Často kladené otázky našich zákazníkov k zmene cien energií

V predchádzajúcich týždňoch ste mohli v médiách zachytiť rôzne správy o cenách za distribúciu elektriny. Vnímame, že pre Vás, nemusí byť jednoduché orientovať sa v množstve uverejnených informácií. Ponúkame Vám preto prehľad často kladených otázok, ktoré denne dostávame od zákazníkov a naše odpovede na nich.

Prečítajte si aj súhrnné informácie o zmene cien energií na Slovensku v poslednom období.

Kedy začala VSE rozposielať opravné faktúry domácnostiam?

VSE začala rozposielať opravné faktúry v týždni od 27. marca 2017. Nájdete si ich vo svojich schránkach najneskôr začiatkom apríla. V prípade, že ste opravnú faktúru v tomto termíne nedostali, kontaktujte nás.

Môžete nás navštíviť v jednom z našich Zákazníckych centier, alebo nás kontaktovať telefonicky či emailom.

Posiela VSE opravné faktúry domácnostiam poštou, emailom alebo využíva služby svojich pracovníkov?

VSE zasiela opravné faktúry poštou. Môžete ju dostať aj emailom, ak máte aktivovanú službu e-faktúra. VSE však nebude opravné faktúry ani žiadne iné súvisiace informácie zasielať prostredníctvom svojich pracovníkov.

VSE preto zákazníkov upozorňuje, aby sa mali na pozore pred možnými nekalými praktikami niektorých predajcov. Môžeme totiž očakávať, že niektorí podomoví predajcovia budú zákazníkov zavádzať pod zámienkou správneho nastavenia cien.

Komu VSE zašle opravnú faktúru?

Opravné faktúry zasiela VSE domácnostiam s ročným vyúčtovaním v januári a februári.
Domácnosti z tzv. marcového či každého ďalšieho odpočtového cyklu nie sú zmenami v cenách elektriny na rok 2017 nijako dotknutí. Ich vyúčtovacie faktúry budú vystavené správne a VSE im nebude zasielať opravné faktúry z dôvodu zmien v cenách 2017.

Čo mám robiť, ak už nemám k dispozícií pôvodnú faktúru?

Ak potrebujete opis pôvodnej faktúry, na požiadanie vám ho VSE vystaví bezplatne. Žiadať o opis môžete na jednom z našich Zákazníckych centier, na Zákazníckej linke či emailom.

Čo mám robiť, keď dostanem opravnú faktúru?

Spolu s opravnou faktúrou dostanete aj sprievodný list, v ktorom vám bližšie vysvetľujeme ďalšie kroky. Pokiaľ máte doplňujúce otázky, môžete nás navštíviť v jednom z našich Zákazníckych centier, alebo nás kontaktovať telefonicky či emailom.
Nižšie / pri ďalších otázkach o výsledkoch opravnej faktúry nájdete bližšie informácie.

Čo mám robiť, ak som neuhradil nedoplatok z pôvodnej faktúry?

Pôvodná faktúra je stále platná a je potrebné ju uhradiť čo najskôr buď prevodom na účet alebo poštovým poukazom. Variabilný symbol nájdete na faktúre ako aj údaje pre platbu. Prípadne nás kontaktujte.
Nižšie / pri ďalších otázkach o výsledkoch opravnej faktúry nájdete bližšie informácie.

Čo mám robiť, ak som uhradil nedoplatok z pôvodnej faktúry?

Ďakujeme Vám, že ste aj napriek tejto neprehľadnej situácii uhradili svoju faktúru.
V najbližších dňoch môžete očakávať opravnú faktúru. Jej výsledok môže byť preplatok alebo nedoplatok.
Ak bude výsledkom opravnej faktúry preplatok, ten Vám zašleme zmluvne dohodnutým spôsobom platby.
Ak bude výsledkom opravnej faktúry nedoplatok, žiadame Vás o jeho úhradu.
Nižšie / pri ďalších otázkach o výsledkoch opravnej faktúry nájdete bližšie informácie.

Do kedy mám uhradiť nedoplatok z opravnej faktúry?

Vo svojej opravnej faktúre nájdete aj termín splatnosti.
Nižšie / pri ďalších otázkach o výsledkoch opravnej faktúry nájdete bližšie informácie.

Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej aj pôvodnej faktúry preplatok?

Ak je výsledkom opravnej faktúry preplatok a zároveň bol preplatok aj výsledkom pôvodnej faktúry, VSE Vám zašle preplatok z opravnej faktúry zmluvne dohodnutým spôsobom platby. Preplatok z pôvodnej faktúry sme Vám už odoslali v termíne jej splatnosti a zmluvne dohodnutým spôsobom.

