Pripojenie nového odberu (elektrina)

Pre pripojenie vašej nehnuteľnosti sú potrebné 3 kroky:

Placeholder
Uzavriete zmluvu o PRIPOJENÍ s distribútorom
Placeholder
Podpíšete zmluvu o DODÁVKE elektriny s VSE
Placeholder
Montáž meradla
 

Uzavriete zmluvu o pripojení s distribútorom

Zmluvu o pripojení je potrebné uzatvoriť s distribútorom elektriny Zmluvu o pripojení je potrebné uzatvoriť s distribútorom elektriny v regióne, v ktorom sa nachádza vaše odberné miesto..
ODPORÚČAME podať žiadosť elektronicky, ostatné spôsoby podania sú spoplatnené.
Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie zmluvy o  dodávke.  

Podpíšete zmluvu o DODÁVKE elektriny s VSE

Pre uzavretie zmluvy o dodávke elektriny si pripravte:

  • Zmluvu o pripojení, ktorú ste uzavreli s vašim distribútorom

Údaje do zmluvy, dôležité najmä pri komunikácii mailom:
 
  • IČO, IČ DPH, DIČ,
  • Číslo účtu a kód banky,
  • Osvedčenie o registrácii daňového dlžníka (v prípade registrácie daňového dlžníka),
     Povolenie na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane od colného úradu (v prípade, ak odberné miesto spĺňa podmienky na oslobodenie od spotrebnej dane).
V prípade nasledovných situácií jepotrebné predložiť aj ďalšie dokumenty:
 
  1.  Ak zmluvu uzatvára nájomca - nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  2.  Plnomocenstvo, Ak podpis zmluvy o dodávke vybavuje osoba, ktorá nemá oprávnenie konať za spoločnosť
  3.  Ak je viac vlastníkov a zmluvu uzatvára jeden z nich je nutné predložiť súhlas ostatných vlastníkov nehnuteľnosti

Ako môžete požiadať o uzavretie zmluvy?

O uzavretie zmluvy môžete požiadať aj nasledujúcimi spôsobmi:
 

Montáž meradla

Po podpise zmluvy o dodávke vám distribútor namontuje elektromerdo 5 pracovných dní.  

Po montáži elektromera môžete na vašom odbernom mieste využívať elektrinu. Od nás vám prídu informácie o platbách a ďalšie užitočné informácie.