Údaje a fakty

 • Energetický mix 2022

  Množstvo emisií CO2 v elektrine dodanej VSE v roku 2022
  2022
  Energetický mix VSE a.s.
  Zelená energia VSE a.s. Domácnosti a malé podniky
  Zelená energia VSE a.s. Podnikatelia
  Zvyškový (reziduálny) mix
  OKTE

  Emisný faktor v g CO2e/kWh
  160,505
  4,18
  6,418
  185,60

  Rádioaktívny odpad v mg/kWh
  1,385
  -
  -
  2,42
  Pri výpočte emisií CO2 sa použili údaje Ecoinvent, ktoré nahradili vstupné emisné faktory vypočítane v projekte RE-DISS.
  Podiel zdrojov energetického mixu a údaje a škodlivých látkach môžete nájsť tu:https://www.okte.sk/sk/zaruky-povodu/statistiky/narodny-energeticky-mix/
  Elektrina dodaná v roku 2022 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:
  Z toho zloženie energetického mixu zákazníkov, pre ktorých sme uplatňovali záruky pôvodu a zabezpečovali sme im Zelenú energiu:
  Pre segment domácnosti a malých firiem sme pre Zelenú energiu uplatnili čisto záruky pôvodu z vodných elektrárni:
  Emisný faktor zákazníkov, ktorým sme dodávali Zelenú energiu, bol v roku 2022 na úrovni 105,993 gCO2e/kWh.
 • Energetický mix 2021

  Množstvo emisií CO2 v elektrine dodanej VSE v roku 2021
  2021
  Energetický mix VSE a.s.
  Zelená energia VSE a.s. Domácnosti a malé podniky
  Zelená energia VSE a.s. Podnikatelia
  Zvyškový (reziduálny) mix
  OKTE

  Emisný faktor v g CO2e/kWh
  163,44
  15,5
  8,52975
  184,62

  Rádioaktívny odpad v mg/kWh
  1,246
  -
  -
  2,06
  Pri výpočte emisií CO2 sa použili hodnoty pochádzajúce z projektu RE-DISS.
  Elektrina dodaná v roku 2021 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:
  Z toho zloženie energetického mixu zákazníkov, pre ktorých sme uplatňovali záruky pôvodu a zabezpečovali sme im Zelenú energiu:
  Pre segment domácnosti a malých firiem sme pre Zelenú energiu uplatnili čisto záruky pôvodu z vodných elektrárni:
 • Vplyv primárnych energetických zdrojov na životné prostredie

  VPLYV PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

   

  Využívanie energetických zdrojov pri výrobe elektriny má na životné prostredie rôzny vplyv
   

  Jadro

  Jadrové elektrárne neprispievajú k uvoľňovaniu škodlivín do okolitého prostredia. Ako vedľajší produkt pri štiepení jadra v jadrovej elektrárni vzniká určité množstvo rádioaktívneho odpadu, ktorý sa trvale zneškodňuje uložením hlboko pod zem. Bezpečnosť uloženia je zaistená niekoľkými stupňami.

  Prvou bariérou je zafi xovanie odpadu do odolného, vodostáleho a nerozpustného materiálu. Spevnené odpady sa ukladajú do kovových obalov so životnosťou najmenej 1 000 rokov. Ďalšiu bariéru tvorí samostatná stavebná konštrukcia úložných priestorov. Ide o špeciálne betóny, nepriepustné nátery, asfaltové alebo ílové izolácie a drenážne systémy.

  Poslednú bariéru vytvorila sama príroda. Je to samotná geologická formácia, v ktorej je úložisko vybudované. Geologická formácia sa musí nachádzať v seizmicky stabilnej oblasti. Uloženie odpadov v hlbinách chránia pred vonkajším ohrozením, napr. požiarmi, pádom lietadla, sabotážnymi akciami, záplavami a pod. Doteraz je to najbezpečnejší spôsob ako zabrániť jeho preniknutiu do životného prostredia.
   

  Fosílne palivá (uhlie, ropa a zemný plyn)

  Pri výrobe elektriny dochádza spaľovaním fosílnych palív k vzniku škodlivých látok (oxidy uhlíka, dusíka, síry a pod.), ktoré sa v istom množstve dostávajú do ovzdušia a spôsobujú klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy. V súčasnosti dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu systémov na zachytávanie škodlivých látok, takže ich množstvo uvoľnené do okolitého prostredia sa znižuje.
   

  Obnoviteľné zdroje (voda, vietor, slnko, biomasa)
  Elektrárne využívajúce na výrobu elektriny obnoviteľné zdroje nie sú priamym producentom látok znečisťujúcich životné prostredie (výnimkou je spaľovanie biomasy, kde dochádza k uvoľňovaniu CO2, ale v podstatne menšom rozsahu ako pri elektrárňach využívajúcich fosílne palivá), napriek tomu ich činnosť a výstavba môže mať v niektorých prípadoch tiež negatívny vplyv na životné prostredie

   

  • - voda: výstavba priehrad môže mať nepriaznivý dopad na ekosystém riek
  • - vietor: veterné elektrárne zvyšujú hlučnosť v prostredí

   

  Výroba elektriny je stále efektívnejšia a čoraz menej sa podieľa na znečisťovaní. Napriek tomu je potrebné, aby sme ďalej hľadali cesty ako znížiť jej negatívny dopad na životného prostredie. Preto by sme elektrinu mali využívať rozumne a hospodárne.

 Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávky tepla za rok 2023


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2023


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2023


 Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávky tepla za rok 2022


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2022


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2022


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu spoločnosťou innogy Slovensko a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2022


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2021


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2021


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávky tepla za rok 2021


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2020


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2020


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávky tepla za rok 2020


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2019


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2019