Zmena amperickej hodnoty hlavného ističa

Zníženie alebo zvýšenie amperickej hodnoty hlavného ističa je potrebné uskutočniť v týchto prípadoch:

 • pri zvýšení alebo znížení prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom
 • pri zmene charakteru jednofázového odberu na trojfázový
V praxi ide o situácie, ak do domácnosti pribudol nový spotrebič s vyšším príkonom (napr. elektrická varná doska) alebo začínate využívať elektrické zariadenie, ktoré si vyžaduje napojenie na samostatnú fázu (napr. elektrický kotol).

Správna hodnota hlavného ističa vám tiež môže pomôcť optimalizovať náklady na elektrinu.  Výšku hlavného ističa odporúčame vopred konzultovať so súkromným revíznym elektrikárom.

POSTUP:

1. Podanie žiadosti

Žiadosť o zmenu amperickej hodnoty hlavného ističa podajte u príslušného distribútora.
 • Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)

  Na stránkeŽiadosti - eDSO podajte elektronicky Žiadosť o zmeny na odbernom mieste (ostatné formy podania sú distribútorom spoplatnené). V žiadosti vyznačte možnosť: zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta (zmena počtu fáz).

  Cenník služieb a poplatkov
  TIP:Zvýšiť hodnotu hlavného ističa môžete raz za 12 mesiacov.
 • Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)

  Na stránke SSDpodajte elektronicky Žiadosť o zmenu technických parametrov. V predmete žiadosti vyznačte možnosť zmena hodnoty hlavného ističa.

  Cenníky SSD
 • Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD)

  Podajte elektronicky žiadosť na stránke ZSD v častiZmena technických podmienok.

  Cenníky ZSD 
 • Distribútor vám pošle vyjadrenie k žiadosti s podmienkami, za ktorých je možné zmenu realizovať.
  UPOZORNENIE:Pri zvýšení hodnoty ističa alebo počtu fáz počítajte s pripojovacím poplatkom, ktorého výšku nájdete v cenníku služieb jednotlivých distribútorov.

  2. Výmena hlavného ističa na odbernom mieste

  Nasleduje výmena ističa, ktorú si môžete objednať ako službu u distribučnej spoločnosti (napr. vsdeshop.sk) alebo ju realizovať cez odborne spôsobilého elektrikára.
  Pre odplombovanie pôvodného a zaplombovanie nového ističa na distribučnom území VSD kontaktuje priamo spoločnosť VSD. Ak ste z distribučného územia SSD a ZSD kontaktujte našu spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE).  Obnovenie prevádzkovej plomby je spoplatnené podľa cenníka služieb príslušného distribútora.

  Pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení a Zmluvy o dodávke elektriny požadujeme predložiť:

  • vyjadrenie PDS – ak ide o hromadnú výstavbu blokov, garáží a pod., v prípade spoločnej prípojky doklady predkladá investor, stavebná firma a pod.;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
  • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho výlučné vlastníctvo:
   • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
   • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
   • resp. kúpnu zmluvu,
   • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
   • resp. zápis z dražby,
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.
  • Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

   Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy. Výška pripojovacieho poplatku sa stanovuje na základe rozdielu medzi požadovanou a existujúcou amperickou hodnotou hlavného ističa.

   V prípade zníženia ampirickej hodnoty hlavného ističa je táto služba spoplatňovaná podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.