Prinášame vám aktuálnu informáciu, ktorú dnes uverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ako sme už potvrdili, naša spoločnosť rešpektuje rozhodnutia ÚRSO a bude podľa nich postupovať. V týchto dňoch čakáme na doručenie cenových rozhodnutí, na základe ktorých budeme vedieť ako postupovať pri avizovanej zmene cien elektriny.

Informácie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

Úrad oznamuje, že v súčasnosti ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z.

Pre všetkých odberateľov platia v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017.

V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február roku 2017, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

  • Ak odberatelia vyúčtovacie faktúry, ktoré obsahujú aj vyúčtovanie reálnej spotreby za január, prípadne aj február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na úrad.
  • Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Úrad zdôrazňuje, že nemá zákonnú právomoc vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom.

 

Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, úrad odporúča dodávateľom nasledovné:

  • pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január, prípadne aj február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.
  • pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.

Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu budúceho týždňa.