Pripojenie nového odberu

 
O pripojenie nového odberu môžete požiadať:
 
 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 
 
Žiadatelia na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s.
 

Pre pripojenie nového odberu je potrebné mať k dispozícii kladné vyjadrenie PDS k maximálnej rezervovanej kapacite hlavného ističa pred meradlom, ktoré oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní. Následne s vami PDS uzatvorí Zmluvu o pripojení s poplatkom za pripojenie a VSE Zmluvu o dodávke elektriny.
Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú
 • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačeným miesta plánovanej výstavby objektu;
 • mapu širších vzťahov(v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000).
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky – u zákazníkov žiadajúcich o pripojenie do sústavy nízkeho napätia (NN);
 • projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia – u zákazníkov žiadajúcich pripojenie do sústavy vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN).

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení nám, prosíme, predložte:

 • vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie zaradenia do distribučnej sústavy a k projektovej dokumentácii;
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
 • niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich výlučné vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
  • resp. kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
  • resp. výpis z účtovnej knihy majetku spoločnosti / výpis aktív spoločnosti,
  • resp. správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia.
 • u zákazníkov žiadajúcich pripojenie do sústavy vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) je potrebné ešte predložiť:
  • zápis o technickej kolaudácii;
  • kolaudačné rozhodnutie objektu, ktorý zákazník pripája do distribučnej sústavy.
 

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

V prípade, ak sa nové odberné miesto pripája na cudzie zariadenie, VSD, a.s. uzatvára trojstrannú Zmluvu o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) so žiadateľom o pripojenie, a tiež s vlastníkom tohto elektroenergetického zariadenia (trafostanice). Takéto pripojenie je teda podmienené súhlasom vlastníka trafostanice s pripojením žiadateľa o pripojenie na zariadenie v jeho majetku. Zmluva definuje hodnotu MRK v kW a údaj o percentuálnom podiele jeho časti MRK na celkovej zmluvnej hodnote MRK, ktorá je predmetom Zmluvy o pripojení medzi VSD, a.s. a vlastníkom trafostanice. Žiadateľ o pripojenie je v takomto prípade automaticky zaradený ako odberateľ na VN napäťovej úrovni.

Na uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo iný doklad o zriadení organizácie,
 • číslo účtu a kód banky,
 • IČO, IČ DPH, DIČ.

Navyše je potrebné predložiť:

 • osvedčenie o registrácii daňového dlžníka (v prípade registrácie daňového dlžníka) alebo
 • povolenie na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane od colného úradu (v prípade, ak odberné miesto spĺňa podmienky na oslobodenie od spotrebnej dane). V prípade bytových družstiev a správcovských spoločností je potrebné predložiť predložiť zoznam odberných miest, na ktorých požadujú odoberať elektrinu oslobodenú od spotrebnej dane.

Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavyNN alebo VN a VVN.

 
 
Žiadatelia mimo vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.
 

Na uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • Zmluvu o pripojení, uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území (informácie o dokladoch potrebných k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení vám poskytne príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy);
 • výpis z obchodného registra,
 • živnostenský list,
 • číslo účtu a kód banky,
 • IČO, IČ DPH, DIČ,
 • osvedčenie o registrácii daňového dlžníka (v prípade registrácie daňového dlžníka),
 • povolenie na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane od colného úradu (v prípade, ak odberné miesto spĺňa podmienky na oslobodenie od spotrebnej dane),
 • v prípade bytových družstiev je potrebné predložiť aj zoznam odberných miest.
 

Táto služba je spoplatňovaná zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Späť