Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu

Energia zo Slnka je jednou z najčistejších energií a dnes sa stáva dostupnou pre každú domácnosť. Môže nahradiť až 70 % elektrickej energie, ktorú spotrebúvate na svietenie, chod rôznych spotrebičov alebo na kúrenie.
Ako na to? Aby mohlo slnko začať platiť Vaše účty za elektrinu, je potrebné vybaviť Vašu domácnosť fotovoltickým systémom (FVS).
 

Získajte dotáciu na obnoviteľné zdroje energií

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Bližšie informácie nájdete tu.

Technické parametre našich produktov
 

Máte záujem o získanie dotácie na obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom innogy? Zanechajte nám kontakt.
Mám záujem

 

Aké riešenia vám ponúkame?


Domáce fotovoltické systémy

Predstavujeme Vám prehľad efektívnych fotovoltických systémov:

1. Fotovoltický systém ON-GRID

 

znižuje objem elektriny odobratej z distribučnej sústav
nižšia vstupná investícia
možnosť získať dotáciu výške až 1 500 EUR

Slovné spojenie on-Grid znamená pripojený do siete, tzn. on-gridový FVS je permanentne pripojený do distribučnej sústavy. Znamená to, že vyrobená elektrina z FVS, ktorú nespotrebujete priamo v domácnosti prechádza bezplatne do distribučnej sústavy. Pre dosiahnutie čo najväčšej úspory je potrebné, aby ste prispôsobili spotrebu elektriny vo Vašej domácnosti. Ak to situácia dovoľuje, zapínanie spotrebičov (práčka, umývačka, elektrický ohrievač vody, by ste mali plánovať práve na čas, keď FVS vyrába elektrinu zo Slnka.

2. Fotovoltický systém HYBRID

 

 nezávislosť od dodávky elektriny z distribučnej sústavy
 výrazne znížuje výšku aktuálnej faktúry za odobranú elektrinu
 efektívnejšie využívanie vyrobenej energie
 elektrina zo Slnka dostupná aj v čase keď Slnko nesvieti
 možnosť získať dotáciu až 1 500 EUR

Hybridné riešenie je založené na systéme batérií. Hlavnou výhodou hybridného systému je možnosť ukladať vyrobenú a nespotrebovanú elektrickú energiu do batérií. Vďaka tomu je bežná spotreba v domácnosti pokrytá slnečnou elektrinou aj celý deň. „Zásoba“ elektriny, , ktorú si domácnosť vyrobila v priebehu dňa alebo slnečných dní je uložená v batériách. Domácnosť nakupuje elektrinu z distribučnej sústavy až vtedy, keď batérie nestačia. Naviac, ak nastane prerušenie dodávky zo strany distribúcie (susedia pripojení len do distribučnej sústavy nemajú elektrinu), domácnosť je voči tomu chránená a využíva už spomínané „zásoby“ z batérií. Vďaka tomu domácnosť v prípade hybridného riešenia takéto prerušenie dodávky ani nepostrehne.

 

Prečo si vybrať na získanie dotácie innogy?

Celá skupina innogy sa úzko venuje obnoviteľným zdrojom energie, pretože veríme, že tento zdroj elektriny tvorí neoddeliteľnú súčasť energetického mixu s vysokou perspektívou do budúcnosti. Pre našich súčasných i nových zákazníkov pripravujeme produkty fotovoltických systémov pod sloganom „Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu“, ktoré svojou filozofiou zapadajú do produktového radu koncernu innogy so zameraním na úspory.

Máte záujem o získanie dotácie na obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom innogy? Zanechajte nám kontakt.
Mám záujem

 

Najčastejšie otázky

 

Na všetky otázky odpovedajú špecialisti pre obnoviteľné zdroje energií spoločností VSE a innogy
(Kliknite si na oblasť otázok, ktorá Vás najviac zaujíma.)

Vyberáme si fotovoltické riešenie

Čo znamená on-gridový FVS.

Anglické spojenie on-grid znamená pripojený do siete, preto on-gridový FVS je taký systém, ktorý je permanentne pripojený do distribučnej sústavy. Toto pripojenie zabezpečuje, že vyrobená elektrina z FVS, ktorá nie je priamo využitá v mieste inštalácie FVS (teda v domácnosti) je ďalej odovzdaná do distribučnej sústavy.

Aká strecha je vhodná na inštaláciu FVS?

Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu FVS na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť ako šikmej, tak rovnej streche. Je nutné však upozorniť, že inštalácia FVS na rovnú strechu je z dôvodu väčšieho počtu konštrukčných systémov drahšia. Okrem systému uchytenia panelov a prispôsobenia ideálnemu sklonu a orientácii je nutné celú konštrukciu dostatočne upevniť, a preto je potrebné urobiť aj statické posúdenie celého riešenia FVS.

Ktorá svetová orientácia je najvhodnejšia pre prevádzku FVS?

Orientácia FVS je z veľkej časti ovplyvnená orientáciou strechy. No z pohľadu maximalizácie výroby elektriny z FVS by strecha mala byť orientovaná na juh. Avšak pri on-gridových FVS sa maximalizácia výroby elektriny zabezpečuje v poobedňajších hodinách, kedy je štatisticky väčšia pravdepodobnosť spotreby elektriny v domácnosti, a preto ideálna orientácia je smerom na juhozápad.

Keď je elektrina odovzdaná do distribučnej sústavy je možné túto elektrinu fakturovať distribučnej spoločnosti?

Súčasná platná legislatíva a systém podpory ako bol nastavený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neumožňuje fakturovať dodanú elektrinu z FVS. Domácnosť, ktorá si uplatnila podporu na inštaláciu FVS už získala finančnú podporu.

Sú aj iné typy FVS ako on-grid FVS?

Ak FVS nie je zapojený do distribučnej sústavy všeobecne je nazvaný ako off-grid FVS alebo ostrovný FVS. V našich podmienkach ide hlavne o inštalácie FVS na chatách, kde nie je možné dotiahnuť elektrinu. Okrem týchto základných typov je ešte hybridný FVS, ktorého prevádzka využíva výhody oboch základných systémov.

Aké je technické riešenie hybridného FVS a aké sú jeho výhody?

Hybridný FVS má okrem základných komponentov on-grid FVS, ktorými sú fotovoltické panely, striedač, istiace a rozvodné prvky aj batériový systém a systém na nabíjanie batériového systému. Prioritne je hybridný FVS zapojený do distribučnej sústavy. V prípade výpadku distribučnej sústavy je domácnosť s hybridným FVS napájaná elektrinou uloženou v batériovom systéme, tzn. domácnosť je v prípade výpadku distribučnej sústave autonómna. V momente, keď distribučná sústava je opätovne v prevádzkovom stave sa hybridný systém pripojí k distribučnej sústave.

Aká je životnosť FVS?

Upozorňujeme, že životnosť FVS na vašej streche nie je daná len životnosťou jednotlivých komponentov, ale je vo veľkej miere ovplyvnená samotnou kvalitou projektovej prípravy, montáže, použitých komponentov spolu s kvalitnou a pravidelnou údržbou počas celej doby životnosti. Všeobecne môžeme hovoriť o životnosti na úrovni 20 rokov. Nezabudnite však na to, že montážou to všetko len začína. Každý zodpovedný dodávateľ ponúka služby, ktoré životnosť FVS a jeho výkon optimalizujú aj do budúcnosti.

Vyrobí FVS elektrinu pre všetky spotrebiče v mojej domácnosti?

Výroba elektrickej energie prostredníctvom FVS je rôzna podľa intenzity slnečného žiarenia počas dňa/roka. Preto je dôležité si uvedomiť, že čas, kedy elektrinu spotrebúvate je v drvivej väčšine prípadov iný ako čas kedy ju cez FVS vyrábate. Tento rozdiel vo veľkej miere vyrovnáva využívanie batérie v rámci hybridného FVS. Takto využijete vami vyrobenú a uloženú elektrinu práve vtedy, keď ju potrebujete.

Čo sa stane s elektrinou, ktorú FVS na mojej streche vyrobí a ja ju nespotrebujem?

Všetku elektrickú energiu, ktorú váš FVS vyrobí a vy ju nevyžijete (alebo neuložíte do batérií), posielate do distribučnej sústavy bez nároku na odmenu. Opačne, ak potrebujete viac elektriny ako ste si vyrobili, alebo ju práve nevyrábate (vyrábate menej), nakupujete ju od vášho dodávateľa elektriny za cenu podľa platného cenníka.

Koľko stojí FVS?

