Zmena produktu

 
A) Na odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy nízkeho napätia (NN)

Zmena produktu je možná na požiadanie kedykoľvek pri splnení podmienok uvedených v platnom Cenníku elektriny pre firmy a organizácie.

Pri zmene produktu môže ísť o zmenu typu produktu (napr. KLASIK) a o zmenu úrovne produktu (napr. MIDI, MAXI, MAXI +).

O zmenu môžete požiadať:

 

1. Zmena úrovne produktu bez výmeny elektromera (bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity – MRK)

Ide o zmenu úrovne v rámci využívaného typu produktu, t. j. zmenu na úroveň MIDI, MAXI alebo MAXI+, v závislosti od vašej výšky spotreby.

Zvolená úroveň produktu sa stanovuje jednotne pre všetky odberné miesta zákazníka.

Na uskutočnenie zmeny nám, prosím, nahláste aktuálny stav elektromera. V prípade, že to nie je možné, bude vykonaný kontrolný odpočet (služba je spoplatňovaná podľa platného Cenníka služieb našej spoločnosti).

2. Zmena produktu s výmenou elektromera (bez zmeny MRK)

 • Zmena jednotarifného produktu na dvojtarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu KLASIK na DUO. Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.
 • Zmena dvojtarifného produktu na jednotarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu DUO na KLASIK.
 • Zmena dvojtarifného produktu na dvojtarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu KOMBI alebo EKO na DUO.
 • Zmena produktu – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo, bez zmeny MRK
  Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný produkt na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifného produktu DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.

Na zmenu produktu je potrebná výmena merania. Táto služba sa spoplatňuje v zmysle Cenníka služieb našej spoločnosti.

3. Zmena produktu – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo (TČ) so zmenou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifných produktov DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

Na vykonanie zmeny je potrebné kladné vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne pre vás vybavíme uzatvorenie Zmluvy o pripojení a uzatvoríme s vami Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosím, predložte:

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení a uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • kópiu Žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy (napäťová úroveň NN),
 • vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti,
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.

Táto služba je spoplatňovaná:

 • pri zvýšení MRK zákazník uhrádza rozdiel medzi príslušnými pripojovacími poplatkami podľa aktuálneho Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia,
 • pri znížení MRK zákazník uhrádza poplatok za výmenu merania podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.
 
 
B) Na odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy vysokého a veľmi vysokého napätia (VN a VVN)

Zmena produktu je možná pri splnení podmienok uvedených v platnom Cenníku elektriny k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.

O zmenu môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre.

1. Zmena úrovne produktu bez zmeny merania; nie je požiadavka na elektrické vykurovanie, bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

Ide o zmenu úrovne v rámci využívaného typu produktu, t. j. zmenu na úroveň MIDI, MAXI alebo MAXI+, v závislosti od vašej výšky spotreby.

Zvolená úroveň produktu sa stanovuje jednotne pre všetky odberné miesta zákazníka.

2. Zmena produktu so zmenou merania – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo (TČ), bez zmeny MRK

Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný produkt na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifného produktu DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

Na vykonanie zmeny je potrebné kladné vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne je potrebné požiadať o povolenie režimu vykurovania.

Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosíme, predložte:

Na povolenie režimu vykurovania od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. nám, prosíme, predložte:

 • písomnú žiadosť o povolenie režimu vykurovania,
 • kópiu vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti,
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktorá preukazuje, že podiel inštalovaného príkonu vo vykurovaní je minimálne 60 % z celkového inštalovaného príkonu a je zabezpečené blokovanie týchto spotrebičov.

Služba sa spoplatňuje ako výmena merania v rámci platného Cenníka služieb našej spoločnosti.

 

Späť