Výkup elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Výkup elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Východoslovenská energetika a.s. pomáha zákazníkom, ktorí sú výrobcami elektriny, aby v súlade s platnou legislatívou mohli legalizovať svoje zdroje a dodávku prebytkov do siete.

Placeholder
Ste odberateľmi elektriny od VSE
Placeholder
Máte/plánujete fotovoltický zdroj pre vlastnú spotrebu
Placeholder
Potrebujete, aby VSE vykúpilo prebytky a prevzalo zodpovednosť za odchýlku
Každý výrobca elektriny, ktorý dodáva elektrinu do sústavy ako „prebytok“ musí mať uzavretú zmluvu s obchodníkom s elektrinou. Ten si s výrobcom dohodne okrem ceny za odkúpené prebytky elektriny aj zodpovednosť za odchýlku, ktorá odzrkadľuje rozdiel medzi predpokladanou dodávkou elektriny a skutočnosťou.

Podmienky poskytnutia Zmluvy:

 • Zmluvu ponúkame prednostne výrobcom elektriny, ktorí sú odberateľmi VSE,
 • a/ alebo ktorí majú fotovoltické riešenie od VSE (projekt a dodávka riešenia FVE),
 • zákazníkom odporúčamezačať proces uzatvorenia zmluvy vo fáze prípravy projektu fotovoltickej elektrárne(nie až potom keď je FVE v prevádzke),
 • výkon FVE zdroja by mal byť nastavený tak aby pokrýval plánovanú spotrebu. t.j. zdroj bude do siete dodávať minimálne prebytky a nebude tak spôsobovať vysoké náklady a finančnú škodu na odchýlku zdroja.

Najčastejšie otázky:

 • Mám v pláne inštalovať zdroj – fotovoltickú elektráreň (FVE), ktorou by som chcel pokrývať vlastnú spotrebu elektriny. Je možné prebytky z výroby niekde odpredať, Ak áno, akým spôsobom?

  Pokiaľ ste právnická osoba, prípadne fyzická osoba – podnikateľ/ živnostník, môže vám spoločnosť VSE ponúknuť zmluvu na výkup prebytkov vyrobenej elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku zdroja. Zmluvu ponúkame prednostne našim zákazníkom na strane odberu, prípadne zákazníkom, ktorí využívajú naše riešenia (projekt a inštalácia FVE). O uzatvorenie zmluvy je potrebné požiadať už na začiatku procesu výstavby a pripojenia FVE do distribučnej siete.
 • Je VSE legislatívne viazaná povinnosťou vykupovať prebytky z výroby?

  VSE nie je viazaná žiadnou legislatívnou povinnosťou vykupovať tieto typy zdrojov. Prebytky z výroby elektriny vykupujeme preto, aby sme pomohli našim zákazníkom legalizovať ich zdroje z pohľadu súčasnej platnej legislatívy a dodávku elektriny z nich.   
 • Na aké obdobie sa uzatvára Zmluva?

  Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú do 31.12. roku, v ktorom je Zmluva uzatvorená.Ak žiadna zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane výpoveď najneskôr 3 mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy, platnosť Zmluvy sa predlžuje, aj opakovane, vždy do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Projekt inštalácie a sprevádzkovanie zdroja elektriny rieši externý projektant a poskytol mi aj Zmluvu. Mám ju vyplniť? Môžem ju použiť?

  Projektanti a sprostredkovatelia riešení FVE môžu mať k dispozícii zastaralú verziu Zmluvy. Preto vám odporúčame stiahnuť si aktuálnu verziu zmluvy a príloh z našej webstránky Moje VSE TU.
  Pripomíname, že je veľmi dôležité začať riešiť Zmluvu už na začiatku procesu pripájania zdroja, nie na konci, keď už majú byť funkčné skúšky zdroja.
 • Inštalovaný výkon zdroja výrazne prevyšuje moju vlastnú spotrebu. Môžem predávať prebytky aj v takomto prípade?

  Ideálne je ak je výkon vášho zdroja nastavený optimálne na vašu plánovanú spotrebu. Znamená to, že objem prebytkov, dodaných do siete, je minimálny a nespôsobí z hľadiska nákladov na odchýlky významnú finančnú škodu.

  V prípade, že inštalovaný výkon plánovaného zdroja je výrazne vyšší, tento typ zmluvy nemôžeme ponúknuť. V takomto prípade ide o tzv. „komerčný výkup“, kde je výrobca riešený individuálnou zmluvou a je zaťažený povinnosťami, akými sú denné nahlasovanie plánu výroby atď.

  V prípade inštalovaného výkonu zdroja viac ako 100 kW bude ponuka Zmluvy predmetom individuálneho posúdenia zo strany VSE.
 • Ako mám postupovať ak chcem uzatvoriť Zmluvu o výkupe prebytkov s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja?

