Elektrina - ukončenie odberu

Placeholder
1. Vyplnenie žiadosti
Placeholder
2. Doručenie žiadosti
Placeholder
3. Ukončenie odberu

1. Vyplnenie žiadosti

Vyplňte a podpíšte žiadosť o ukončenieodberu elektriny.
K žiadosti priložte dokumenty podľa situácie a dôvodu ukončenia odberu
 • Ukončenie odberu S DEMONTÁŽOU meradla – úmrtie odberateľa:

 • Ukončenie odberu S DEMONTÁŽOU meradla – na žiadosť odberateľa z dôvodu:

  zbúrania nehnuteľnosti
  • dokument preukazujúci plánované odstránenie stavby (napr. nariadenie alebo povolenie stavebného úradu na odstránenia stavby, ohlásenie stavebného úradu o lehote, do ktorej bude stavba odstránená s podacou pečiatkou stavebného úradu)
  • žiadosť o demontáž meradla (iba ak je vaším distribútorom VSD)
  nevyužívania nehnuteľnosti
  ukončenia podnikateľskej činnosti
  • doklad preukazujúci ukončenie podnikateľskej činnosti (ak ukončenie podnikateľskej činnosti ešte nie je potvrdené v Obchodnom registri SR, alebo Živnostenskom registri doložte potvrdenie o prijatí žiadosti o výmaz podnikateľa z registra potvrdenú Okresným súdom, alebo Živnostenským úradom)   
  • žiadosť o demontáž meradla (iba ak je vaším distribútorom VSD)
 • Ukončenie odberu elektriny z dôvodu zmeny majiteľa nehnuteľnosti alebo zmeny užívacieho práva k nehnuteľnosti – a zároveň nový odberateľ elektriny chce byť zákazníkom iného dodávateľa:

  meníte trvalý pobyt(iba domácnosť - po presťahovaní a zmene trvalého pobytu chce byť nový odberateľ u iného dodávateľa)
  • kópia občianskeho preukazu s novou adresou trvalého pobytu, alebo potvrdenie mestského/miestneho alebo obecného úradu o zmene trvalého pobytu
  predávate alebo darujete nehnuteľnosť(nový vlastník nehnuteľnosti chce byť odberateľom iného dodávateľa) 
  • list vlastníctva, písomný alebo elektronický návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s potvrdením prijatia príslušnou správou katastra nehnuteľností
  prenajímate alebo ukončujete prenájom nehnuteľnosti
  (ste vlastníkom nehnuteľnosti a po ukončení nájmu chcete byť u iného dodávateľa alebo ste nájomca a po skončení prenájmu chcete byť u iného dodávateľa)
  • nájomná zmluva na dobu určitú uzatvorená medzi vlastníkom nehnuteľnosti a nájomcom, 
  • dohoda o ukončení nájomnej zmluvy, 
  • výpoveď nájomnej zmluvy, 
  • odstúpenie od nájomnej zmluvy. 
 • Ukončenie odberu BEZ DEMONTÁŽE meradla – na žiadosť odberateľa

  Do poznámky v Žiadosti o ukončenie odberu uveďte, že ide o rekonštrukciu alebo sezónne odpojenie (lyžiarske vleky, zmrzlinári a pod.), spolu s predpokladaným dátumom opätovného pripojenia.
 • V prípade ak ide o ukončenie odberu po nebohom, priložte:
  • úmrtný list
  • čestné prehlásenie, v ktorom žiadateľ o ukončenie odberu prehlasuje, že je oprávnený konať (platí pre prípad, ak nebolo ukončené dedičské konanie)

  Dôležité

  Meradlo distribútor demontuje len v prípade, že to označíte v žiadosti. Inak bude meradlo demontované po uplynutí lehoty stanovenej vaším distribútorom. 

  2. Doručenie žiadosti

  Placeholder
  Žiadosť o ukončenie odberu 
  Ukončiť odber môžete aj podaním žiadosti prostredníctvom online účtu Moje VSE
  Žiadosť a dokumenty môžete doručiť:

  3. Ukončenie odberu

  Do 14 dní od ukončenia vám pošleme faktúru ukončeného odberu na adresu uvedenú v žiadosti.