Aktuálny vývoj cien komodít na svetových burzách

Pandémia COVID-19 mala v druhom kvartáli výrazný vplyv na vývoj energetických komodít.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu spôsobili útlm ekonomickej činnosti po celom svete a prejavili sa aj v dramatickom poklese spotreby energií. Neistota vládla na trhoch hlavne v apríli. V máji sme už zaznamenali na cenách budúcoročnej elektriny stabilizovaný vývoj bez rastúceho alebo klesajúceho trendu. Podobný vývoj sme sledovali aj pri cenách uhlia a plynu. Avšak ropa a emisné kvóty už pozvoľna štartujú k rastu.

Vývoj na trhu s elektrinou

Nízkym cenám spotových dodávok elektriny v Európe v posledných mesiacoch svedčilo nielen počasie a prepad spotreby kvôli COVID-19, ale aj bezprecedentný nárast v objemoch elektriny, dodávaných z elektrární na obnoviteľné zdroje. Spotreba elektriny v európskych krajinách vplyvom koronavírusu, ale i veľmi mierneho počasia klesala o 10 – 15 %.

Dôležitú úlohu pre zachovanie cenových hladín zohrali obnoviteľné zdroje. Napríklad v apríli zaistili obnoviteľné zdroje v Nemecku cez 60 % spotreby (v apríli 2019 iba 48 %), v máji to bolo 58 % (v máji 2019 iba 49 %). Počasie svedčilo produkcii elektriny z obnoviteľných zdrojov naprieč Európou a Veľkej Británii pomohlo zaobísť sa viac ako 2 mesiace bez uhoľných elektrární.

Slovenský CAL21 po marcovom prepade začiatkom apríla mierne vzrástol, následne klesol a koncom apríla opäť vzrástol. Prvý aprílový rast bol spôsobený predčasným optimizmom vo vývoji pandémie, pokles nastal po zistení, že tento optimizmus bol predčasný. V poklese pomohla elektrine aj ropa, ktorá sa po Veľkej noci začala prudko prepadať. Druhý aprílový nárast budúcich cien elektriny spôsobili korekcie na trhu s emisiami, oznámenie o rozsiahlych odstávkach vo francúzskych jadrových elektrárňach a od začiatku mája aj mierne optimistickejší vývoj na trhu s ropou. V máji boli ceny budúcoročnej elektriny stabilné bez výrazných výkyvov. Čo sa týka spotreby elektriny, stále pretrváva pokles spotreby kvôli koronavírusu. Nerastie uhlie ani plyn a spotové ceny elektriny tlačí navyše nadol vysoký podiel jej výroby v dotovaných obnoviteľných zdrojoch elektriny (OZE). Nárast podielu plynu na produkcii elektriny v Európe zvyšuje previazanosť cien plynu a elektriny, dôležitým indikátorom zostáva aj emisný certifikát.
Vo svetle koronavírusovej pandémie a globálneho ekonomického útlmu sa pre trh s elektrinou stáva viac smerodajným i cenový vývoj ropy a celkové nálady na akciových trhoch.

Ak nepríde silná druhá vlna pandémie, ktorá by si vyžiadala obnovenie opatrení proti šíreniu koronavírusu, ceny elektriny môžu pozvoľne začať rásť už v priebehu júna. Okrem obnovy priemyselnej aktivity môže dopyt po elektrine rásť aj kvôli nástupu horúčav. Lacný plyn však bude mierne tlmiť rast cien elektriny.

Zdroj: eex.de

Vývoj na trhu so zemným plynom

Spotový trh

Ceny spotových dodávok na európskych trhoch v apríli reflektovali mierne počasie, ktoré obmedzovalo spotrebu v teplárenstve a v elektroenergetike. Naviac ázijské krajiny začali odmietať importy skvapalneného plynu (LNG) s ohľadom na prepad spotreby ekonomík zasiahnutých koronavírusovou epidémiou – obchodníci počítali s tým, že minimálne časť odmietnutých ázijských dodávok poputuje do Európy, čím sa ešte prehĺbi previs ponuky nad dopytom.
Na prelome apríla a mája dodávky skvapalneného plynu z USA prišli o finančnú rentabilitu, keďže plyn v Európe sa už predával lacnejšie ako na amerických trhoch. Napriek tomu ceny plynu v Európe aj v máji pokračovali v poklese a v závere mesiaca dosiahli zatiaľ najnižšiu hladinu zaznamenanú na európskych trhoch.
Začiatkom júna spotové trhy mierne skorigovali s ohľadom na úbytok množstva regasifikovaného plynu v európskej infraštruktúre. Väčším ziskom bránili obnovené ruské dodávky cez plynovod Yamal.