  Krok č. 1
  Z našej webovej stránky Moje VSE (v časti Dokumenty na stiahnutie) → TU, si stiahnite dva dokumenty:
  Návrh Zmluvy o výkupe prebytkov s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja (editovateľné pdf tlačivo) a Fakturačné údaje (excelovský dokument) a oba dokumenty vyplňte podľa predtlače.

  Krok č. 2
  Po vyplnení oboch dokumentov, návrh Zmluvy a excel s fakturačnými údajmi zašlite elektronicky na emailovú adresu portfoliomanagement@vseas.sk na formálnu kontrolu.

  Krok č. 3
  Po kontrole vás môžeme vyzvať na doplnenie prípadných chýbajúcich údajov, alebo opravu chybných údajov.

  Krok č. 4
  Ak vám po formálnej kontrole potvrdíme správnosť vyplnenia všetkých údajov
  • finálnu verziu Zmluvy spolu s Prílohou č.1 vytlačíte obojstrannou tlačou v dvoch vyhotoveniach,
  • dokument podpíšete (za našu stranu je Zmluva už podpísaná)
  • dve vyhotovenia podpísanej Zmluvy a Prílohy č. 1 v papierovej podobe odošlete na adresu: Východoslovenská energetika a.s., Úsek Nákup komodít, Mlynská 31, 042 91 Košice 

  Krok č. 5
  Splnomocnencovi pre komunikáciu – Zmluvné vzťahy, ktorý bude uvedený v Prílohe č.1 Zmluvy, emailom potvrdíme prijatie podpísaných vyhotovení zmluvy. Tým bude proces uzatvorenia zmluvy ukončený
 • Aký objem plánovanej dodávky mám uviesť v Článku I, bod 3. Zmluvy?

  Pri inštalovanom výkone 10 KWe zdroja uveďte údaj 10 MWh/ rok.

  Pokiaľ je zdroj dimenzovaný správne, tento údaj 10 – 20 MWh / rok by mal byť pri všetkých typoch zdrojov nezávisle na výkone zdroja. Radi by sme zdôraznili, že uvedené množstvo je orientačné a v prípade, že bude nepatrne prekročené, výrobcovi nehrozí žiadna sankcia.
 • Čo mám uviesť v  Článku II. Zmluvy – Identifikácia zdroja?

  Uveďteinštalovaný výkon zdroja a jeho identifikáciu jeho EIC kódom.

  Uveďte EIC kód zdroja ktorý vám poskytol Prevádzkovateľ distribučnej sústavy v procese pripájania zdroja. EIC kód zdroja nie je EIC kód odberného miesta(toho odberného miesta, ktoré už používate dlhodobo ako odberateľ elektriny od VSE).
 • Načo slúži Príloha č.1 Zmluvy?

  Príloha č.1 Zmluvy slúži predovšetkým pre komunikáciu v prípade akýchkoľvek problémov. Venujte jej, preto, prosím, náležitú pozornosť. Prípadné zmeny v kontaktných osobách, alebo mailových či telefonických kontaktov údaje, prosím, aktualizujte formou e-mailu na adresu portfoliomanagement@vseas.sk.
 • Prečo mám okrem návrhu zmluvy vyplňovať aj excel s fakturačnými údajmi?

  Excel, ktorý prikladáme k návrhu Zmluvy, slúži k naplneniu databázy, potrebnej pre fakturáciu. Je preto dôležité, aby ste do tohto excelu vyplnili správne identifikačné údaje, potrebné pre fakturáciu, akými sú napríklad IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, ...

  Očakávame, že v prípade zmeny údajov (napríklad zmena účtu alebo banky) budete spoločnosť VSE bezodkladne informovať. V opačnom prípade hrozí problém s fakturáciou, pretože Vám nebudeme vedieť vystaviť správnu faktúru a poukázať finančné prostriedky na správny účet.
 • Ako dlho bude trvať celý proces uzatvorenia zmluvy? Kedy budem pripojený a začne výkup prebytkov?

  Proces samotného pripojenia zdroja vyžaduje najmä poskytnutie kvalitnej dokumentácie Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (PDS), ktorý pripája výrobný zdroj do distribučnej sústavy.
  Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja, ktorú uzatvoríte s našou spoločnosťou je tak len jedným z krokov, ktoré je potrebné absolvovať.
  Z praxe: ak je súčinnosť jednotlivých aktérov v reťazci Projektant – Prevádzkovateľ distribučnej sústavy - Výrobca (Vy) - Výkupca prebytkov (VSE)na požadovanej úrovni a nevzniknú žiadne neočakávané prekážky, celý proces pripojenia zdroja môže trvať približne tri mesiace.
 • Keď mám už podpísanú Zmluvu, je potrebné zaslať na prevádzkovateľa distribučnej sústavy tlačivo – potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja?

