Preskúšanie meradla

Ak máte pochybnosti o správnosti chodu vášho meradla (elektromera) a naši zamestnanci na odbernom mieste nezistili žiadnu závadu, môžete nás požiadať o úradné preskúšanie meradla.

O preskúšanie meradla môžete požiadať:

 
 

Pre uskutočnenie preskúšania meradla nám, prosíme, predložte:

  • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla, v prípade osobného kontaktu alebo písomnú žiadosť adresovanú našej spoločnosti s uvedením výrobného čisla meradla a adresy odberného miesta;
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

Pokiaľ úradné preskúšanie potvrdí závadu na meradle, náklady spojené s preskúšaním hradí naša spoločnosť. V prípade, ak úradné preskúšanie nepotvrdí závadu na meradle, je táto služba spoplatňovaná podľa Cenníka služieb.