Alternatívne riešenie sporov

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sa spravujú platnými právnymi predpismi, najmä § 37 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Alternatívne riešenie sporov
 1. Odberateľ je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) na alternatívne riešenie spor s Dodávateľom, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a Odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 2. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje:
  • meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Odberateľa,
  • názov a sídlo Dodávateľa,
  • predmet sporu,
  • odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
  • označenie, čoho sa navrhovateľ domáha.
 3. Návrh na začatie alternativneho riešenia sporu predloží Odberateľ bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
 4. Dodávateľ a Odberateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternativneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
 5. Alternativne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podľa odseku 4, ak k uzavretiu dohody nedošlo. Skončenie alternativneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty Úrad oznámi účastníkom sporového konania.