  Po podpise Zmluvy zo strany VSE zasielame na prevádzkovateľa distribučnej sústavy scan Zmluvy. Potvrdenie uvedeného tlačiva potom nie je potrebné, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy už je informovaný.

  V prípade, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy trvá na potvrdení prevzatia zodpovednosti za odchýlku zdroja - potvrdíme ho ako nový subjekt, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku vášho zdroja. 
 • Ak uzatvoríme Zmluvu (zmluva nadobudne platnosť), dostanem zaplatené za každú dodanú MWh od okamihu jej uzatvorenia?

  Žiaľ, nie je to tak. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami ale účinnosť až po pripojení zdroja do distribučnej sústavy.

  VSE začne pre účely fakturácie započítavať dodané prebytky elektriny až potom, keď bude zdroj výrobcu elektriny priradený príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy Východoslovenskej energetike (o čom bude VSE informovaná distribútorom). 

  Pripojenie zdroja do distribučnej sústavy nastane až po splnení všetkých podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zaradením odovzdávacieho miesta výrobcu (zdroja elektriny) do bilančnej skupiny VSE. Pre viac informácií kliknite podľa distribučného územia v ktorom bude výrobný zdroj pripojený:
  • Informácie pre výrobcov elektriny VSD → TU, tiež Fotovoltická poradňa VSD → TU,
  • Informácie pre výrobcov elektriny SSD → TU,
  Informácie pre výrobcov elektriny ZSD → TU.
 • Ako bude prebiehať fakturácia?

  Fakturácia je ročná,čo znamená, že spoločnosť VSE v mene výrobcu vystaví faktúru za dodávku komodity v  januári roka nasledujúceho po roku dodávky (príklad – za dodávku v roku 2023 sa vystaví faktúra v januári 2024).

  VSE vystaví samostatnú faktúru za výkup prebytkov elektriny a samostatnú faktúru za prevzatie zodpovednosti za odchýlku zdroja. Obe faktúry odošle výrobcovi spolu s požiadavkou, aby neuhrádzal faktúru za „odchýlku“. VSE vykoná zápočet pohľadávky a zaplatí saldo nákladov (čiže platba za komoditu mínus platba za odchýlku).
 • Aká je aktuálna výkupná cena za prebytky elektriny, dodané do distribučnej sústavy a za prevzatie zodpovednosti za odchýlku zdroja?

  Pre rok 2023:
  • výkupná cena za prebytky elektriny (vykupovanú elektrinu) je na úrovni 189 EUR/dodané MWh,
  • odplata za prevzatie zodpovednosti odchýlky zdroja je stanovená na 28,35 EUR/ dodané MWh (15% z hodnoty ceny komodity)
  •  
  Pre rok 2024:
  • výkupná cena za prebytky elektriny (vykupovanú elektrinu) bude na úrovni 158,68 EUR/dodané MWh,
  • odplata za prevzatie zodpovednosti odchýlky zdroja bude stanovená na 23,80 EUR/ dodané MWh (15% z hodnoty ceny komodity)
  •  
  Cena dodávanej elektriny od výrobcu je na obdobie každého kalendárneho roka t nasledujúceho po roku 2023 určená ako aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t Settlement price v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta.
 • Kedy prebehne fakturácia ak by som v priebehu roka zmenil firmu, ktorá bude odo mňa vykupovať prebytky elektriny?

  Ak výrobca zmení v priebehu roka firmu, ktorá bude od neho vykupovať prebytky elektriny (výkup už nebude realizovať VSE), fakturácia prebehne rovnako až v januári nasledujúceho roka a to za obdobie, počas ktorého bol výrobca v bilančnej skupine VSE a prináležala mu platba za dodanú komoditu.
 • Musím platiť za dodanú/vyrobenú elektrinu distribučné poplatky?

  Zmluva o výkupe prebytkov elektriny z malých a lokálnych zdrojov uzatvorená medzi výrobcom a VSE tieto náležitosti nerieši. Jej účelom je iba legalizácia dodávky do siete a riešenie prevzatia zodpovednosti za odchýlku zdroja, ktorá je požadovaná v procese pripájania zdroja.

  Samozrejme, s pripojením a výrobou elektriny vo VSE môže byť spojených niekoľko platobných povinností – za pripojenie zdroja, za prístup do sústavy, TPS a TSS (za vyrobenú elektrinu okrem vlastnej spotreby výrobcu pri výrobe), odvod do národného jadrového fondu a v niektorých prípadoch aj spotrebná daň z elektriny. Povinnosť platiť jednotlivé položky, ako aj ich výška, je závislá od rôznych okolností (napr. napäťová úroveň sústavy, veľkosť zdroja, pomer rezervovanej kapacity na odbernom a odovzdávacom mieste) a môže byť rôzna v závislosti od distribučného územia.