Obmedzenie a prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu

Distribúcia plynu do OM Odberateľa môže byť prerušená alebo obmedzená v prípadoch a za podmienok stanovených v ustanovení § 64 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a v súvisiacich predpisoch.

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade

 1. vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
 2. bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
 3. stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
 4. havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
 5. nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
 6. odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
 7. neoprávneného odberu plynu,
 8. dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
 9. zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
 10. opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
 11. zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.

V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je prevádzkovateľ distribučnej siete v súlade so zákonom o energetike, ako aj Prevádzkovým poriadkom PDS povinný oznámiť Dodávateľovi 15 dní vopred začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu. Dodávateľ bezodkladne o uvedenej skutočnosti informuje Odberateľa, a to formou listu alebo e–mailu zaslaného na adresu Odberateľa.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je PDS povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.

 

Späť