Zdroj: Pexels.com

Aj vás trápia zvyšujúce sa ceny energií? Jedným z riešení sú jej alternatívne zdroje, ako je napríklad fotovoltika so širokým využitím. Okrem vykurovania je vhodná aj na ohrev vody a napájanie spotrebičov. Zvažujete jej kúpu? V tom prípade nezabudnite na vybavenie niekoľkých povolení.

Aká je legislatíva v súvislosti s fotovoltikou?

otovoltiku upravujú predovšetkýmtieto štyri dokumenty:
 • stavebný zákon,
 • vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • zákon o obnoviteľných zdrojoch energie,
 • zákon o energetike.
Zákon o energetike v súčasnosti vymedzuje len jeden pojem na zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú energiu zo slnečných lúčov. Stavebné úrady ich však deliado dvoch kategórií:
 • Fotovoltická elektráreň (FVE)– slúži najmä na výrobu elektriny, ktorá sa dodáva do distribučnej sústavy.
 • Fotovoltické zariadenie (FVZ)– ide o zariadenie určené na výrobu elektrickej energie, ktorého výkon je vyvedený do elektroinštalácie stavby.

Legislatíva spojená s fotovoltikou tiež spomína aj rozdelenie namalý a lokálny zdroj. Malý zdroj má definovaný maximálny výkon striedača do 10,8 kW, čo stačí väčšine bežných domácností.
 

Aké povolenia na fotovoltiku sú potrebné?

Povolenia nafotovoltikusa odlišujú v závislosti od toho,či si zvolíte FVE alebo FVZ. Vo všeobecnosti sa však stretnete s:
 • ohláškou stavebnému úradu,
 • stavebným povolením,
 • súhlasom s pripojením do distribučnej siete.

Ohláška stavebnému úradu

Ohláška stavebnému úradu stačí v prípade, ak si zvolíte FVZ.  Zariadenie totižnemení účel ani spôsob užívania stavbya nezasahuje do nosných konštrukcií.
Nezabúdajte však, že stavebné úrady pristupujú k jednotlivým žiadostiam rôzne a môžu od vás požadovať stavebné povolenieaj pri inštalácii FVZ. Spravíte preto dobre, keď si informáciu overíte priamo na úrade prislúchajúcemu vášmu bydlisku.

Ako a kde ohlásiť inštaláciu fotovoltiky?

Inštaláciu fotovoltiky ohlasujetena príslušnom stavebnom úrade. Na tento úkon budete potrebovať:
 • vyplnený formulár ohlášky,
 • projektovú dokumentáciu,
 • súhlas vlastníka pozemku (ak nie je totožný s investorom),
 • stanovisko k požiarnej bezpečnosti,
 • ďalšie doklady podľa požiadaviek stavebného úradu.

Potrebujem stavebné povolenie na fotovoltiku?

Stavebné povolenie na fotovoltiku potrebujete len vtedy,ak ste sa rozhodli pre FVE. Dôvodom je, že takéto zariadenie je novou prevádzkou výrobného charakteru, ktorá mení alebo rozširuje účel užívania stavby, prípadne sú na jej inštaláciu nutné zásahy do nosných konštrukcií.

Dokonca, ak fotovoltickú elektráreň neumiestnite na strechu, ale na pozemok, okrem stavebného povolenia budete potrebovaťaj územné rozhodnutie.
Zdroj: Pexels.com

Kde a ako vybaviť stavebné povolenie na fotovoltiku?

Stavebné povolenie vybavíte na príslušnom stavebnom úradepo predložení nasledujúcich dokumentov:
 • formulár žiadosti,
 • projektová dokumentácia,
 • súhlas vlastníka pozemku (ak nie je totožný s investorom),
 • stanovisko k požiarnej bezpečnosti,
 • vyjadrenie dotknutých orgánov a osôb,
 • ďalšie dokumenty podľa požiadaviek stavebného úradu.

Na čo si dať pozor pri vybavovaní stavebného povolenia?

Pri vybavovaní stavebného povolenia na fotovoltiku si dávajte pozor hlavne na to, aby ste malivšetky potrebné dokladya aby sa v nich nachádzali správne informácie. Inak sa celý proces predĺži z niekoľkých týždňov na dlhé mesiace.

Súhlas s pripojením malého zdroja do distribučnej siete

Po tom, ako vybavíte ohlásenie, musíte podaťžiadosť o pripojenie malého zdrojapríslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ten vám do 10 pracovných dní poskytne stanovisko k rezervovanej kapacite, ktoré je platné 6 mesiacov. Zároveň vám s ním môže poslať aj zmluvu o pripojení (prípadne ju pošle neskôr).

Podpísanú zmluvu musíte prevádzkovateľovi doručiť v lehote, keď je stanovisko k rezervovanej kapacite platné. Ak to nestihnete,budete musieť podať ďalšiu žiadosť.

Proces vybavenia povolení na montáž fotovoltiky

Vybavenie povolenia na montáž fotovoltiky sa skladá z niekoľkých krokov:
 • Ohlásenie alebo vybavenie stavebného povolenia– stavebný úrad je povinný rozhodnúť o vydaní stavebného povolenia do 30 dní. V komplikovaných prípadoch maximálne do 60 dní odo dňa podania žiadosti. V rovnakom čase by mal úrad poskytnúť aj vyjadrenie k ohláseniu.
 • Žiadosť o pripojenie malého zdroja– prevádzkovateľ sa vyjadrí do 10 dní a stanovisko platí 6 mesiacov.
 • Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky– prevádzkovateľovi musíte uvedenie fotovoltiky do prevádzky oznámiť najneskôr 2 dni vopred.
 • Oznámenie o prevádzke malého zdroja– oznámenie musíte prevádzkovateľovi doručiť do 5 pracovných dní od uvedenia, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite.
Dôležité kontaktné informácie nájdete priamona webovej stránke stavebného úraduprislúchajúcemu vášmu bydlisku. Zmluvy a ďalšie dokumenty spojené s pripojením zdroja sa nachádzajúna webe konkrétneho prevádzkovateľa.

Tipy na uľahčenie procesu

 • Pri ohlásení alebo vybavovaní stavebného povolenia sa uistite, žemáte potrebné dokumenty.
 • S vybavovaním zbytočne nečakajte. Úrady majú v niektorých situáciáchaž 2 mesiacena vyjadrenie.
 • Sledujte dátumy a termíny, aby ste niektoré žiadostinemuseli podávať opakovane.
 • Bežné domácnosti spravidla využívajú malý zdroj s výkonom do 10,8 kW, no ak by ste si zaobstarali zdroj, ktorý má výkon nad 10,8 kW (tzv. lokálny zdroj), musíte sa registrovaťna colnom úrade.

Povolenie na fotovoltiku už mám, ako postupovať ďalej?

Keď získate povolenie nafotovoltiku, môžete podať žiadosť na pripojenie do siete a pustiť sa do jej inštalácie. Po nainštalovaní nezabúdajte eštena ohlasovacie povinnosti, ktoré máte voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Tým splníte všetky potrebné náležitosti a budete si môcť naplno užívať solárnu energiu.