Dlhodobý previs ponuky na európskych plynových trhoch bol novo doplnený deštruktívnym vplyvom epidémie COVID-19 na dopyt po energiách. Cenové predikcie pre vzdialenejší časový horizont sú veľmi neisté, krátkodobé výrazné obmedzenie spotreby je však ťažko spochybniteľné, preto spotové produkty a krátkodobé forwardy strácajú najvýraznejšie. „Krátka“ pozícia, spočívajúca vo väčšom podiele spotového zaistenia, dlhodobo ostáva finančne výhodnejšia.

Forwardový trh

Útlm ekonomickej aktivity v Európe v súvislosti so šírením COVID-19 do veľkej miery determinuje dopyt po plyne naprieč kontinentom. Čo sa týka strany ponuky, tak flexibilné LNG dodávky z USA ustali, predpokladá sa, že v troch letných mesiacoch dôjde k zrušeniu až 125 LNG dodávok z USA, alebo 10 až 12 mld. m3 zemného plynu. Nórsko i Rusko dodávajú relatívne stabilné objemy do Európy.

Z hľadiska cenového vývoja mesačných a kvartálnych kontraktov bolo dôležité oznámenie Gazpromu, ktorý odhaduje, že tohtoročný export do Európy klesne voči minulému roku o 17 mld. m3. Objem uskladneného plynu v západnej Európe sa blíži k hladine 400 TWh, o 60 % viac ako 5-ročný priemer pre začiatok leta, čo tiež výrazne ovplyvňuje ceny krátkodobých forwardov a ceny zimných dodávok. Významnou cenotvornou informáciou pre celý plynový forward začiatkom júna poskytol trh s ropou. Predĺženie ťažobných kvót OPEC+ do konca júla podporilo nielen cenovú krivku Brentu, ale aj celý energetický komplex.

Zdroj: pxe.cz

Vývoj na trhu s ropou

Podľa posledných odhadov pandémia COVID-19 znížila celosvetovú spotrebu ropy zo 100 na 70 mil. bbl/d. Pritom trh s ropou sa trápil s previsom ponuky ešte pred vypuknutím koronavírusovej krízy, hlavne kvôli robustnému nárastu produkcie v USA a nepoľavujúcemu tempu produkcie v ďalších kľúčových producentských krajinách (predovšetkým v Rusku a Saudskej Arábii). V dôsledku toho klesal Brent od januára až na tohtoročné minimum koncom apríla. Od konca apríla začala ropa postupne zbierať zisky s ohľadom na zlepšujúcu sa náladu na akciových trhoch, vďaka stúpajúcej spotrebe, ukončeniu karanténnych opatrení a tiež klesajúcej ponuke. Okrem ťažobných obmedzení OPEC+, ktoré boli na začiatku júna predĺžené v rovnakej výške 9,7 mil. bbl/d do konca júla, trh s ropou reflektoval aj týždenné štatistiky o počte aktívnych ťažobných vrtov v USA.

Miera korelácie medzi cenami ropy a plynu v prvej polovici roku 2020 prekračuje 90 % ukazovateľov. Pritom podiel plynu, ktorý je dodávaný do Európy na základe dlhodobých zmlúv indexovaných na ropu a deriváty, v posledných rokoch klesá, čím ďalej tým viac plynu je zobchodovaného na základe spotových cien. V dôsledku globálnej pandémie COVID-19 sa ale cenový vývoj energetických komodít do veľkej miery podradil ekonomickým výhľadom. Ropa Brent necitlivejšie reaguje na predikcie hospodárskeho vývoja a prenáša trend i na ďalšie energetické komodity, vrátane plynu.

