Whistleblowing systém

Oznamovanie nekalých praktík

Pre skupinu ZSE, do ktorej naša spoločnosť patrí, jej manažérov, zamestnancov a akcionárov sú transparentné a udržateľné obchodné vzťahy, dobrá pracovná atmosféra a zodpovedné podnikanie mimoriadne dôležité. 
S cieľom zabezpečenia týchto štandardov, ako aj dodržiavania zákonov a pravidiel, ktoré sú pre nás prioritou, zriadila skupina ZSE komunikačné kanály na oznamovanie podozrení z nezákonného alebo neetického správania sa.
Whistleblowing systém spoločností skupiny ZSE ponúka možnosť nahlásiť porušenie zákonov, predpisov a iných pochybení(ďalej len „nekalé praktiky“)zamestnancom skupiny ZSE, ako aj tretím stranám, ako sú dodávatelia alebo zákazníci, a to prostredníctvom formulára umiestneného nastránke skupiny ZSE.
Tento formulár je určený výhradne na oznamovanie nekalých praktík (korupčné správanie, podvod, sprenevera, daňové úniky, porušovanie ľudských práv alebo iné porušenia Kódexu správania). Ak je váš podnet zákazníckou sťažnosťou, je potrebné ho smerovať na zákaznícky servis spoločnosti, ktorej sa týka:ZSE Energia|Západoslovenská distribučná|VSE|Východoslovenská distribučná.
Vaším oznámením nám môžete pomôcť rýchlo odhaliť a napraviť prípadné pochybenia, ktoré sa vyskytli pri našej činnosti. Svoje oznámenie môžete podať kedykoľvek, pričom vám garantujeme dôvernosť a ochranu vašej identity.