Informácia o platbách pre zákazníkov, ktorí do VSE, člen innogy, prešli od 1.12.2017 zo spoločnosti ČEZ Slovensko

Vážení zákazníci,

s cieľom poskytnúť vám kvalitnejšie služby naša spoločnosť zjednotila pravidlá zúčtovania platieb pre všetkých zákazníkov.

Dovoľte, aby sme Vás upozornili na niektoré zmeny:

  • Zaslanie oznámenia o platbe z vašej strany nemá vplyv na zrýchlenie procesu pripísania platby na náš účet.
  • Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba riadne identifikovaná (označená správnym variabilným symbolom) a pripísaná v predpísanej výške na príslušný bankový účet. Napríklad pri platbe poštovým poukazom je platba pripísaná cca o 3 pracovné dni od zaplatenia na pošte, platba prevodom z účtu cca o 2 pracovné dni.
  • Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.
  • O pohľadávke po splatnosti informujeme našich zákazníkov SMS pripomienkou. Zákazník má po jej zaslaní cca týždeň na úhradu pohľadávky. Ak platbu evidujeme aj po uplynutí tejto lehoty ako neuhradenú, zasielame zákazníkom doporučene listovú upomienku spoplatnenú podľa cenníka služieb.

Odporúčame vám uhrádzať platby pravidelne, vo výške podľa rozpisu záloh a so správnym variabilným symbolom. Uvedenie správneho variabilného symbolu zabezpečí, že vaša platba bude priradená na váš účet korektne a včas. Ak realizujete platby bankovým prevodom, prosím, používajte variabilný symbol uvedený na vašej vyúčtovacej faktúre. Platby uhrádzajte na číslo účtu IBAN: SK0681300000002008600309.

Odkaz na platné všeobecné obchodné podmienky nájdete TU.

 

Otázky a odpovede k téme priraďovania platieb od zákazníkov

     

Poslali ste mi upomienku, dokonca spoplatnenú, že nemám uhradenú zálohu za jún, aj keď máte na Vašom účte moje peniaze navyše.        Nerozumiem prečo ste to navzájom nezapočítali?

Platbu, mimo nami predpísaných platieb (záloh), považujeme, za mimoriadnu platbu (zálohu), z ktorej naša spoločnosť odviedla daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a túto platbu Vám zahrnieme do ročného vyúčtovania. V prípade, ak si želáte takúto platbu vrátiť, kontaktujte nás, prosím, a platbu Vám vrátime. V jej automatickom započítaní s Vašimi predpísanými platbami (zálohami) Vám, žiaľ, nevieme vyhovieť.

Prečo nemôžem zaplatiť naraz za celý rok? Z akého dôvodu je nutné platiť sumy presne podľa rozpisu?

Podľa legislatívy sme povinní pripraviť vám každý rok rozpis zálohových platieb na nasledujúce obdobie. Výška mesačných záloh môže dosiahnuť maximálne 1/11 vašej reálnej spotreby za predchádzajúci rok . Ak nemáme k dispozícii údaje za predchádzajúcich 12 mesiacov, vypočítavame výšku zálohovej platby podľa predpokladanej spotreby. Rozpis záloh určuje aj počet záloh a teda frekvenciu platieb. Ak si želáte zmeniť frekvenciu platieb z mesačnej na napr. kvartálnu, je potrebné, aby ste nám o tom dali vedieť a my vám rozpis upravíme. Rovnako, ak vám nevyhovuje nami stanovená výška zálohy, požiadajte o jej zmenu prostredníctvom našich kontaktov.

Čo ak budem platiť aj naďalej spôsobom na aký som zvyknutý?

Radi vám vyjdeme v ústrety, aby ste nemuseli meniť vaše zvyky. Je však nutné, aby ste nám dali vedieť, v akej výške a kedy nám zálohové platby budete posielať. My to následne upravíme v našom systéme. Bez týchto informácií od vás dôjde automaticky k tomu, že sumu zaplatenú navyše oproti sume, ktorú očakávame na daný mesiac (ako sme uviedli v Rozpise záloh), vám zašleme späť. Na druhej strane, ak nám uhradíte sumu nižšiu oproti sume, ktorú očakávame na daný mesiac, budeme vás o tom informovať formou SMS a následne spoplatnenou upomienkou.

Prečo mi posielate upomienku, ak vidíte, že pravidelne platím?

Nová vypočítaná záloha zohľadňuje vašu spotrebu za predchádzajúce obdobie. Ak budete platiť menej, vystavujete sa riziku vzniku väčšieho nedoplatku. Ochotne vám vyjdeme v ústrety a zálohy v systéme nastavíme podľa vášho priania, najmä ak sa zmenili okolnosti na vašom odbernom mieste. Je však potrebné, aby ste nám o tom dali vedieť. V prípade, že nemáme od vás informáciu a uhradíte sumu nižšiu, než v daný mesiac očakávame na základe rozpisu, budeme vás o tom informovať formou SMS a následne spoplatnenou upomienkou.

Doteraz som platil vo výške aká vyhovuje mne a nikomu to neprekážalo. Prečo je nutné to meniť?

Zjednocujeme pravidlá zúčtovania platieb pre všetkých našich zákazníkov, čoho výsledkom bude vyššia kvalita obsluhy. Ak sa nám nepodarilo doručiť zákazníkovi informáciu o zmene včas a dostane od nás spoplatnenú upomienku, v prvom prípade poplatok zákazníkovi odpustíme.

Je nutné, aby som si vždy menil trvalý príkaz? Už ho mám takto nastavený roky.

V prípade, ak nechcete mať starosti s upravovaním výšky platieb, je pre vás ideálnym spôsobom platby Bankové inkaso. Radi vám s jeho zriadením pomôžeme.

Uhradil som vám platbu tak, ako vždy. Z akého dôvodu ste mi časť poslali späť?

Nová vypočítaná záloha zohľadňuje legislatívne pravidlá pre výpočet zálohových platieb, ktoré zákazníkom posielame v rozpise záloh pri vyúčtovaní. Radi vám vyjdeme v ústrety, aby ste vaše zvyky nemuseli meniť. Je však nutné, aby ste nám dali vedieť, v akej výške a kedy nám zálohové platby budete posielať. My to následne upravíme v našom systéme. Bez týchto informácií od vás dôjde automaticky k tomu, že sumu zaplatenú navyše oproti sume, ktorú očakávame na daný mesiac (ako sme uviedli v Rozpise záloh), vám zašleme späť.