Postup pri zmene odberateľa:

1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby.
V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Stiahnite, vyplňte a podpíšte: Žiadosť o prepis

Dôležité
 • Žiadosť musí vyplniť a podpísať nový aj pôvodný zákazník.
3.

Podpísanú žiadosť nám doneste na najbližšie Zákaznícke centrum

Dôležité
 • Ak zastupujete vlastníka nehnuteľnosti, je potrebné aj vypísané Plnomocenstvo
 • Pri dedení resp. pri úmrtí zákazníka, je potrebný aj úmrtný list alebo Čestné vyhlásenie
 • V prípade prepisu z osoby na firmu, sú potrebné:
  • Výpis z ORSR, popr. ŽSR, popr. doklad potvrdzujúci, že je osoba oprávnená k podpisom za firmu (spoločnosť).
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo: originál listu vlastníctva alebo kópia z Katastrálneho portálu (nie staršia ako 30 dní). Ak ešte nie je vystavený list vlastníctva, tak kúpnu zmluvu s notárom overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností alebo nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi firmou a novým zákazníkom - v prípade zmluvného vzťahu na základe nájomnej zmluvy.

 

Alternatívne môžete o prepis požiadať aj:

 • Zaslaním e-mailu so skenmi potrebných dokumentov na info@innogy.sk
 • Zaslaním dokumentov na adresu: innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

 
Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka.
TIP

Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:

 • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za plyn.
 • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
 • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za plyn v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.

 

Späť