Alternatívne opatrenia predchádzajúce odpojeniu

Všeobecné:

 • Informácie ako zaplatiť vám zašleme v uvítacom liste, na ktorom nájdete výšku vašich zálohových platieb na 3 mesiace (počas trvania DPI). Ako spôsob platby počas trvania DPI, máte nastavený poštový poukaz, ktorý bude súčasťou uvítacieho listu.
  Počas trvania DPI nie je možné meniť výšku nastavených zálohových platieb ani spôsob platby.

Zákazník má možnosť v prípade problému s úhradou:

 • svojho nedoplatku z vyúčtovacej Faktúry požiadať o poskytnutie Splátkového kalendára.
 • svojej zálohy (preddavkovej platby) požiadať o Posun splatnosti.
Zároveň môže mať aktívny max. 1 Splátkový kalendár a 1 Posun splatnosti.
Obe možnosti sú spoplatnené služby v zmysleCenníka služieb.

Obrátiť sa na nás môžete prostredníctvom:

 • formulára na stránkevse.sk/poziadavky
 • telefonicky na čísle 0850 123 333
 • osobne na niektorom z našich Zákazníckych centier
Informácie o súvisiacich právach odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti sú zároveň obsiahnuté na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíhttps://www.urso.gov.sk/.

Touto cestou vás informujeme aj o prostriedkoch a možnostiach, ktoré zároveň môžete využiť na riešenie svojej aktuálnej situácie a to:
 • možnosť uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním
 • možnosť požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania
 • možnosť vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.