Zdroj: Freepik.com

Kúpa solárneho systému bude pre podnikateľov oveľa jednoduchšia. Štát by mal v tomto roku spustiť projekt Zelená podnikom, prostredníctvom ktorého plánuje rozdať minimálne 66 miliónov eur. Kedy by sa mal projekt spustiť a aké podmienky musíte splniť, aby ste získali nárok na dotácie na fotovoltiku pre firmy.

Na čo všetko sa dotácia na fotovoltiku pre firmy vzťahuje?

Dotácia na fotovoltiku pre firmy má za úlohu zjednodušiť nákup solárneho systémumikro, malým a stredným podnikom. Štát ju plánuje poskytovať prostredníctvom projektu s názvom Zelená podnikom.

Projekt Zelená podnikom mal pôvodne odštartovaťzačiatkom roka 2024. Zatiaľ sa tak nestalo a nový dátum ešte nie je zverejnený. Firmy sa však môžu postupne pripravovať na jeho zavedenie a následne na podávanie žiadostí. Na základe nich budú môcť získať poukážky, ktoré využijú na nákupfotovoltiky.

Príspevok z programu Zelená podnikom nebude možné využiť len na nákup fotovoltiky, ale mal by byť k dispozícii aj na ďalšie zariadenia, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v rámci ochrany životného prostredia. Medzi ne patria:
 • slnečné kolektory,
 • tepelné čerpadlá,
 • veterné turbíny.

Aké dotácie na fotovoltiku pre firmy budú dostupné?

V súčasnosti má štát len jeden program orientovaný na dotáciu na fotovoltiku, ktorým jeZelená domácnostiam. Ten slúži na poskytovaniepríspevkov pre domácnosti. Funguje od roku 2015 a aktuálne prebieha už jeho tretie kolo. Vďaka jeho úspešnosti vznikla verzia zameraná na firmy s názvom Zelená podnikom, ktorá by mala fungovať totožne.

Projekt Zelená podnikomzastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá o ňom v krátkostiinformovala koncom roka 2023. Uviedla, že táto pomoc bude určená pre podniky zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva a žeo poukážky budú môcť požiadať aj živnostnícipodnikajúci podľa osobitných predpisov, čiže napríklad advokáti, lekári alebo notári.

Podmienky získania dotácie na fotovoltiku

So získaním dotácie na fotovoltiku sa spája niekoľko základných podmienok, ktoré musí splniť každý podnik. Základom jevypracovanie energetického auditu.Ten sa prikladá k žiadosti o poukážku.

Energetický audit vám vypracujú špecialisti, ktorí na základe neho zistia, koľko energie by ste mohli ušetriť a aké riešenie je pre vás to najlepšie. Zároveň vám audit poskytne aj bližšie informácieo potenciáli využitia obnoviteľných zdrojov podniku. Všetkopodrobne vysvetlilaKvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA:

„Keďže pri poskytovaní verejných prostriedkov platí zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, energetický audítor určí potenciál využitia OZE až po zohľadnení úsporných opatrení, ktoré by bolo možné realizovať.“

To v praxi znamená, že ak by audítor odporučil zateplenie budovy, na získanie poukážky tak síce nebudete musieť urobiť, no príspevok na fotovoltiku získate len do takej výšky, aby ste pokrylipotrebu energie po zateplení.

Príspevok budete môcť získať aj na audit, a to v hodnote 45 % z celkových oprávnených výdavkov, najviac však do sumy 2 500 eur. Zároveň myslite na to, že suma, ktorá sa naň vyčlení, sa započítado celkového limitu. Na nákup fotovoltiky alebo iného zariadenia vám tak zostane menej financií.
fotovoltika pre firmy
Zdroj: Unsplash.com

Dodatočné podmienky získania dotácie

Okrem energetického auditu budete musieť splniť aj podmienku týkajúcu sa veľkosti podniku (viac o nej v texte nižšie) a zabúdať nesmiete anina dodržanie termínov. Tie zatiaľ nie sú známe, no keď SIEA projekt odštartuje, budete ich musieť sledovať.

Zároveň platí:
  ●     Za podnik môžete podať viacero žiadostí na rôzne druhy zariadenia, no vždy len do maximálnej výšky pomoci.
  ●     K žiadosti o poukážku budete musieť priložiť:
          ○  projektovú dokumentáciu,
          ○  súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) k rezervovanej kapacite (RK),
          ○  zmluvu o dielo,
          ○  zmluvu s realizátorom,
          ○  pripravený projekt pre výzvu,
          ○  súhlas stavebného úradu alebo ohlášku drobnej stavby.

Kto môže byť žiadateľom o dotáciu na fotovoltiku pre firmy?

Dotácie na fotovoltiku sú vyhradené premikro, malé a stredné podniky. Tie sa od seba odlišujú predovšetkým počtom zamestnancov, no taktiež ročným obratom a celkovou ročnou bilančnou sumou.
 
 • Mikropodniky– spadajú sem podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a ich ročný obrat a celková ročná bilančná suma sú maximálne 2 milióny eur (vrátane).
 • Malé podniky– ide o podniky, ktoré majú od 10 do 49 zamestnancov a ich ročný obrat a celková ročná bilančná suma predstavujú maximálne 10 miliónov eur (vrátane).
 • Stredné podniky– do tejto kategórie patria podniky, ktoré zamestnávajú od 50 do 249 ľudí, ich ročný obrat je maximálne 50 miliónov eur (vrátane) a ich celková ročná bilančná suma nepredstavuje viac ako 43 miliónov eur (vrátane).
Platí, že podnik spadá do jednej z uvedených skupín v prípade, žespĺňa hlavné kritérium(počet zamestnancov) a aspoň jedno vedľajšie kritérium (ročný obrat alebo bilancia).
výška dotácie na fotovoltické panely pre firmy
Zdroj: Unsplash.com

Do akej výšky je možné získať dotáciu?

SIEA plánuje prostredníctvom programu Zelená podnikom rozdaťviac ako 66 miliónov eur. Z toho bude 22 miliónov určených pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov pre ostatné regióny. Spolu by mala SIEA podporiť približne 1 330 podnikov.

Poukážka pre jeden podnik bude môcťpokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom existujú dve možnosti bonifikácie o 5 %:
 • Prvých 5 % budete môcť získať pre zariadenie s okamžitým využitím vyrobeného tepla, chladu, resp. elektriny priamo u žiadateľa.
 • Ďalších 5 % navyše si budete môcť uplatniť, ak si zvolíte zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia.
Maximálna výška príspevku pre jeden podnikbude 70 000 €. SIEA plánuje stanoviť aj maximálnu cenu za jednotku inštalovaného výkonu. Presná suma však zatiaľ nie je známa.

Ako získať dotáciu na fotovoltiku pre firmy?

Proces získania dotácií na fotovoltiku sa skladáz niekoľkých krokov:
 1. Kontaktujte audítorov a nechajte si spraviť energetický audit.
 2. Energetický audit a ostatné dokumenty, to znamená projektovú dokumentáciu, súhlasné stanovisko od PDS k RK, zmluvu o dielo, zmluvu s realizátorom, pripravený projekt a súhlas stavebného úradu, podajte spolu s vyplnenou žiadosťou SIEA.
 3. Formulár žiadosti o fotovoltiku bude dostupný po tom, ako SIEA spustí oficiálnu webovú stránku projektu. Cez tú sa následne budú žiadosti aj podávať.
 4. Po podaní žiadosti SIEA posúdi vašu oprávnenosť, dodržiavanie limitov a ďalšie zákonom stanovené podmienky.
 5. Keď splníte všetky podmienky, SIEA vám doručí zmluvu s poukážkou. Od nadobudnutia účinnosti zmluvy máte 6 mesiacov na inštaláciu zariadenia.

Na čo si dať pozor?

Na rozdiel od projektu Zelená domácnostiam si zhotoviteľa nemusíte vybrať zo zoznamu od SIEA. Volíte si ho sami, no uistite sa, žemá oprávnenie na podnikanie v oblasti fotovoltiky a dostatok skúseností.

Tiež nezabudnite, že poukážku síce od SIEA dostanete ešte pred zhotovením projektu, nopreplatí vám ju, až keď bude hotovýa bude spĺňať všetky podmienky spojené s ochranou životného prostredia.

V prípade, že máte záujem o dotáciu na fotovoltiku, po spustení projektu zbytočne nečakajte a žiadosť si podajte čo najskôr. SIEA má totižto obmedzené množstvo financií, ktoré bude môcť rozdeliť medzi približne 1 330 podnikov. Oprávnené obdobie na poskytovanie a preplácanie poukážok bude trvať buď do roku 2029, alebodo vyčerpania vyčlenených financií.