VSE Solutions: Na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave sme začiatkom júna odovzdali do užívania špecializovanú učebňu energetiky so zameraním na tepelnú energiu, obnoviteľné zdroje energie a vodík.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predstavitelia školy, samosprávneho kraja i zástupcovia našej spoločnosti VSE Solutions, ktorá celý projekt učebne navrhla a zrealizovala.

„Idea a základný koncept školy nás zaujal a veľmi radi sme prijali túto výzvu a preniesli ho do reality. V súčasnosti chýbajú na trhu kvalifikovaní odborníci v oblasti energetiky, ktorí rozumejú dátam a vedia ich vyhodnocovať. Vnímame to aj ako investíciu do budúcnosti a možnosť prispieť k výchove mladých talentov a našich budúcich kolegov,“zhodnotil Miroslav Grutka, obchodný manažér VSE Solutions.

Inštalované technológie

  • tepelné čerpadlo
  • mikrogeneračná jednotka
  • fotovoltika
  • solárne ploty
  • plynové kotly
  • ľadové zásobníky
  • podlahové vykurovanie
  • stropné chladenie/vykurovanie
  • radiátory
  • najmodernejší systém pre meranie a reguláciu ako aj zber a analýzu dát cez moderné merače tepla/chladu

Čo je na učebni unikátne?

Nová špecializovaná učebňa je zameraná na získavanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie. Používať sa bude na vyučovanie a vysvetľovanie energetických stratégií, na zlepšenie nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2, aj s využívaním vodíka.
Učebňa simuluje fungovanie viac ako desiatich technológií pre energetické riešenia budov. Patria k nim fotovoltika, tepelné čerpadlá či mikrokogeneračná jednotka na báze palivového článku.„Všetky technológie sme navyše prepojili systémom merania a regulácie. Okrem toho, že sa študenti budú môcť zoznámiť s najmodernejšími technológiami zameranými na obnoviteľné zdroje energie, sa vďaka tomuto systému naučia aj pracovať s nameranými dátami, vyhodnocovať ich a navrhovať tie správne riešenia,“zdôrazňuje Peter Okruhľanský, manažér technického odboru VSE Solutions.

Aj keď sú technológie určené na výučbu, reálne čiastočne pokryjú tepelnú a energetickú spotrebu školy.

Ako uviedla riaditeľka školy, Iveta Bakičová, nová učebňa má zatraktívniť štúdium energetických odborov na škole a zvýšiť jeho kvalitu. Využívať ju budú študenti odboru technik energetických zariadení budov, odboru mechanik – elektrotechnik, prípadne aj mechanik počítačových sietí.

Na fotografii hore Miro Grutka ako projektový manažér a Peťo Okruhľanský, ktorý zodpovedal za technologickú realizáciu.

Ako učebňa vznikla?

SOŠ elektrotechnická v Trnave ešte v novembri 2022 zverejnila výzvu, v ktorej podrobne uviedla svoj zámer. Naša VSE Solutions tender vyhrala a pripravila projektový plán. Realizácia samotnej učebne trvala od februára do júna 2023.

Zaujímavosť je, že v učebni budeme počas celého roka vytvárať podmienky, ktoré simulujú kúrenársku alebo chladiarenskú sezónu. V lete musíme na zariadeniach simulovať zimné podmienky v zime zase letné, aby vyučovací proces nebol ovplyvnený reálnou vonkajšou teplotou.

Projekt bol financovaný z eurofondov a prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja.