Podmienky používania služby Moje VSE

s účinnosťou od dňa 20.03. 2023

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky poskytovania a používania služby zákazníckeho online portálu Moje VSE, práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľov tejto služby.
 1. Nasledovné pojmy a skratky majú tento význam:
  • VSE:Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767, poskytovateľ služby Moje VSE (ďalej len „poskytovateľ“).
  • Užívateľ:akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom elektriny alebo plynu zo segmentu domácnosť, alebo firma, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu s poskytovateľom služby, alebo má s poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah k nekomoditnému produktu  a ktorej bola na základe registrácie sprístupnená služba Moje VSE (ďalej len „užívateľ“).   
  • Obchodný partner– je identifikátor produktov a služieb užívateľa, ktoré má u poskytovateľa.
  • Obchodné miesto poskytovateľa– zákaznícke centrum (ďalej len „ZC“).
  • Call centrum– telefonická zákaznícka linka poskytovateľa.
  • Moje VSE:elektronická služba obsahu poskytovaná užívateľovi v rozsahu uvedenom v Podmienkach, ktorá je prevádzkovaná na interných aplikačných systémoch. Služba Moje VSE obsahuje najmä Históriu spotreby, Náhľady faktúr, Predpísane preddavkové zálohy, Prehľad zrealizovaných platieb. Prostredníctvom tejto služby môže užívateľ zadať niektoré požiadavky (napr. zmena kontaktných údajov, úprava výšky preddavkových platieb, zmena bankového spojenia) a prístup na internetový obchod poskytovateľa alebo jeho zmluvných partnerov.
  • Prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí:podniky, ktoré poskytujú verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby (ďalej len „podniky“).

II. Sprístupnenie služby Moje VSE

 1. Užívateľovi je prístup k službe Moje VSE aktivovaný po jeho registrácii na internetovej stránke poskytovateľawww.vse.sk(ďalej len „IS“). Registráciu je možné uskutočniť aj prostredníctvom pozvánky zaslanej pracovníkom poskytovateľa (napr. ZC, Call centra) na e-mail užívateľa.  
 2. Prihlasovacie meno a heslo si užívateľ vytvorí sám v rámci registrácie.
 3. Po registrácii je potrebné vykonať  priradenie jednotlivých Obchodných partnerov užívateľa. Priradenie Obchodných partnerov vykoná užívateľ sám, prostredníctvom ZC, alebo Call centra.
 4. Užívateľ môže sprístupniť obsah svojho zákazníckeho účtu v celosti, alebo čiastočne vo vzťahu ku konkrétnemu Obchodnému partnerovi aj iným osobám. Na funkčné sprístupnenie obsahu účtu/ alebo jeho časti inej osobe ako je osoba užívateľa je potrebné verifikovanie oprávnenia osoby označenej užívateľom:
 1. potvrdením sms správy zaslanej poskytovateľom na telefónne číslo užívateľa, ktoré má ako odberateľ uvedené v zmluve o dodávke elektriny, alebo plynu, alebo
 2. na Call centre prostredníctvom zadania dvoch identifikačných údajov užívateľa,
 3. osobne užívateľom na ZC poskytovateľa.
         (ďalej len „osoby s udeleným prístupom“).

III. Rozsah služby Moje VSE

 1. Služba Moje VSE bude užívateľovi a osobám s udeleným prístupom dostupná nepretržite, s výnimkou prípadov nevyhnutnej systémovej údržby na strane poskytovateľa, o ktorých bude užívateľ  a osoby s udeleným prístupom informované a taktiež s výnimkou prípadov vopred nepredvídateľných a neodvrátiteľných technických porúch, ktoré sa vyskytnú na strane poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za technické poruchy na strane podniku, ktorý poskytuje užívateľovi elektronické komunikačné siete alebo služby.
 2. Službu Moje VSE môže registrovaný užívateľ a osoby s udeleným prístupom využívať v rozsahu jej aktuálnej ponuky.
 3. Ďalšie informácie o službe Moje VSE sú prístupné na IS po prihlásení do účtu užívateľa. Zmeny a prípadné informácie o doplnení služby Moje VSE poskytovateľ oznámi na IS.
 4. Zmeny a požiadavky realizované užívateľom, alebo osobami s udeleným prístupom prostredníctvom služby sú záväzné tak pre užívateľa, ako aj poskytovateľa.
 5. Akékoľvek zmeny zrealizované užívateľom, alebo osobami s udeleným prístupom prostredníctvom Moje VSE meniace obsahové náležitosti Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, alebo inej Zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom  sa považujú za písomnú zmenu zmluvy bez potreby uzatvárania písomných dodatkov. Zmenu Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, alebo inej Zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom je možné realizovať cez Moje VSE výlučne v rozsahu, keď sa podľa platnej Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu nevyžaduje písomný dodatok k Zmluve.
 6. Užívateľ, alebo osoba s udeleným prístupom môže prostredníctvom Moje VSE zadať sťažnosť, reklamáciu faktúry za dodávku elektriny alebo faktúry za dodávku plynu, alebo preddavkov za dodávku elektriny alebo plynu a uhradiť faktúry prostredníctvom platobného bankového portálu.
 7. Užívateľ má možnosť aktivovať si službu elektronického zasielania faktúry (ďalej len „eFaktúra“) prostredníctvom služby Moje VSE. eFaktúra doručovaná elektronicky sa v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení považuje za daňový doklad a je teda plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Aktiváciou služby eFaktúra má poskytovateľ právo doručovať jej originál iba touto  formou. Písomnosti doručované prostredníctvom Moje VSE sa považujú za doručené okamihom ich sprístupnenia v službe Moje VSE.

