Fotobanka

   
 

V prípade použitia predmetného obrazového materiálu na základe súhlasu alebo bez súhlasu VSE (v prípadoch uvedených v zákone) zašlite, prosíme, kópiu publikácie, v ktorej ste poskytnutý obrazový materiál použili, na adresu:

Východoslovenská energetika a.s.
Ing. Branislav Kňazovický
odbor Marketingová komunikácia
Mlynská 31
042 91 Košice
T +421 55 610–2426
info@vse.sk

V prípade záujmu o použitie ilustračných záberov VSE v tlačovej kvalite sa, prosíme, skontaktujte s úsekom Komunikácia:

Ing. Katarína Šulíková
T +421 55 610– 2376
komunikacia@vse.sk

Obrazový materiál uverejnený na internetových stránkach VSE je autorským dielom podliehajúcim ochrane v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie tohto obrazového materiálu je podmienené získaním predchádzajúceho písomného súhlasu VSE, s výnimkou prípadov, keď podľa vyššie uvedeného zákona sa takýto súhlas nevyžaduje (zákonné licencie).

 

Späť