Výstavba líniových staníc

   
Výstavba a rekonštrukcie, prevádzkovanie, údržba a opravy, odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky líniových stavieb:
 • vonkajÅ¡ie vzduÅ¡né a káblové vedenie bez obmedzenia napätia;
 • vonkajÅ¡ie, vnútorné a kompaktné transformačné stanice VN a NN.
 
Realizácia domových prípojok:
 • dodávka a montáž vzduÅ¡ných a káblových domových prípojok vrátane projektovej dokumentácie;
 • rekonÅ¡trukcia domových prípojok vrátane projektovej dokumentácie.
 
Realizácia a prevádzkovanie verejného osvetlenia:
 • dodávka a montáž verejného osvetlenia;
 • rekonÅ¡trukcia verejného osvetlenia;
 • prevádzkovanie verejného osvetlenia.
 
Dodávka a montáž optických vedení:
 • zemné a samonosné optické káble;
 • kombinované zemné laná.
 
Poskytovanie dočasných odberov pomocou prenosných transformačných staníc a náhradných zdrojových agregátov vrátane možnosti zabezpečenia pohotovostnej služby na záložné napájanie dôležitých odberov individuálnych zákazníkov s nasledovnou technikou:
 • mobilná trafostanica MT 630 osadená transformátorom 400 kVA;
 • mobilný zdrojový elektrický agregát MP 250 O – 250 kVA;
 • mobilný zdrojový elektrický agregát DVS – 115/DPS – 60, 50 kVA;
 • mobilný zdrojový agregát ESE 606 DHS GT – 6,5 kVA.
 
Vykonávanie údržby, opráv, rekonštrukcií a montáží na VN vonkajších vedeniach metódami prác pod napätím PPN – unikátna technika realizácie prác bez nutnosti vypnutia dôležitých odberov z distribučnej siete. Tieto práce sú vykonávané špičkovými odborníkmi v celosvetovom meradle s najlepším technologickým vybavením:
 • odpojenie a pripojenie odbočky;
 • prechodné rozpojenie a spojenie vedenia v preponkách a v rozpätí;
 • oprava prúdových spojov;
 • údržba, opravy, revízie a výmeny vonkajších spínacích prvkov;
 • výmena podperných, kotevných a závesných izolátorov;
 • výmena drevených konzol za kovové;
 • výmena podperných bodov;
 • oprava poÅ¡kodených vodičov;
 • montáž zábran proti úhynu vtáctva;
 • montáž tlmičov vibrácií, vrcholových svoriek;
 • montáž, demontáž prístrojových transformátorov napätia a zvodičov prepätia;
 • výmena poÅ¡kodených väzov;
 • fázovanie vedení;
 • ďalÅ¡ie aktivity podľa dohody s klientom.
 
Koordinácia a vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a technického dozoru nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení na nových a prevádzkovaných elektrických, zdvíhacích a tlakových zariadeniach v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a v rozsahu príslušných oprávnení:
 • elektroinÅ¡talácie a bleskozvody neenergetických a energetických objektov;
 • technologické zariadenia elektrických staníc a spínacích staníc vÅ¡etkých napäťových úrovní;
 • elektrické káblové a vzduÅ¡né vedenia NN, VN a VVN;
 • vonkajÅ¡ie, vnútorné a kompaktné transformačné stanice;
 • zdvíhacie zariadenia;
 • tlakovzduÅ¡né systémy.
  Prospekt na stiahnutie  
Významné referencie
 • 110 kV vedenia KoÅ¡ice – TrebiÅ¡ov, rekonÅ¡trukcia, (2009 – 2011)
 • 2 x 110 kV vedenie Strážske (SSM), výstavba, (2009 – 2012)
 • 2 x 110 kV vedenie LemeÅ¡any – U.S. Steel KoÅ¡ice, výstavba, (2011 – 2012)
 • 2 x 110 kV vývod z ES Haniska, rekonÅ¡trukcia, (2011 – 2012)
 • 2 x 22 kV vedenie č. 206 a č. 325, KoÅ¡ice – KoÅ¡ická Polianka, výstavba (2011 – 2012)
 • 22 kV vedenie, Tisovec – Lubeník, rekonÅ¡trukcia (2011 – 2012)
 • 22 kV vedenie č. 276, DobÅ¡iná – DobÅ¡inská ľadová jaskyňa (2011 – 2012)
 

Späť