Preloženie meradla

Táto situácia môže nastať napr. ak zatepľujete starší rodinný dom alebo rekonštruujete strechu. Najčastejšie ide o preloženie meradla z fasády domu na voľne dostupné miesto v rámci hranice pozemku.

POSTUP pri preložení meradla:

1. Podanie žiadosti

Pred rekonštrukciou, ktorá si vyžaduje fyzické preloženie meradla elektriny alebo plynu,podajte žiadosť príslušnej distribučnej spoločnosti. Následnepočkajte na kladné stanovisko, v ktorom distribútor určí podmienky rekonštrukcie.
a, Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)
Na stránkeŽiadosti - eDSO (vsds.sk)podajte elektronicky Žiadosť o zmeny na odbernom mieste (ostatné formy podania sú distribútorom spoplatnené). V žiadosti vyznačte možnosť: rekonštrukcia existujúceho zariadenia.

b, Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD)
Na stránke SSDpodajte elektronicky Žiadosť o zmenu technických parametrov. V predmete žiadosti vyznačte možnosť: rekonštrukcia odberného elektrického zariadenia.

c, Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD)
Podajte elektronicky žiadosť o pripojenie na stránke ZSD v častiZmena technických podmienok.

d, SPP-Distribúcia (plyn)
Podajte žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení. Môžete to urobiť elektronicky na webstránkeSPP-D, osobne vZákazníckych kanceláriáchspoločnosti alebo poštou.

2. Preloženie meradla

Nasleduje samotná rekonštrukcia s preložením meradla. Pre prerušenie prevádzkovej plomby (odplombovanie meradla) na distribučnom území VSD kontaktuje priamo spoločnosť VSD. Ak ste z distribučného územia SSD a ZSD, kontaktujte našu spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE).  Obnovenie prevádzkovej plomby (zaplombovanie) je spoplatnené podľa cenníka služieb príslušného distribútora.
UPOZORNENIE:Na preloženie meradla budete potrebovať revízneho technika, ktorý vám vystaví revíznu správu.