Cena inštalácie FVS závisí od viacerých faktorov (veľkosť, náročnosť inštalácie, použitá technológia ...). Všeobecne môžeme povedať, že sa cena pohybuje v rozpätí od cca 3000 do 17000 EUR s DPH. Aj vďaka dotáciám sú tieto riešenia dostupné pre väčší počet obyvateľov Slovenska.

Obstaranie a inštalácia fotovoltického riešenia

Aká strecha je vhodná na inštaláciu FVS?

Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu FVS na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť ako šikmej, tak rovnej streche. Je nutné však upozorniť, že inštalácia FVS na rovnú strechu je z dôvodu väčšieho počtu konštrukčných systémov drahšia. Okrem systému uchytenia panelov a prispôsobenia ideálnemu sklonu a orientácii je nutné celú konštrukciu dostatočne upevniť, a preto je potrebné urobiť aj statické posúdenie celého riešenia FVS.

Ktorá svetová orientácia je najvhodnejšia pre prevádzku FVS?

Orientácia FVS je z veľkej časti ovplyvnená orientáciou strechy. No z pohľadu maximalizácie výroby elektriny z FVS by strecha mala byť orientovaná na juh. Avšak pri on-gridových FVS sa maximalizácia výroby elektriny zabezpečuje v poobedňajších hodinách, kedy je štatisticky väčšia pravdepodobnosť spotreby elektriny v domácnosti, a preto ideálna orientácia je smerom na juhozápad.

Poškodí FVS moju strechu?

Nie. Poškodenie strechy pri inštalácii a prevádzke FVS sa eliminuje už na začiatku vlastným posúdením vhodnosti jej inštalácie pre konkrétnu strechu. Každý zodpovedný dodávateľ starostlivo posúdi všetky skutočnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na konštrukciu, krytinu či životnosť strechy (konštrukcia, tvar, nosnosť, typ krytiny,...). Všetky nami ponúkané riešenia obsahujú montážne systémy, ktoré sú buď priamo integrované do existujúcej krytiny alebo do nej zasahujú v minimálnej potrebnej miere bez vplyvu na jej kvalitu.

Kto môže montovať FVS na moju strechu? Ako zistím, že je to kvalifikovaný odborník?

Inštaláciu môže podľa platnej legislatívy vykonávať len certifikovaný odborník, ktorý je evidovaný v zozname MH SR. Všetky naše realizácie sú zabezpečované výhradne skúsenými odborníkmi s potrebnými povoleniami a skúškami odbornej spôsobilosti. Veríme, že každý zodpovedný dodávateľ veľmi rád na požiadanie dokáže svoju kvalitu práce nielen povinnými certifikátmi/potvrdeniami ale aj konkrétnymi referenciami na spokojných zákazníkov.

Viem si FVS namontovať na strechu sám?

Nie. Montáž FVS pre vašu strechu určite nie je vhodná pre svojpomocnú montáž, samozrejme ak sám nie ste certifikovaným odborníkom v tejto oblasti.

Kde sa vyrábajú komponenty pre FVS? Je to všetko Čína?

Na svete je veľa kvalitných výrobcov bez rozdielu v ktorej krajine vyrábajú. V našej ponuke preferujeme využívanie vysokokvalitných komponentov vyrábaných prioritne na Slovensku resp. v iných európskych krajinách. Veríme, že týmto podporíme okrem vyššej spokojnosti našich zákazníkov (kvalita) aj zamestnanosť v regióne.

Koľko stojí FVS?

Cena inštalácie FVS závisí od viacerých faktorov (veľkosť, náročnosť inštalácie, použitá technológia ...). Všeobecne môžeme povedať, že sa cena pohybuje v rozpätí od cca 3000 do 17000 EUR s DPH. Aj vďaka dotáciám sú tieto riešenia dostupné pre väčší počet obyvateľov Slovenska.

Prevádzka a starostlivosť o fotovoltické riešenie

Keď je elektrina odovzdaná do distribučnej sústavy je možné túto elektrinu fakturovať distribučnej spoločnosti?

Súčasná platná legislatíva a systém podpory ako bol nastavený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neumožňuje fakturovať dodanú elektrinu z FVS. Domácnosť, ktorá si uplatnila podporu na inštaláciu FVS už získala finančnú podporu.

Čo v prípade ak on-gridový FVS nevyrába elektrinu, resp. výroba elektriny z FVS je menšia ako spotreba v domácnosti?

