Od 1. júla 2018 sa mení lehota pre objednávku rezervovanej kapacity

Upravujeme znenie obchodných podmienok, aby sme vedeli našim zákazníkom garantovať kvalitu poskytovaných služieb.

Objednávanie rezervovanej kapacity (RK) funguje na základe pravidiel stanovených v cenníkoch distribúcie jednotlivých prevádzkovateľov distribučnej sústavy (PDS) a v ich prevádzkových poriadkoch. Dodávateľ elektriny je povinný, v zmysle platnej technickej špecifikácie pre výmenu dát, zaslať distribútorovi elektronickú správu, a to najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci, aby upravil parametre RK na nasledovné obdobie. Výnimka je u Stredoslovenskej distribúcie, a.s. (SSD), kde správu musí dodávateľ zaslať najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci.

Spracovanie týchto objednávok od zákazníkov si vyžaduje istý čas, keďže je vykonávané manuálne. Aby sme vedeli garantovať spracovanie objednávky RK a jej včasné odoslanie PDS, upresňujeme v obchodných podmienkach VSE termín, dokedy je možné túto objednávku na zmenu RK doručiť VSE.

Od 1. júla 2018 bude VSE prijímať objednávky na RK najneskôr do predposledného pracovného dňa pred uplynutím lehoty, v ktorej je v zmysle pravidiel príslušného PDS možné požiadať o zmenu rezervovanej kapacity.

Naďalej ostáva v platnosti, že zmenu RK pre odberateľov z distribučného územia Západoslovenskej distribučnej, a.s. a Východoslovenskej distribučnej, a.s. je dodávateľ elektriny povinný zaslať do posledného kalendárneho dňa v mesiaci. U odberateľov z distribučného územia SSD je termín posunutý na 20-ty deň v mesiaci. Od 1. januára 2019 sa očakáva, že aj SSD upraví termín na odovzdanie objednávky rezervovanej kapacity na posledný kalendárny deň v mesiaci.

Celé znenie aktuálnych obchodných podmienok VSE pre firmy a organizácie nájdete tu.