Zmena rezervovanej kapacity (RK)

 

Rezervovaná kapacita (RK) môže byť ročná, trojmesačná a mesačná. Na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia (VVN) a vysokého napätia (VN) je to stredná hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu dohodnutého v Zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluve, platná pre kalendárne ročné, trojmesačné alebo mesačné časové obdobie, na základe ktorého sa mesačne fakturuje pevná zložka tarify za distribúciu elektriny, t. j. platba za prístup do distribučnej sústavy. RK nesmie byť vyššia ako MRK. Minimálna hodnota RK je 20 % MRK.

Zmenu typu a hodnoty RK je možné vykonať v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

O zmenu môžete požiadať:

  • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
  • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
  • elektronicky na info@vse.sk
   

Späť