Aktuálne pravidlá

pre nastavovanie záloh za elektrinu u mesačne fakturovaných malých firiem

Pre nastavenie zálohy musia byť splnené dve podmienky:
1. mesačná spotreba na odbernom mieste s priebehovým meraním je nad 400 EUR s DPH
2. a zároveň má zákazník zhoršenú platobnú disciplínu (viac ako 1 upomienka za posledných 12 mesiacov).

Informáciu o zálohe na nasledujúci mesiac nájdu zákazníci vždy v aktuálnej vyúčtovacej faktúre.
Každý mesiac generujeme jednu zálohu, splatnú k 5. dňu v mesiaci.

Ďalšie praktické informácie: 

  • V prípade, že zákazník neuhradí zálohu v termíne splatnosti, vystavujeme spoplatnenú upomienku a zároveň za každý deň omeškania fakturujeme úroky z omeškania.
     
  • Výška zálohy sa môže každý mesiac meniťpodľa vývoja spotreby na danom odbernom mieste. Preto zákazníkomodporúčame nastaviť si pohodlný spôsob platbybankové inkaso.
     
  • To, či zákazník spĺňa podmienky pre vytvorenie zálohy, prehodnocujeme každý mesiac, preto sa môže stať, že jeden mesiac zálohy máte vytvorené a nasledujúci už nie (napr. v prípade, že uplynie 12 mesiacov od poslednej upomienky, ktorú sme Vám vystavili).
     
  • Zákazník platí zálohu na nasledujúci mesiac. Vo faktúre za tento mesiac dôjde k zúčtovaniu tejto zálohy a vystaveniu preplatku alebo nedoplatku (rozdiel voči reálnej spotrebe).
Príklad:

V mesiaci august dostanete faktúru za mesiac júl. Zároveň na nej budete mať predpis zálohy na mesiac september, ktorá bude splatná k 5.9.

V septembri dostanete faktúru za augustovú spotrebu a vystavenú zálohu na október (splatnú k 5.10.).

V októbri dostanete faktúru za september. Na faktúre budú uhradené zálohy (splatné k 5.9.) započítané do výsledku fakturácie, výsledkom tak môže byť preplatok alebo nedoplatok. Zároveň bude na faktúre uvedený predpis zálohy na november, splatný k 5.11.