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,

f) úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,

g) odoslanie
1.     žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),
2.     stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e),

h) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.

Vyhodnocovanie štandardov kvality dodávateľ plynu zverejňuje na svojom webovom sídle www.vse.sk. v časti: O spoločnosti – Údaje a fakty.