Postup pri pripojení odberného miesta na plyn

Proces pripojenia rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti do distribučnej siete plynu má niekoľko fáz trvajúcich zväčša 6 mesiacov. Odporúčame vám preto začať v dostatočnom časovom predstihu.

   
1.

Žiadosť o pripojenie (SPP – distribúcia, a.s.)

O pripojenie nehnuteľnosti môžete prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. požiadať

 • cez online formulár na stránke distribútora Žiadosť o pripojenie,
 • na tlačive Žiadosť o pripojenie ktoré si môžete stiahnuť zo stránky distribútora TU,
 • alebo kontaktujte distribútora na t.č. - 0850 269 269
Dôležité

K žiadosti o pripojenie bude potrebné priložiť:

 • kópiu listu vlastníctva (zmluva o nájme, vklad do katastra nehnuteľností)
 • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením objektu
 • splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa overené notárom (ak vás bude v procese zastupovať splnomocnenec)

Na základe zaslaných údajov vám distribútor zašle zmluvu o pripojení s technickými podmienkami v troch vyhotoveniach. Zároveň vám vystaví faktúru na úhradu poplatku za pripojenie.

2.

Projektová dokumentácia a realizácia stavby (SPP – distribúcia, a.s.)

Oslovte projektanta alebo spoločnosť, ktorá vám vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod – t. j. plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu (HUP) v zmysle technických podmienok pripojenia . Ide o prípravu projektu na vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.

Dôležité

Po schválení projektovej dokumentácie SPP – distribúciou, a. s., a vybudujete podľa nej odberné plynové zariadenie.

Tip

Na stránke distribútora nájdete zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach.

3.

Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla (SPP – distribúcia, a.s.)

Požiadajte distribútora o pripojenie a montáž meradla. Tlačivo žiadosti vám poskytne zhotoviteľ pripojovacieho plynovodu.

Dôležité

K žiadosti bude potrebné priložiť:

 • kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia (t. j. kópiu revíznej správy a potvrdenie o tlakovej skúške, nie staršie ako 5 mesiacov),
 • splnomocnenie overené notárom,
 • ďalšie doklady ak si ich distribútor vyžiada.
4.

Zmluva o dodávke plynu (innogy Slovensko)

Uzavrieť Zmluvu o združenej dodávke plynu s innogy Slovensko je jednoduché.

Spojte sa s nami:

 • telefonicky na Zákazníckej linke 0850 123 998,
 • na našom najbližšom Zákazníckom centre, stretnutie si môžete rezervovať TU
 • prostredníctvom e-mailovej adresy info@innogy.sk
 • písomne na adrese innogy Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice
Tip

Ako si zvoliť vhodnú tarifu pre svoje odberné miesto?

Tarifa by mala zodpovedať predpokladanej spotrebe na odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Rozpätie taríf nájdete TU

5.

Pripojenie a montáž meradla (SPP – distribúcia, a.s.)

O montáž meradla požiadate distribútora podaním Žiadosti o montáž meradla.

Dôležité

Žiadosť môžete podať

 • cez online formulár na stránke distribútora Žiadosť o montáž meradla, alebo
 • písomne na adrese distribútora podaním tlačiva Žiadosti o montáž meradla, ktoré je na stiahnutie na stránke distribútora TU
 • Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla
Po splnení všetkých podmienok stanovených prevádzkovateľom distribučnej siete, SPP – distribúcia, a. s., začnete po montáži meradla odoberať plyn od innogy Slovensko.