Ako postupovať?

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci.

 

Ukončiť odber môžete požiadať v prípadoch:

 • na vlastnú žiadosť ukončiť odber s odpojením odberného miesta – demontáž meradla
 • z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa
 • z dôvodu predaja nehnuteľnosti
 

O ukončenie odberu môžete požiadať:

 • telefonicky na Zákazníckej linke 0850 123 998 Vám poskytneme informácie ako postupovať
 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • písomne na adrese: innogy Slovensko s.r.o. , Mlynská 31, 042 91 Košice
 

V prípade ukončenia nám, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o ukončenie odberu s uvedením
  1. údaje o zákazníkovi a mieste dodávky plynu
  2. adresy pre zaslanie faktúry ukončeného odberu
 

Doklady, ktoré pri ukončenom odbere môže dodávateľ vyžadovať na zdôvodnenie ukončeného odberu:

 • Úmrtie zákazníka – osoba, ktorá žiada musí preukázať:
  1. úmrtný list zákazníka alebo Čestné vyhlásenie
  2. list vlastníctva
  3. oprávnenie osoby konať:
   • ak dedičské konanie prebieha – predloží Potvrdenie o priebehu dedičského konania vydané notárom, ktoré preukáže, že je v okruhu potenciálnych dedičov a Čestné prehlásenie, že je oprávnený konať za všetkých potenciálnych dedičov
   • ak dedičské konanie je skončené – predloží Osvedčenie o dedičstve a v prípade viacerých dedičov, je potrebné predložiť Čestné prehlásenie, že je oprávnený konať aj v mene ostatných dedičov alebo už vydaný nový list vlastníctva na tohto žiadateľa
 • Predaj nehnuteľnosti – napr. kúpna zmluva s návrhom na vklad alebo list vlastníctva
 • Prenájom nehnuteľnosti - nájomná zmluva

Späť