Pripojenie odberného miesta na plyn

Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu má niekoľko fáz trvajúcich zväčša 6 mesiacov. Odporúčame vám preto začať v dostatočnom časovom predstihu.

   

Fáza 1 - Žiadosť o pripojenie + Zmluva o pripojení

Tlačivo Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti nájdete na stránke www.spp-distribucia.sk v časti Pripojenie k distribučnej sieti alebo kontaktujte prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. na t.č. - 0850 269 269

 
K žiadosti o prihlásenie plynu je potrebné priložiť:
  • kópiu listu vlastníctva (zmluva o nájme, vklad do katastra nehnuteľností)
  • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením objektu
  • splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa overené notárom

Na základe zaslaných údajov vám SPP – distribúcia, a. s., zašle zmluvu o pripojení s technickými podmienkami v troch vyhotoveniach.

Zároveň vám vystaví faktúru na úhradu poplatku za pripojenie.

   

Fáza 2 - Projektová dokumentácia + Realizácia stavby

Oslovte projektanta alebo spoločnosť, ktorá vám vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod – t. j. plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu (HUP) v zmysle technických podmienok pripojenia. Ide o prípravu projektu na vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.

Následne je potrebné zabezpečiť schválenie projektovej dokumentácie SPP – distribúciou, a. s., a vybudovať si podľa nej odberné plynové zariadenie.

Na stránke prevádzkovateľa distribučnej siete www.spp-distribucia.sk v časti Nové pripojenie nájdete zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach.

  

Fáza 3 - Žiadosť o realizáciu pripojenia - k distribučnej sieti a montáž meradla

Požiadajte SPP – distribúcia, a. s., o pripojenie a montáž meradla. Tlačivo žiadosti vám poskytne zhotoviteľ pripojovacieho plynovodu.

K žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, t. j. kópiu revíznej správy a potvrdenie o tlakovej skúške (nie staršie ako 5 mesiacov)
  • splnomocnenie overené notárom
  • iné doklady
   

Fáza 4 - Zmluva o dodávke plynu

Uzavrieť Zmluvu o združenej dodávke plynu s innogy Slovensko je jednoduché. Spojte sa s nami:

  

Fáza 5 - Pripojenie a montáž meradla

K montáži meradla je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú Žiadosť o montáž meradla prevádzkovateľovi distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. buď písomne alebo prostredníctvom online aplikácie na webe SPP-D.sk

Po splnení všetkých podmienok stanovených prevádzkovateľom distribučnej siete, SPP – distribúcia, a. s., začnete po montáži meradla odoberať plyn od innogy Slovensko.

Späť