 • • Ak využívate príkaz na úhradu a inkaso, zašleme Vám preplatok z opravnej faktúry na účet v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
 • • Ak využívate SIPO, zašleme Vám preplatok z opravnej faktúry v najbližšom (aprílovom) SIPO termíne.
 • • Ak využívate poštový poukaz, zašleme Vám preplatok z opravnej faktúry poštovým poukazom v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

 

Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej aj pôvodnej faktúry nedoplatok?

Ak je výsledkom opravnej faktúry nedoplatok a zároveň bol nedoplatok aj výsledkom pôvodnej faktúry, zákazníkov žiadame o úhradu nedoplatkov.
Ak ste už nedoplatok pôvodnej faktúry uhradili, žiadame Vás ešte o úhradu nedoplatku z opravnej faktúry zmluvne dohodnutým spôsobom.
Ak ste ešte nedoplatok z pôvodnej faktúry neuhradili, žiadame Vás o úhradu oboch nedoplatkov (z pôvodnej i opravnej faktúry).
Pričom nedoplatok z pôvodnej faktúry je možné uhradiť len bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej faktúry nedoplatok a výsledkom pôvodnej faktúry bol preplatok?

Ak je výsledkom opravnej faktúry nedoplatok, ale výsledok pôvodnej faktúry bol opačný, a teda preplatok, žiadame Vás o úhradu nedoplatku z opravnej faktúry, a to zmluvne dohodnutým spôsobom platby.
Pôvodný preplatok Vám už VSE zaslala zmluvne dohodnutým spôsobom.

Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej faktúry preplatok a výsledkom pôvodnej faktúry bol nedoplatok?

Ak je výsledkom opravnej faktúry preplatok, ale výsledok pôvodnej faktúry bol opačný, a teda nedoplatok, celkovým výsledkom vyúčtovania je súčet pôvodnej a opravnej faktúry, a teda:

 • a) Ak ste už pôvodný nedoplatok uhradili, tak preplatok z opravnej faktúry Vám naša spoločnosť zašle zmluvne dohodnutým spôsobom platby.


  b) Ak ste ešte pôvodný nedoplatok neuhradili, naša spoločnosť Vám preplatok z opravnej faktúry započítala s pôvodným nedoplatkom. Je na Vás, aby ste teraz rozdiel z pôvodného nedoplatku a vzniknutého preplatku uhradili v prospech VSE. Ak je však suma vzniknutého preplatku vyššia ako suma nedoplatku z pôvodnej faktúry, VSE platby započíta a rozdiel (celkový preplatok vo Váš prospech) Vám odošle zmluvne dohodnutým spôsobom platby.

   

Ako a kedy mi VSE zašle môj preplatok z opravnej faktúry?

Ak využívate príkaz na úhradu a inkaso a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je vo Váš prospech, tak Vám zašleme tento rozdiel na účet v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Ak využívate SIPO a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je vo Váš prospech, tak Vám zašleme tento rozdiel v najbližšom (aprílovom) SIPO termíne.
Ak využívate poštový poukaz a výsledok zápočtu pôvodnej a opravnej faktúry je vo Váš prospech, tak Vám zašleme tento rozdiel poštovým poukazom v termíne splatnosti opravnej faktúry, čo je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Čo mám robiť, ak som neuhradil preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace tohto roka?

Pôvodný rozpis záloh je platný pre prvé mesiace tohto roka. Zálohy je potrebné v predpísanej výške uhradiť aj za tieto prvé mesiace tohto roka. Mali by ste tak urobiť, čo najskôr.
Zároveň platí, že v súvislosti so zmenou cien VSE skontrolovala aj predpísané zálohy na ďalšie obdobie. V prípade, že z dôvodu zmeny cien vznikol rozdiel vo Váš prospech, tak VSE jednorazovo znížila sumu Vašej aprílovej zálohy.
V opačnom prípade VSE preddavky upravila tak, aby sme Vám pomohli predísť nedoplatku na konci vyúčtovacieho obdobia.
Nový rozpis platieb, ktorý zohľadňuje aktuálnu cenu elektriny a zároveň Vašu spotrebu v predchádzajúcom období, je súčasťou opravnej faktúry.
Ak platíte zálohy bankovým prevodom, nezabudnite si, prosím, upraviť výšku záloh.

Čo mám robiť, ak som dostal upomienku za neuhradené preddavkové platby / zálohy?

