Údaje a fakty

 


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2019


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2019


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2018


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2018


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2017


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávaného plynu a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou plynu za rok 2017


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2016


Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny za rok 2015


 

 

Ďalšie informácie:

 

Podiel energetických zdrojov
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2018
Elektrina dodaná v roku 2018 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 67,82 % Jadro
legenda 11,13 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,54 % Uhlie
legenda 3,30 % Fotovoltické zdroje
legenda 0,91 % Zemný plyn
legenda 4,30 % Biomasa
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2017
Elektrina dodaná v roku 2017 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 63,69 % Jadro
legenda 10,60 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,98 % Uhlie
legenda 3,99 % Fotovoltické zdroje
legenda 1,20 % Zemný plyn
legenda 7,55 % Biomasa
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2016
Elektrina dodaná v roku 2016 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 63,58 % Jadro
legenda 10,30 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,92 % Uhlie
legenda 4,20 % Fotovoltické zdroje
legenda 1,82 % Zemný plyn
legenda 7,18 % Biomasa
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2015
Elektrina dodaná v roku 2015 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,21 % Jadro
legenda 8,52 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 12,26 % Uhlie
legenda 4,09 % Fotovoltaika
legenda 2,28 % Zemný plyn
legenda 6,64 % Biomasa
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2014
Elektrina dodaná v roku 2014 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 61,39 % Jadro
legenda 23,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 11,35 % Uhlie
legenda 2,65 % Zemný plyn
legenda 1,25 % Fotovoltaika
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2013
Elektrina dodaná v roku 2013 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 62,08 % Jadro
legenda 23,10 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 10,87 % Uhlie
legenda 1,49 % Zemný plyn
legenda 2,46 % Fotovoltaika
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2012
Elektrina dodaná v roku 2012 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,10 % Jadro
legenda 19,36 % Voda a obnoviteľné zdroje
legenda 13,57 % Uhlie
legenda 0,96 % Zemný plyn a bioplyn
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2011
Elektrina dodaná v roku 2011 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 66,11 % Jadro
legenda 19,36 % Voda
legenda 13,57 % Uhlie
legenda 0,96 % Plyn
 
podiel energetických zdrojov

Podiel primárnych energetických zdrojov na elektrine dodanej VSE v roku 2010
Elektrina dodaná v roku 2010 bola vyrobená z nasledujúcich primárnych zdrojov:

legenda 64,54 % Jadro
legenda 22,59 % Voda
legenda 12,00 % Uhlie
legenda 0,87 % Plyn
Vplyv primárnych energetických zdrojov na životné prostredie

 

VPLYV PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Využívanie energetických zdrojov pri výrobe elektriny má na životné prostredie rôzny vplyv

Jadro

Jadrové elektrárne neprispievajú k uvoľňovaniu škodlivín do okolitého prostredia. Ako vedľajší produkt pri štiepení jadra v jadrovej elektrárni vzniká určité množstvo rádioaktívneho odpadu, ktorý sa trvale zneškodňuje uložením hlboko pod zem. Bezpečnosť uloženia je zaistená niekoľkými stupňami.

Prvou bariérou je zafi xovanie odpadu do odolného, vodostáleho a nerozpustného materiálu. Spevnené odpady sa ukladajú do kovových obalov so životnosťou najmenej 1 000 rokov. Ďalšiu bariéru tvorí samostatná stavebná konštrukcia úložných priestorov. Ide o špeciálne betóny, nepriepustné nátery, asfaltové alebo ílové izolácie a drenážne systémy.

Poslednú bariéru vytvorila sama príroda. Je to samotná geologická formácia, v ktorej je úložisko vybudované. Geologická formácia sa musí nachádzať v seizmicky stabilnej oblasti. Uloženie odpadov v hlbinách chránia pred vonkajším ohrozením, napr. požiarmi, pádom lietadla, sabotážnymi akciami, záplavami a pod. Doteraz je to najbezpečnejší spôsob ako zabrániť jeho preniknutiu do životného prostredia.

Fosílne palivá (uhlie, ropa a zemný plyn)

Pri výrobe elektriny dochádza spaľovaním fosílnych palív k vzniku škodlivých látok (oxidy uhlíka, dusíka, síry a pod.), ktoré sa v istom množstve dostávajú do ovzdušia a spôsobujú klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy. V súčasnosti dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu systémov na zachytávanie škodlivých látok, takže ich množstvo uvoľnené do okolitého prostredia sa znižuje.

Obnoviteľné zdroje (voda, vietor, slnko, biomasa)
Elektrárne využívajúce na výrobu elektriny obnoviteľné zdroje nie sú priamym producentom látok znečisťujúcich životné prostredie (výnimkou je spaľovanie biomasy, kde dochádza k uvoľňovaniu CO2, ale v podstatne menšom rozsahu ako pri elektrárňach využívajúcich fosílne palivá), napriek tomu ich činnosť a výstavba môže mať v niektorých prípadoch tiež negatívny vplyv na životné prostredie

 

  • - voda: výstavba priehrad môže mať nepriaznivý dopad na ekosystém riek
  • - vietor: veterné elektrárne zvyšujú hlučnosť v prostredí

 

Výroba elektriny je stále efektívnejšia a čoraz menej sa podieľa na znečisťovaní. Napriek tomu je potrebné, aby sme ďalej hľadali cesty ako znížiť jej negatívny dopad na životného prostredie. Preto by sme elektrinu mali využívať rozumne a hospodárne.

 

Späť