IV.  Bezpečnostné pravidlá

 1. V prípade straty, krádeže, zverejnenia alebo prezradenia prihlasovacích údajov na strane užívateľa alebo ak nastane skutočnosť, pri ktorej možno zneužitie prihlasovacích údajov predpokladať, je užívateľ povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi na emailovú adresuinfo@vse.sk.Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za nakladanie s údajmi osobami, ktorým udelil prístup k svojmu účtu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť užívateľa zrušiť čiastočne alebo úplne prístup užívateľa, alebo osobe s udeleným prístupom ku službe Moje VSE, pokiaľ prišlo k jeho zneužitiu alebo je dôvodné podozrenie, že k takémuto zneužitiu došlo alebo môže dôjsť.
 3. V prípade, ak takúto žiadosť užívateľ doručí poskytovateľovi, je poskytovateľ povinný vykonať všetky potrebné kroky najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení takejto žiadosti.

V. Zodpovednosť za škody

  1. Akékoľvek škody, ktoré užívateľovi vzniknú úmyselne, z nedbanlivosti, porušením VOP alebo zneužitím jeho prístupových údajov treťou osobou, znáša užívateľ.
  2. Užívateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú poskytovateľovi alebo tretím osobám v dôsledku prenesenia počítačového vírusu zo zariadenia užívateľa.
  3. Za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s poruchami na zariadeniach užívateľa alebo v dôsledku nemožnosti nadviazať príslušné spojenie medzi poskytovateľom a užívateľom, nepreberá poskytovateľ zodpovednosť.
  4. V prípade straty, krádeže, alebo prezradenia prihlasovacích údajov na strane užívateľa inej osobe ako osobe s verifikovaným prístupom, zodpovedá užívateľ za ich zneužitie a tiež za všetky škody, ktoré v súvislosti s takým zneužitím vzniknú poskytovateľovi.
  5. Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi akékoľvek neoprávnené používanie služby Moje VSE alebo zneužitie prihlasovacích údajov tretími osobami. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi, ktorá vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti, ako aj v dôsledku používania služby Moje VSE v rozpore s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  6. Užívateľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v registračnom formulári Moje VSE a vo svojom používateľskom profile a je povinný uvádzať vždy úplné, správne a aktuálne údaje.

VI. Zrušenie služby Moje VSE

  1. Užívateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa o deaktiváciu služby Moje VSE ako celku, alebo vo vzťahu k osobám, ktorým udelil užívateľ prístup. Poskytovateľ zruší  užívateľovi prístup k službe Moje VSE na základe jeho písomnej žiadosti v lehote 30 dní odo dňa prijatia tejto žiadosti.
  2. Užívateľ vie uskutočniť deaktiváciu služby Moje VSE v zmysle bodu 1 tohto článku aj sám v sekcii Môj profil/služby Moje VSE.
  3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť  užívateľovi prístup k službe Moje VSE k dňu ukončenia Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu alebo v prípade používania tejto služby v rozpore s VOP. Užívateľ má po ukončení všetkých zmluvných vzťahov u poskytovateľa stále aktívny prístup k službe Moje VSE do času pokiaľ tento prístup nedeaktivuje sám, alebo prostredníctvom poskytovateľa. Do času deaktivácie účtu má užívateľ prístup k údajom v rozsahu účinných zmluvných vzťahov u poskytovateľa.

VII. Informácia o spracúvaní osobných údajov

 1. V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1628/V ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa služby Moje VSE.
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov užívateľa je meno, priezvisko, email, telefónne číslo, EIC kód a ďalšie údaje o spotrebe elektriny alebo plynu v domácnosti súvisiace s plnením Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu; alebo údaje užívateľa týkajúce sa využívania nekomoditného produktu, alebo služby súvisiace s plnením zmluvy bližšie popísané v čl. I a čl. III týchto podmienok. Na účel sprístupnenia a plnohodnotného využívania služby Moje VSE prostredníctvom portáluwww.vse.skspracúva Prevádzkovateľ aj údaje o systémových informáciách užívateľa služby.
 3. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú popísané vPravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je vždy dostupná vZákazníckych centráchako aj na webovej stránkewww.vse.sk.

VIII.  Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ vyplnením a zaslaním registračného formulára vyhlasuje, že sa  oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktuálnu ponuku služby Moje VSE v požadovanom rozsahu rozšíriť, obmedziť, prípadne aj zrušiť (ďalej len „Zmena“). Zmena bude zverejnená v službe Moje VSE  alebo oznámená iným vhodným spôsobom.
 3. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ich meniť, upravovať, dopĺňať alebo zrušiť vydaním nových všeobecných obchodných podmienok, ktoré zverejní na webe www.vse.sk.
 4. Aby ste predišli zneužitiu Vašej e-mailovej schránky, venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:  poskytovateľ nikdy nežiada osobné alebo prihlasovacie údaje svojich zákazníkov prostredníctvom elektronickej pošty. Neodpovedajte na e-maily, v ktorých od Vás ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za zamestnancov poskytovateľa, žiada o poskytnutie osobných informácií, prístupových údajov (napr. prihlasovacie meno a heslo do schránky elektronickej pošty alebo Moje VSE). O akýchkoľvek pokusoch o získanie Vašich údajov neodkladne informujte poskytovateľa. Nespúšťajte, resp. neotvárajte neznáme prílohy a internetové odkazy obsiahnuté v tele nevyžiadaných e-mailov a v e-mailoch od neznámych odosielateľov. Venujte zvýšenú pozornosť podozrivým
e-mailom. Tieto môžu v prvej chvíli vyzerať, že pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. Neposielajte a nevkladajte osobné údaje alebo iné informácie na nezašifrované a nezabezpečené internetové stránky. Do Vášho online účtu Moje VSE sa prihlasujte z dôveryhodného počítača, ktorý má pravidelne aktualizovaný antivírusový a antispyware softvér.