Pôvodný rozpis záloh je platný pre prvé mesiace tohto roka. Zálohy je potrebné v predpísanej výške uhradiť aj za tieto prvé mesiace tohto roka. Mali by ste tak urobiť, čo najskôr.
Poplatok za upomienku Vám odpúšťame a ak ste ju už uhradili, vrátili sme Vám zodpovedajúcu čiastku zmluvne dohodnutým spôsobom.

Do kedy mám uhradiť preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace 2017, ak som tak ešte neurobil?

Pôvodný rozpis záloh je platný pre prvé mesiace tohto roka. Zálohy je potrebné v predpísanej výške uhradiť aj za tieto prvé mesiace tohto roka. Mali by ste tak urobiť, čo najskôr.

Čo mám robiť, ak som uhradil preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace tohto roka? Mám platiť rovnakú sumu naďalej?

Ďakujeme Vám, že ste aj napriek tejto neprehľadnej situácii platili predpísané zálohy v plnej výške.
V najbližších dňoch môžete očakávať opravnú faktúru, ktorej súčasťou bude aj nový rozpis záloh.
Ak platíte zálohy bankovým prevodom, nezabudnite si, prosím, upraviť výšku záloh podľa nového rozpisu.

Bude VSE posielať aj nové rozpisy záloh / preddavkových platieb?

Nový rozpis záloh je súčasťou opravnej faktúry.
Ak platíte zálohy bankovým prevodom, nezabudnite si, prosím, upraviť výšku záloh podľa nového rozpisu.

Bude mi VSE upravovať preddavkové platby / zálohy, aj keď som ich mal doteraz zafixované?

Nový rozpis záloh je súčasťou opravnej faktúry.
VSE rešpektuje zafixované zálohy, pokiaľ nie je potrebné ich zvýšiť po prepočte.
Ak by sa Vám zálohy mali po prepočte znížiť, VSE bude rešpektovať zafixované zálohy, zachová pôvodné, ako ste si zafixovali.

Podľa nového rozpisu mám preddavkové platby / zálohy nižšie. Môžem si ich navýšiť?

Každý zákazník môže požiadať o navýšenie záloh. Požiadať nás môžete rýchlo a jednoducho aj prostredníctvom Zákazníckej linky, e-mailom na info@vseas.sk alebo cez onlinechat priamo na našej stránke v časti zákaznícka podpora.

Prečo mám vyššie preddavkové platby / zálohy ako som mal v roku 2016?
Prečo mám vyššie preddavkové platby / zálohy ako som mal v pôvodnom rozpise pre rok 2017?

V súvislosti so zmenou cien VSE skontrolovala aj predpísané zálohy. Nový rozpis platieb ste dostali ako súčasť opravnej faktúry.
Vyššie preddavky môžu mať niekoľko príčin:

 • • Nový rozpis VSE prepočítala podľa nových cien. Nie všetky skupiny zákazníkov však mali pri pôvodných cenách pre rok 2017 pocítiť cenový nárast. Niektoré skupiny zákazníkov mohli zaznamenať pokles, u ďalších sa zmena nemusela prejaviť vôbec. Do jednej z týchto skupín patríte aj Vy, preto návrat cien smerom na úroveň roka 2016 pre Vás znamená zvýšenie ceny.
 • • Dôvodom navýšenia preddavkových platieb môže byť aj zvýšenie spotreby elektriny na Vašom odbernom mieste.
 • • Nový rozpis zohľadňuje aj preplatok/nedoplatok pôvodnej/opravnej faktúry, t.j. aj skutočnú spotrebu.
 • • Nový rozpis zohľadňuje skutočnosť, že podľa pôvodných cien, sa mali zákazníkovi preddavky znížiť, no po prepočte sa mu vracajú smerom na úroveň roka 2016. A keďže je cenové rozhodnutie platné spätne, zákazník musí doplatiť vzniknutý rozdiel za prvé mesiace tohto roka. V tomto prípade naša spoločnosť vzniknutý rozdiel rozpočítala do nového rozpisu, do zvyšných mesiacov, a preto zálohy do konca fakturačného obdobia navýšila.

 

Aká bude cena elektriny pre rok 2017?

V porovnaní s rokom 2016 koncová cena pre domácnosti klesá v priemere o 2,35 %. K poklesu koncovej ceny došlo predovšetkým vďaka zníženiu ceny za dodávku (časť ceny, ktorú ovplyvňuje VSE) a to až takmer o 10 %.

Späť