Cenotvorba elektriny

 • 1. Z čoho sa skladajú ceny elektriny v cenníku od VSE a.s.?

  Ceny v sebe zahŕňajúnáklady na obstaranieelektriny vrátanenákladov na odchýlky,ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny dodávateľa elektriny a pozostávajú:
     1.z mesačnej platbyza jedno odberné miesto,

     2.z ceny za jednu kWhodobratej elektriny v príslušnom pásme.

  Ceny za dodávku elektrinynezahŕňajú:
     1.cenu za distribúciu elektrinyvrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny,
     2.ostatné regulované položky(tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému),
     3.odvoddo Národného jadrového fondu.

  Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.
 • 2. Čo určuje dobu platnosti VT a NT?

  Dobu platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) a nízkeho pásma (ďalej len „NT“) určujepríslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy(ďalej len „PDS“).

 • 3. Ako sa určuje výška mesačnej platby za odber?

  Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určíalikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.

 • 4. Ako zmeniť sadzbu?

  Sadzba saprideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa elektriny v tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny požiadaťnajskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný PDS. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov.Sadzba sa nemení automatickypodľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.