Ceny plynu 

pre malé podniky, firmy a organizácie:

Ceny elektriny:

Iné dokumenty

Pre našich zákazníkov zabezpečíme:

  • prípravu individuálnej cenovej ponuky,
  • nákup zemného plynu a jeho dodávku,
  • prepravu a distribúciu plynu do jeho odberných miest (OM),
  • skladovanie plynu v podzemných zásobníkoch v záujme udržania spoľahlivosti zásobovania pri výpadkoch dodávok (služba štruktúrovania).

 

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné. Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0251/2019/E (platné od 1.1.2019).

Koncová cena za elektrinu sa skladá z:

  • ceny za dodávku elektriny, ktorú zabezpečuje spoločnosť VSE,
  • ceny za regulované položky, ktorá zahŕňa aj cenu za distribúciu elektriny zabezpečovanú PDS.