V takom prípade potrebná elektrina v domácnosti je úplne alebo čiastočne odoberaná z distribučnej sústavy a bude fakturovaná dodávateľom elektriny.

Je teda on-gridový FVS efektívny?

Ak zosynchronizujete spotrebu elektriny v domácnosti s výrobou elektrickej energie prostredníctvom FVS, znížia sa vám mesačné faktúry za spotrebovanú elektrinu. A v tomto prípade hovoríme o efektívnosti on-gridového FVS.

Akým spôsobom je možné zvýšiť efektívnosť on-gridového FVS?

Možnosťou je premena vyrobenej elektriny FVS na teplo napríklad vo forme teplej úžitkovej vody v bojleri alebo ako voda na vykurovanie v akumulačnej nádobe.

Aká je životnosť FVS?

Upozorňujeme, že životnosť FVS na vašej streche nie je daná len životnosťou jednotlivých komponentov, ale je vo veľkej miere ovplyvnená samotnou kvalitou projektovej prípravy, montáže, použitých komponentov spolu s kvalitnou a pravidelnou údržbou počas celej doby životnosti. Všeobecne môžeme hovoriť o životnosti na úrovni 20 rokov. Nezabudnite však na to, že montážou to všetko len začína. Každý zodpovedný dodávateľ ponúka služby, ktoré životnosť FVS a jeho výkon optimalizujú aj do budúcnosti.

Čo obnáša starostlivosť o FVS? Musím sa o to starať sám?

Prevádzkovanie fotovoltických zariadení na strechách nie je nijak náročné, pretože sú stavané tak, aby nevyžadovali žiadnu údržbu. Okrem starostlivosti o technológiu (kontrola, údržba, optimalizácia v čase), ktorá je výsostne odbornou záležitosťou, je potrebné aby sa majiteľ FVS priebežne staral aj o jeho čistotu (hlavne PV panelov) a aktívne bránil jeho poškodeniu.

Pre čo najefektívnejšiu prevádzku FVS je však potrebné vykonávať:

  • vizuálnu kontrolu kompletného FVS
  • porovnanie skutočne dosiahnutých výnosov s referenčnými hodnotami
  • preskúšanie elektrickej funkcie striedača a batérií
  • kontrola a vyčistenie striedača
  • kontrola a vyčistenie panelov

Každý zodpovedný dodávateľ FVS ponúka služby, ktorými zabezpečuje kompletný servis a to tak, aby sa zákazník nemusel starať o čokoľvek.

Čo sa stane s elektrinou, ktorú FVS na mojej streche vyrobí a ja ju nespotrebujem?

Všetku elektrickú energiu, ktorú váš FVS vyrobí a vy ju nevyžijete (alebo neuložíte do batérií), posielate do distribučnej sústavy bez nároku na odmenu. Opačne, ak potrebujete viac elektriny ako ste si vyrobili, alebo ju práve nevyrábate (vyrábate menej), nakupujete ju od vášho dodávateľa elektriny za cenu podľa platného cenníka.

Bezpečnosť a kvalita fotovoltického riešenia

Je prevádzka FVS bezpečná?

Nemusíte sa ničoho báť. Inštalácia a samotné spustenie FVS podlieha technickým normám, ktorých splnenie je zdokumentované v revízií FVS a prípadne v protokole o funkčnej skúške zapojenia FVS do distribučnej sústavy. VSE odporúča vykonať komplexnú revíziu spolu s termovíziou každý rok prevádzky a bezpečnosť máte zaručenú.

Kde sa vyrábajú komponenty pre FVS? Je to všetko Čína?

Na svete je veľa kvalitných výrobcov bez rozdielu v ktorej krajine vyrábajú. V našej ponuke preferujeme využívanie vysokokvalitných komponentov vyrábaných prioritne na Slovensku resp. v iných európskych krajinách. Veríme, že týmto podporíme okrem vyššej spokojnosti našich zákazníkov (kvalita) aj zamestnanosť v regióne.

Sú batérie v hybridnom FVS bezpečné?

Využívame len tie najkvalitnejšie komponenty, ktoré garantujú maximálnu bezpečnosť. Spolu s dlhodobou starostlivosťou v rámci servisných služieb je bezpečnosť ich využívania garantovaná v maximálnej možnej miere. Naše batérie sú tiché a spoľahlivé.

Mám záujem a chcem zistiť viac

   

Späť