Formuláre žiadostí VSE

Žiadosti:

Zmena rezervovanej kapacity:

Reklamácie:

Snažíme sa poskytovať našim zákazníkom spoľahlivú dodávku zemného plynu a kvalitné služby spojené s jeho odberom. V prípade vašich pripomienok, postrehov alebo sťažností týkajúcich sa poskytovania služieb spoločnosti VSE a.s., prosím, vyplňte nasledujúci kontaktný formulár. Vašu sťažnosť preveríme v čo najkratšom čase a urobíme všetko preto, aby sme odstránili vzniknuté nedostatky.

Sťažnosť si môžete uplatniť aj vyplnením priloženého tlačiva a jeho zaslaním na našu korešpondenčnú adresu alebo elektronicky e-mailom.

Formuláre žiadostí VSD:

Pomocou tlačiva môžete požiadať aj o:

 • nový trvalý odber
 • zmena počtu fáz
 • zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta
 • krátkodobý odber
 • vlastná spotreba zdroja
 • dočasný odber
 • zmena merania (prekládka, zmena typu)
 • hromadná zmena MRK pripojenia existujúcich odberných miest (napr. v bytovom dome)
 • existujúca stavba (napr. po demontáži elektromera, po neoprávnenom odbere a pod.)
 • rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia (nn prípojky, odberného elektrického zariadenia, resp. prekládky merania)
 • zriadenie náhradného zdroja elektriny

Ďalšie formuláre a tlačivá žiadostí VSD, ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke VSDS.sk:

 
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy / o zmenu zmluvných údajov vlastníka
 • Žiadosť o demontáž meradla
 • Súhlas k užívaniu časti energetického zariadenia
 • Žiadosť o schválenie skúšobnej prevádzky
 • Hlásenie o namontovaní premeraní kompenzačného kondenzátora
 • Miestny prevádzkový predpis pre transformačnú stanicu
 • Plnomocenstvo pre fyzické osoby
 • Plnomocenstvo pre právnické osoby