Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Vzdelanie: Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Následne získal ACCA Diplom v IFRS (DipIFR). Svoje štúdiá ukončil titulom PhD. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Pracovné skúsenosti: Od decembra 2001 pôsobil v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v rámci finančnej divízie, získal prehľad v odbore i cenné praktické skúsenosti. V auguste 2013 už pôsobil na pozícií riaditeľa divízie financií ZSE, a.s. aj ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie financií dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s. V roku 2017 získal prestížne ocenenie CFO roka za mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Počas svojho pôsobenia v skupine ZSE zastával i pozíciu predsedu Dozornej rady Nadácie ZSE. Od januára 2021 zastáva funkciu predsedu Dozornej rady spoločnosti Energotel, a.s..

Členom predstavenstva a finančným riaditeľom spoločnosti VSE Holding je od 1. augusta 2021. Súčasne od rovnakého dátumu sa stal konateľom spoločnosti innogy Slovensko. Na tejto pozícii pôsobil až do 30. júna 2022, kedy došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou VSE a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom innogy Slovensko. Od 1. augusta 2021 sa stal aj členom predstavenstva dcérskej spoločností VSE a.s. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VSE a.s. je od 1. februára 2022. Vrcholové postavenie v spoločnosti zastáva aj po organizačných zmenách platných od 1. januára 2024 a vo VSE a.s. pôsobí ako predseda predstavenstva a obchodný riaditeľ.


Ing.  Ján Kudlovský

člen predstavenstva

Vzdelanie: Vysokoškolské štúdium absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, odbor Manažment a marketing podniku.  

Pracovné skúsenosti: Na začiatku svojej pracovnej kariéry sa zameral na oblasť finančného poradenstva a finančného manažmentu, kedy v rokoch 2000 - 2004 pracoval pre spoločnosti FINMAG, s.r.o., Košice a pre Zentiva a.s., Praha. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti SLOVENERGO spol. s r.o., Bratislava, kde sa už ako vedúci oddelenia traidingu venoval oblasti obchodovania s elektrinou. Od roku 2009 pracoval v spoločnosti Pow-en a.s., kde zastával pozíciu riaditeľa nákupu energií a manažment portfólia. Riaditeľom divízie COO v spoločnosti VSE a.s. je od 1. februára 2022 a zodpovedá za úsek Nákup komodít a retail portfólio manažment a za úsek Korporátni zákazníci. Súčasne sa od rovnakého dátumu stal členom predstavenstva VSE a.s. a ako konateľ spoločnosti innogy Slovensko pôsobil až do 30. júna 2022, kedy došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou VSE a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom innogy Slovensko.


JUDr. Radoslava Šotterová

členka predstavenstva

Vzdelanie: Úspešne absolvovala Právnickú fakultu na Univerzite P. J. Šafárika. Neskôr rovnako na Právnickej fakulte UPJŠ ukončila doktorandské štúdium a získala akademický titul doktor práv.

Pracovné skúsenosti: Svoju pracovnú kariéru začala v oblasti bankovníctva a skúsenosti v oblasti obchodného a sporového práva neskôr zužitkovala v oblasti energetiky a poradenstva, kde pracovala na rôznych manažérskych pozíciách. V spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. pracuje od júna 2012 ako vedúca úseku Právo a compliance manažment. Členkou predstavenstva VSE a.s. je od 21. októbra 2020. Súčasne od rovnakého dátumu sa stala konateľkou spoločnosti innogy Slovensko. Na tejto pozícii pôsobila až do 30. júna 2022, kedy došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou VSE a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom innogy Slovensko.


Ing. Lukáš Štefanik, FCCA

podpredseda predstavenstva

Vzdelanie: Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave; Fellowship diploma, Association of Chartered Certified Accountants.

Pracovné skúsenosti: Svoju pracovnú kariéru štartoval v konzultačnej spoločnosti KPMG na oddelení Fúzií a akvizícií. V Skupine VSE Holding pôsobí od roku 2013. Začínal na oddelení Kontrolingu, odkiaľ sa presunul na oddelenie Treasury. Od roku 2015 pracuje na pozícií vedúceho odboru Manažment rizika. Od januára do novembra 2020 bol štatutárom a CFO v spoločnosti iWATT, s.r.o.
Podpredsedom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. je od 27. októbra 2020.


Ing. Juraj Schmiedl, PhD.

člen predstavenstva

Vzdelanie: Technická Univerzita Košice, Hutnícka fakulta, Katedra tepelnej energetiky, odbor Plynárenstvo.

Pracovné skúsenosti: Svoju pracovnú kariéru spojil so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel a.s., kde začínal ešte v roku 1988 na OZ Košice na oddelení koncepcie a plynofikácie. V rokoch 1993-2004 už pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia Marketingu a plynofikácie. Súčasne bol v rokoch 1997-2000 vymenovaný za delegáta Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). Od roku 2004 zastával vyššie riadiace funkcie v rámci regiónu Východ v oblasti predaja zemného plynu a neskôr aj elektrickej energie.
Členom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. je od 1. novembra 2020.


Ing. Ľudovít Šipoš

člen predstavenstva

Vzdelanie:Vysokoškolské štúdium absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach.

Pracovné skúsenosti:Svoju pracovnú kariéru spojil predovšetkým so spoločnosťami skupiny VSE Holding. Nastúpil v roku 2004 a prešiel niekoľkými pozíciami v oblasti financií, logistiky a IT. V ostatnom období, v rokoch 2021 – 2023, pôsobil súčasne na niekoľkých kľúčových pozíciách v oblasti financií. V spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. viedol úsek Financie a kontroling, pôsobil aj ako expert pre kontroling, inovácie a nové technológie a tiež bol vedúcim odboru Kontroling obchodu.

Členom predstavenstva VSE a.s. a zároveň finančným riaditeľom spoločnosti je od 1. januára 2024. 


PhDr. Michal Dubeň

člen predstavenstva

Vzdelanie:Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov so zameraním na zahraničnú politiku, ekonomický rozmer diplomacie, medzinárodné právo a cudzie jazyky. Rovnako na Univerzite Mateja Bela absolvoval postgraduálne štúdium.

Pracovné skúsenosti:Vo svojej pracovnej kariére sa vždy zameriaval na oblasť medzinárodného obchodu. V oblasti energetiky pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych odborných pozíciách. Svoju energetickú kariéru začal v spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s. Cenné skúsenosti zbieral na Slovensku i v zahraničí. V spoločnosti ZSE Energia, a.s. pôsobí od roku 2017 ako člen predstavenstva a  riaditeľ divízie Obchodovania s komoditami. Zodpovedá predovšetkým za nákup energetických komodít (elektrina a plyn) a príslušných certifikátov pre portfólio koncových zákazníkov a jeho optimalizáciu ako aj ekonomické riadenie 417MW paroplynovej elektrárne Malženice.

Členom predstavenstva VSE a.s. a zároveň riaditeľom pre obchodovanie s komoditami je od 1. januára 2024. 


Dozorná rada

  • Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A. – predseda a člen
  • Mgr. Lucia Macaláková – podpredsedkyňa a členka
  • Mgr. Ľudmila Smreková – člen
  • Jozef Kanuščák – člen
  • Ing. Konštantín Hudák  – člen
  • Ing. Peter Revický – člen
  • Ing. Jakub Bujňák – člen
  • Ing. Daniel Bito – člen
  • Ján Vengrín, MBA – člen