Pripojenie nového odberu

 
O pripojenie nového odberu môžete požiadať:
 
 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KoÅ¡ice
 
 
Žiadatelia na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s.
 

Pre pripojenie nového odberu je potrebné mať k dispozícii kladné vyjadrenie PDS k maximálnej rezervovanej kapacite hlavného ističa pred meradlom, ktoré oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní. Následne s vami PDS uzatvorí Zmluvu o pripojení s poplatkom za pripojenie a VSE Zmluvu o dodávke elektriny.
Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú
 • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačeným miesta plánovanej výstavby objektu;
 • mapu Å¡irších vzÅ¥ahov(v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000).
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky – u zákazníkov žiadajúcich o pripojenie do sústavy nízkeho napätia (NN);
 • projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia – u zákazníkov žiadajúcich pripojenie do sústavy vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN).

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení nám, prosíme, predložte:

 • vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie zaradenia do distribučnej sústavy a k projektovej dokumentácii;
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
 • niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich výlučné vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie starÅ¡iu ako 30 dní),
  • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
  • resp. kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
  • resp. výpis z účtovnej knihy majetku spoločnosti / výpis aktív spoločnosti,
  • resp. správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia.
 • u zákazníkov žiadajúcich pripojenie do sústavy vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) je potrebné eÅ¡te predložiÅ¥:
  • zápis o technickej kolaudácii;
  • kolaudačné rozhodnutie objektu, ktorý zákazník pripája do distribučnej sústavy.
 

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

V prípade, ak sa nové odberné miesto pripája na cudzie zariadenie, VSD, a.s. uzatvára trojstrannú Zmluvu o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) so žiadateľom o pripojenie, a tiež s vlastníkom tohto elektroenergetického zariadenia (trafostanice). Takéto pripojenie je teda podmienené súhlasom vlastníka trafostanice s pripojením žiadateľa o pripojenie na zariadenie v jeho majetku. Zmluva definuje hodnotu MRK v kW a údaj o percentuálnom podiele jeho časti MRK na celkovej zmluvnej hodnote MRK, ktorá je predmetom Zmluvy o pripojení medzi VSD, a.s. a vlastníkom trafostanice. Žiadateľ o pripojenie je v takomto prípade automaticky zaradený ako odberateľ na VN napäťovej úrovni.

Na uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo iný doklad o zriadení organizácie,
 • číslo účtu a kód banky,
 • IČO, IČ DPH, DIČ.

Navyše je potrebné predložiť:

 • osvedčenie o registrácii daňového dlžníka (v prípade registrácie daňového dlžníka) alebo
 • povolenie na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane od colného úradu (v prípade, ak odberné miesto spĺňa podmienky na oslobodenie od spotrebnej dane). V prípade bytových družstiev a správcovských spoločností je potrebné predložiÅ¥ predložiÅ¥ zoznam odberných miest, na ktorých požadujú odoberaÅ¥ elektrinu oslobodenú od spotrebnej dane.

Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavyNN alebo VN a VVN.

 
 
Žiadatelia mimo vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.
 

Na uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • Zmluvu o pripojení, uzatvorenú s prísluÅ¡ným prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území (informácie o dokladoch potrebných k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení vám poskytne prísluÅ¡ný prevádzkovateľ distribučnej sústavy);
 • výpis z obchodného registra,
 • živnostenský list,
 • číslo účtu a kód banky,
 • IČO, IČ DPH, DIČ,
 • osvedčenie o registrácii daňového dlžníka (v prípade registrácie daňového dlžníka),
 • povolenie na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane od colného úradu (v prípade, ak odberné miesto spĺňa podmienky na oslobodenie od spotrebnej dane),
 • v prípade bytových družstiev je potrebné predložiÅ¥ aj zoznam odberných miest.
 

Táto služba je spoplatňovaná zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Späť