Zdroj: reuters.com

Vývoj na trhu s uhlím

Spotreba uhlia v európskej elektroenergetike aj naďalej klesá. Veľká Británia na začiatku júna po prvýkrát od priemyselnej revolúcie v 19. storočí zaznamenala dvojmesačné obdobie, kedy sa elektrizačná sústava zaobišla bez uhoľných zdrojov. Samozrejme, dôležitú rolu v obmedzení spaľovania uhlia v Európe v posledných mesiacoch zohrali protiepidemiologické opatrenia, ktoré plošne znížili spotrebu elektriny. Vďaka priaznivým poveternostným podmienkam sa silným rivalom pre uhlie v tomto roku stali obnoviteľné zdroje. Prelomenie historických miním na európskych trhoch s plynom tiež nesvedčilo prevádzke uhoľných elektrární. Cenové indície v Európe nahrávajú prevádzke dokonca menej efektívnym plynovým elektrárňam na úkor hnedouhoľných zdrojov. V Nemecku, ktoré zostáva najväčším európskym producentom elektriny z uhlia, čierne uhlie sa na celkovej produkcii elektriny minulý rok podieľalo 10 %, toho roku zatiaľ iba 6 %, hnedé uhlie minulý rok zaistilo 20 % celkovej produkcie elektriny, toho roku zatiaľ iba 13 %. Klesajúci záujem o uhlie v Európe signalizujú aj údaje o importe a uskladnených zásobách – dovoz uhlia v minulom mesiaci bol o 21 % slabší ako v rovnakom mesiaci v minulom roku, importné terminály pritom v zásobárňach držia o 6 % menej suroviny než minulý rok, napriek tomu sa obchodníci neponáhľajú s ich naplnením.

Ceny uhlia neklesajú nižšie hlavne vďaka očakávaniu ekonomickej obnovy po odstránení karanténnych opatrení naprieč planétou. Určitý porastový impulz v Európe uhlie získalo zo strany dopravných obmedzení: transport uhlia skomplikovalo zrútenie železničného mosta v blízkosti ruského exportného terminálu Murmansk na začiatku mája a tiež nízka úroveň vody v rieke Rýn, kadiaľ sa dopravuje komodita k nemeckým vnútrozemským uhoľným elektrárňam.

Zdroj: reuters.com

Vývoj na trhu s emisnými povolenkami

Na prelome apríla a mája emisný certifikát EUA Dec-20 oslabil. S koncom zúčtovacieho obdobia za emisie vypúšťané v minulom roku 30. apríla sa totiž vytratila ponuka zo strany znečisťovateľov. Už v polovici mesiaca sa ale Dec-20 odrazila od svojho májového minima a zamierila k silnejším pozíciám. Štatistické údaje pritom uvádzajú, že emisie 5 najväčších európskych ekonomík v elektroenergetike sa za prvých 5 mesiacov minulého roka prepadli o 53 mt. Odhaduje sa, že priemyselný sektor za rovnaké obdobie znížil svoje emisie o ďalších 10 mt v porovnaní s minulým rokom. Ponuka emisných certifikátov v aukciách naopak narástla, a to o 41 mt. Preto rast ceny EUA certifikátu v posledných týždňoch vyvoláva otázky. Špekuluje sa, že sa sektor energetiky a taktiež ťažký priemysel neponáhľa s predajom svojich povoleniek aj napriek ich zjavnému nadbytku. Vidina vyšších cien v budúcnosti podporuje stratégiu preklopenia nakúpených certifikátov k zúčtovaniu na časovo vzdialenejšie obdobie. Rekordne nízke úrokové sadzby zvýhodňujú obchodné stratégie predaja spotových EUA povoleniek k získaniu hotovosti a paralelného zaistenia na forwarde, práve s ohľadom na odloženú platbu na forwardové produkty a množstvo „lacných“ peňazí v ekonomike (ktoré s ohľadom na negatívny dopad COVID-19 pumpujú do ekonomík centrálne banky na čele s ECB).

Zdroj: reuters.com