Spôsoby platby

Vaše zálohové platby, čiastkové faktúry a vyúčtovacie faktúry za elektrinu môžete uhradiť prostredníctvom:

Spôsob platby si môžete zvoliť pri uzatváraní Zmluvy o dodávke elektriny. V prípade potreby si ho môžete zmeniť:

 

Bankové účty VSE a.s.

Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Upozornenie

Dňa 28.2.2017 končí platnosť účtu VSE a.s. vedeného v Sberbank. Platby zaslané na účet VSE budú po uvedenom termíne vrátené. Prosíme presmerujte platby na jeden z nižšie uvedených účtov.

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBA SK BX
   
 

Späť