Služby v oblasti projektovej prípravy stavieb

Energetické riešenia od VSE

Komplexné služby v oblasti projektovej prípravy stavieb:

 • spracovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie stavieb elektrických vedení, elektrických staníc, distribučných transformačných staníc a optotraktov;
 • optimalizácia návrhu elektrickej siete po elektrickej stránke výpočtom chodu siete;
 • poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva;
 • posúdenie projektových dokumentácií;
 • autorský dozor;
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb;
 • prerokovanie dokumentácie s vlastníkmi stavbou dotknutých pozemkov a so zainteresovanými orgánmi a organizáciami;
 • zabezpečenie práv k pozemkom dotknutých stavbou (zmluvy o zriadení vecných bremien, atď.);
 • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
 • identifikácia vlastníkov (užívateľov) pozemkov po trase elektrických vedení;
 • zabezpečenie snímok z katastrálnej mapy a z mapy určeného operátu, listov vlastníctva a výpisov z pozemkovej knihy.

Tieto služby poskytujeme pomocou profesionálneho softvérového a technického vybavenia:

 • CAD systém Microstation s nadstavbou podporujúcou projektovanie a vytváranie situačných výkresov na podklade katastrálnej mapy alebo geodeticky zameraného polohopisu;
 • programy AutoCad a ELCAD, ktoré sú určené na vytváranie elektrických schém, technologických zariadení v elektrických staniciach;
 • kopírovacie zariadenia a tlačiarne až do formátu A0.