DomácaRenta

S poistením DomácaRenta vás chránime pred rizikami následkov úrazov. Zmiernime Vaše výdavky za domácnosť.

DomácaRenta

S poistením DomácaRenta vás chránime pred rizikami následkov úrazov. Zmiernime Vaše výdavky za domácnosť.

Našim zákazníkom ponúkame jedinečné úrazové poistenie DomácaRenta, ktoré ochráni poisteného pred dôsledkami možnej finančnej záťaže v prípade úrazu. Doživotnú rentu možno využiť na výdaje na energie. Produkt Vám prispôsobíme podľa priemernej mesačnej zálohy za energetické produkty. Vďaka DomácejRente získate poistnú ochranu vo výške až 50 000 EUR (jednorázové plnenie) a navyše doživotnú mesačnú rentu až 150 EUR v prípade vážnych trvalých následkov úrazu

Výhody poistenia DomácaRenta

Placeholder
Chráni
pred rizikami následkov úrazov
Placeholder
Platba poistného plnenia
náklady za energie
Placeholder
Predmetom je úraz 
bežnom živote, pri rekračnom športe aj doprave

DomácaRenta zabezpečí

Doživotnú          rentu

Jednorázové plnenie

Ochranu platieb domácnosti

Poistné krytie


DomácaRenta 50

DomácaRenta 100
DomácaRenta 150

A/ Doživotná renta

50 € / mesačne do konca života

100 € / mesačne do konca života

150 € / mesačne do konca života

B/ Jednorázové plnenie

MINI

KLASIK

MAXI

20 000€

30 000 €

50 000 €

MINI

KLASIK

MAXI

20 000€

30 000 €

50 000 €

MINI

KLASIK

MAXI

20 000€

30 000 €

50 000 €

Poistné/mesačne

7,90 €

9,90 €

12,90 €

8,90 €

10,90 €

13,90 €

9,90 €

11,90 €

14,90 €

Ako nahlásiť udalosť

Každé oznámenie o poistnej udalosti musí byť poistiteľovi doručené v písomnej forme čo najskôr po vzniku poistnej udalosti:

Online nahlásenie

udalosti na stránke skody.uniqa.sk
1. Kliknite na odkaz Škodové udalosti online, a zaregistrujte poistnú udalosť.
2. Po registrácii udalosti získate prostredníctvom e-mailu potvrdenie o zaevidovaní udalosti, evidenčné číslo udalosti v UNIQA systéme a zhrnutie nahlásených informácií o udalosti.
3. Po ukončení šetrenia dostanete e-mailom správu o ukončení šetrenia.
4. Na stránke skody.uniqa.sk môžete sledovať proces likvidácie udalosti.

Písomne

Na adrese poistiteľa:
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Časté otázky

 • Poistenie DomácaRenta môžete uzatvoriť telefonicky na info linke 0800 777 077. Môžete tiež vyplniť dotazník záujmu na webstránke VSE a náš špecialista pre ponuku poistení Vás bude kontaktovať.

 • Výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená do poisťovne aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím, písomne na adrese UNIQA pojišťovna, a.s, Krasovského 3968/15, 851 01 Bratislava, alebo telefonicky na lin ke 0800 777 077.

 • Oznámenie poistnej udalosti musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, adresu poistenej osoby a osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie, číslo poistnej zmluvy, popis okolností úrazu, správu odborného lekára potvrdzujúcu charakter a rozsah všetkých telesných poškodení a poskytujúcu presnú diagnózu, všetky lekárske správy z priebehu liečenia, prípadne policajný protokol a správu o závere vyšetrovania, ak bola vyšetrovaná políciou.

 • Každé oznámenie o poistnej udalosti musí byť poistiteľovi doručené v písomnej forme bez zbytočného odkladu po vzniku poistnej udalosti na korešpondenčnú adresu poistiteľa. Poistnú udalosť je možné oznámiť aj prostredníctvom online https://skody.uniqa.sk/osoby/

 • Poistné plnenie je pre každý typ balíčka nasledovné:

  • jednorazové poistné plnenie vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej poistnej sumy, ktorý zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia podľa oceňovacej tabuľky ich rozsahu po ustálení. Poistné plnenie sa vypláca len v prípadoch, ak je poškodenie ohodnotené aspoň na 0,5 % podľa Oceňovacej tabuľky.
    
  • opakované poistné plnenie vo forme mesačnej renty vo výške 100% dohodnutej poistnej sumy pre danú tarifu, ak následkom úrazu dôjde k celkovému telesnému poškodeniu po ustálení vo výške minimálne 50 % (vrátane) podľa Oceňovacej tabuľky. Fixná čiastka je vyplácaná doživotne.
 • Poistenie sa vzťahuje na úrazy s trvalými následky. Trvalým následkom chápeme trvalé telesné poškodenie, ktoré nastalo v dôsledku úrazu, a ktoré už nemožno zlepšiť. Stupeň telesného poškodenia v % určí poisťovňa podľa Oceňovacej tabuľky a podľa poistných podmienok. Poistné plnenie (jednorazové) sa vypláca v prípadoch poškodenia od 0,5 % podľa Oceňovacej tabuľky. Ak následkom úrazu dôjde k celkovému poškodeniu vo výške minimálne 50 % (vrátane) podľa Oceňovacej tabuľky, je navyše vyplácaná doživotná mesačná renta vo výške podľa zvolenej varianty.

Dokumenty pre poistenie DomácaRenta

Finančné služby poistenia produktu DomácaRenta poskytuje UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B. Korešpondenčná adresa: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava