Nová zákonná úprava rozširuje okruh zraniteľných odberateľov elektriny alebo plynu, ktorí majú od 1. 1. 2023 právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

 

Zraniteľnými odberateľmi sú:

  1. odberatelia elektriny mimo domácností s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh;
  2. odberatelia plynu mimo domácností s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh;
  3. odberatelia elektriny alebo plynu mimo domácností, okrem odberateľov podľa bodu 1. a 2. vyššie, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn na          prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany    detí a sociálnej kurately;
  4. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na         výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou         správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou;
  5. odberatelia elektriny a plynu v domácnosti. V tejto súvislosti upozorňujeme zraniteľných odberateľov na blížiaci sa dôležitý termín 30. 4. 2022. Do tohto dátumu môžu zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za ceny podliehajúce cenovej regulácii (doterajší      regulovaní zraniteľní odberatelia): a) aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo neregulovaného produktu od 1. 1. 2023. b) prejaviť vôľu ukončiť zmluvu so svojim súčasným dodávateľom k 31. 12. 2022.

 

 

Využitie vyššie uvedených možností nemá vplyv na právo zmeniť dodávateľa a ukončiť zmluvný vzťah z iných dôvodov.

 

Zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a nepatria do skupiny domácností:
    a) môžu aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo regulovaného produktu od 1. 1. 2023.

Osobitne upozorňujeme, že odberatelia v domácnosti o využívanie cenovo regulovaného produktu nemusia žiadať. Na nasledujúci rok im bude priznaná cena za dodávku, ktorá bude regulovaná ÚRSO.

 

 Bližšie informácie o možnostiach aktívne prejaviť záujem o dodávku za ceny podliehajúce cenovej regulácii nájdete:
  • v príslušnom Zákone
  • na stránke ÚRSO