Zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

 

O zmenu môžete požiadať:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • elektronicky na info@vse.sk
 
 

A) Zmena MRK pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia (NN)

MRK pre napäťovú úroveň NN je stanovená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom.

Zmena je možná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny MRK.

Na vykonanie zmeny hodnoty ističa je potrebné kladné vyjadrenie oddelenia našej spoločnosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) k zmene MRK. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne pre vás vybavíme uzatvorenie Zmluvy o pripojení a uzatvoríme s vami Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu MRK,
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky v prípade zmeny charakteru jednofázového odberu na trojfázový.

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení nám, prosíme, predložte:

 • vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s.,
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
 • niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich výlučné vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
  • resp. kúpnu zmluvu,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
  • resp. výpis z účtovnej knihy majetku spoločnosti / výpis aktív spoločnosti,
  • resp. správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Pri zvýšení MRK zákazník uhrádza poplatok, ktorý tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa, a to podľa aktuálneho Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy.

Pri znížení MRK zákazník uhrádza poplatok podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.

 
 

B) Zmena MRK pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy vysokého a veľmi vysokého napätia (VN a VVN)

MRK pre napäťové úrovne VVN a VN sa dojednáva v Zmluve o pripojení.

Na vykonanie zmeny MRK je potrebné kladné vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k zmene MRK. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne pre vás vybavíme uzatvorenie Zmluvy o pripojení a uzatvoríme s vami Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosíme, predložte:

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení nám, prosíme, predložte:

 • vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s.,
 • správu o odbornej skúške pripojeného elektrického zariadenia (v prípade, že to vyplynie z vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s.) – pri zvýšení MRK,
 • zápis o technickej kolaudácii – pri zvýšení MRK,
 • niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich výlučné vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
  • resp. kúpnu zmluvu,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
  • resp. výpis z účtovnej knihy majetku spoločnosti / výpis aktív spoločnosti,
  • resp. správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Ak je odberné miesto pripojené na cudzie zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve spoločnosti VSD, a.s., v takom prípade VSD, a.s. uzatvára trojstrannú Zmluvu o poskytnutí MRK so žiadateľom a tiež s vlastníkom tohto elektroenergetického zariadenia (trafostanice).Zmena MRK je podmienená súhlasom vlastníka trafostanice. Zmluva definuje hodnotu MRK v kW a údaj o percentuálnom podiele jeho časti MRK na celkovej zmluvnej hodnote MRK, ktorá je predmetom Zmluvy o pripojení medzi VSD, a.s. a vlastníkom trafostanice.

Pri zvýšení MRK zákazník uhrádza pripojovací poplatok, ktorý sa vypočíta ako rozdiel požadovanej a pôvodnej MRK. Spôsob výpočtu pripojovacieho poplatku nájdete na stránke spoločnosti VSD, a.s. www.vsds.sk v časti Domov/Odberatelia/Cenníky/Cenník za pripojenie úroveň VN/VVN.

 

Späť